Institut za mentalno zdravlje info@imh.org.rs (+381) 11 3307 500 Milana Kašanina 3, 11000 Beograd, Srbija
ENG
Nastava / Univerzitet Singidunum - Departman za psihologiju
U okviru Osnovnih studija psihologije  u Institutu za mentalno zdravlje odvija se nastava iz sledećih predmeta:

 

  • Osnove neuronauka
  • Opšta psihopatologija
  • Psihologija partnerskih odnosa
  • Psihopatologija kliničkih sindroma
  • Opšta i psihopatologija kliničkih sindroma za polaznike propedevtike
  • Psihopatologija dece i mladih
  • Klinička psihologija

 

U okviru Master studija primenjena psihologija–klinička psihologija i psihoterapijau Institutu za mentalno zdravlje odvija se nastava iz predmeta:

 

  • Psihoterapijski pristup nepsihotičnim i psihotičnim poremećajima
  • Klinička procena dece i mladih

 

Od zaposlenih iz Instituta za mentalno zdravlje u izvođenju nastave Departmana za psihologiju Fakulteta za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum učestvuju:

Van. prof. dr Jelena Radosavljev Kirćanski

Doc. dr Ana Podgorac, naučni saradnik

Asist. dr Milica Vezmar

U izvođenju nastave učestvuje i :

Red. prof. dr Saveta Draganić Gajić