Institut za mentalno zdravlje info@imh.org.rs (+381) 11 3307 500 Milana Kašanina 3, 11000 Beograd, Srbija
ENG
Home / Istraživanja i publikacije / Aktuelna istraživanja na IMZ
Etički kodeks – Dobra naučna praksa (2004)
Pravilnik o vrednovanju NIR – SlGlasnik 2016

 

2021

 

03/2021
Naziv:Uloga ličnosti, iracionalnih uverenja i ranih privrženosti u objašnjenju zavisničkog ponašanja
Glavni istraživač – Doc. dr sci Snežana Filipović
Saradnici - Prof. dr Goran Knežević, Doc. dr Olivera Vuković, Dr sci Ivana Peruničić i Prim. dr Ivica Mladenović
Period izrade –  2021-2025.

 

01/2021

Naziv: Učestalost i vrsta propisanih antidepresiva na psih. kliničkim odelj. od 2013. do 2017. godine

Istraživač – Asist. dr Maja Milosavljević
Mentorč – Doc. dr Olivera Vuković
Period izrade –  Jan-April 2021.

 

2020

 

18/2020               
Naziv: Upotreba psihofarmaka kod kliničke populacije dece i adolenjscenata
Istraživač – Natalija Pantelić
Glavni istraživač – Prof. dr Milica Pejović Milovančević
Period izrade –  decembar 2020 – april 2021.
 
17/2020               
Naziv: Razlike u usamljenosti psihijatrijskih pacijenata u odnosu na dijagnozu
Istraživač – Dr Jelena Buzeić
Glavni istraživač – Asist. dr Milutin Kostić
Period izrade –  decembar 2020 – februar 2021.

 

16/2020               
Naziv: Odnos pacijenata prema lečenju, lekarima, savetima i informisanost
Istraživač – Dr Teodora Jovanović
Glavni istraživač – Asist. dr Milutin Kostić
Period izrade –  decembar 2020 – april 2021.
 
15/2020
Naziv: Analiza povezanosti insulinske rezistencije i depresije u tipu 2 dijabetesa
Istraživač – Asist. dr Jelena Stanarčić Gajović
Članovi istraživ. tima – Doc. dr Olivera Vuković, Asist. dr Milutin Kostić, Dr Nikola Jovanović
Mentor – Prof. Dr Aleksandra Jotić
Period izrade  - 2021.
 
14/2020               

Naziv: Starenje i promena iracionalnih uberenja – poređenje kliničke i nekliničke populacije

Istraživač – Emilija Jeremić (student)

Mentor – Prof. Dr Tatjana Vukosavljević-Gvozden (FilFUB)

Period izrade –  oktobar 2020 – januar 2021.

13/2020

Naziv: Perspektiva mladih o uslugama zaštite mentalnog zdravlja

Kordinator iz IMZ  –  Prof. Dr sci Jelena Radosavljev Kirćanski

Glavni istraživač – Irena Stojadinović (Mreža psihosocijalnih intervencija – P I N)  

Period izrade –  oktobar 2020.

12/2020

Naziv: Istraživanje prevalencije zloupotrebe alkohola i psihoaktivnih supstanci i psiholoških korelata kod mladih migranata u Srbiji

Glavni istraživač – Kordinator iz IMZ  – Prof. Dr Milica Pejović-Milovančević

Saradnici  – DEAPS i FilFUB 

Period izrade –  oktobar 2020 – jul 2021.

11/2020

Naziv: Patološko kockanje i mogućnosti preventivnog delovanja školskog sistema

Istraživač – Kristina Vukomanović (student)

Mentor – Dragica Pavlović Babić (FilFUB)

Period izrade –  oktobar 2020.

10/2020

Naziv: Evropska studija koja se bavi istraživanjem stavova psihijatara prema njihovim pacijentima

Kordinator iz IMZ  –  Dr Jovana Maslak

Glavni istraživač – Dr Zsuzsa Gyorffy Institut za bihejvioralne nauke, Univerzitet Semenvajls, Budimpešta 

Period izrade –  septembar 2020. – oktobar 2020.

09/2020

Naziv: Polne razlike u sinergističkom efektu aktivacije oksitocinergičke i serotonergičke neurotransmisije u tretmanu depresije – translaciona studija

Kordinator iz IMZ  –  Doc. Dr Bojana Pejušković

Glavni istraživač – Prof. Dr Vesna Pešić (FarmFUB)

Period izrade –  maj 2021. – maj 2024.

07/2020

Naziv: Povezanost roditeljskog stresa i adaptivnog ponašanja kod djece sa dijagnozom autizma

Istraživač – Jovana Đurić (dipl. psiholog)

Mentor  –  Prof. Dr sci Jelena Radosavljev Kirćanski

Period izrade –  jun 2020. – novembar 2020.

06/2020

Naziv: Validacija Stanfordske skale socijalnih dimenzija (SDSS) za procenu neurorazvojnih poremećaja na srpskom uzorku

Glavni istraživač – Kordinator iz IMZ  – Prof. Dr Milica Pejović-Milovančević

Centri uključeni u istraživanje – Dr Mirko Uljarević i Dr Antonio Hardan,  University of Melbourne, Australia

Period izrade –  jul 2020. – jul 2021.

05/2020

Naziv: Duševne smetnje nakon pandemije COVID-19 populacije koja se obraća Institutu za mentalno zdravlje
Nosilac projekta:Prof. dr Nađa P. Marić
Organizaciona podrška: Prof. dr Milica Pejović Milovančević i Doc. dr Čedo Miljević
Savetnici na projektu:Doc. dr Olivera Vuković i Prim. dr Olga Čolović, dr sci, supspecijalista psihoterapije (tele-intervencija)

Učesnici u istraživanju: Doc. dr Bojana Pejušković, dr Biljana Lukić, dr sci med Maja Milosavljević, klin. asist., dr sci med Milutin Kostić, klin. asist., dr sci med Vanja Mandić Maravić, klin. asist., dr sci med. Ana Munjiza, klin. asist., mr sci Aleksandra Parojčić, klin. psiholog i Tijana Vraneš, klinički psiholog, dr Ana Podgorac, dr Milica Vezmar, dr Mihailo Ilić,  dr Jovana Maslak, Dr Miloš Lazarević, Dr Roberto Grujičić i dr Neda Ognjanović

03/2020

Naziv: Razvoj nove skale za procenu neželjenih efekata lekova (Scale of Adverse Effects of Psychopharmacotherapy) – WPA/CINP NEW MULTINATIONAL RESEARCH PROJECT

Nosilac istraživanja na IMZ:Doc. dr Olivera Vuković

Glavni istraživač: Kostas N. Fountoulakis

02/2020

Naziv: Studija praćenja efikasnosti sertralina i escitaloprama: optimizacija doziranja na osnovu jetrinih izoenzima

Glavni istraživač – Doc. Dr Marin Jukić, Farmaceutski fakultet UB (nosilac projekta „UTILITY OF PLASMA DRUG LEVEL MONITORING AND CYP2C19/CYP2D6 GENOTYPING IN DOSE PERSONALIZATION OF ANTIDEPRESSANTS AND ANTIPSYCHOTICS“)

Učesnici u istraživanju sa IMZ: Doc. Dr Čedo Miljević, Doc. Dr Olivera Vuković, Asist. Dr Milutin Kostić, Asist. Dr Maja Milosavljević i Dr Dunja Ranđelović

Saradnik na projektu: Prof. dr Nađa P. Marić

Više o istraživanju

01/2020

Naziv:  Trauma i socijalna kognicija – analiza povezanosti kod mladih sa poremećajima iz anksiozno-depresivnog spektra

Doktorant: Dr Miloš Lazarević

Mentor: Prof. dr Nađa P. Marić


2019

 

01/2019

Naziv: Istraživanje koncentracije neuroaktivnih amina, metabolita kinureninskog puta i citokina i zastupljenost genetskih varijanti kod pacijenata sa poremećajem iz spektra autizma.

Istraživači: Prof. dr Miroslav Savić, glavni istraživač (Farmaceutrski fakultet); Van. prof. dr Milica Pejović Milovančević, glavni istraživač; mast. biol Anja Santrač; dr Aleksandar Obradović; doc. dr Ivan Jančić; Vanja Mandić Maravić; dr Roberto Grujičić; dr Ana Munjiza; dr Jovana Maslak; doc. dr Jelena Radosavljev Kirćanski

Više o istraživanju 01/2019

02/ 2019

Naziv: Istraživanje o disciplinovanju dece u kućnim uslovima u Srbiji. 

Istraživači:

Institut za psihologiju: Prof. dr Oliver Tošković; Ljiljana Lazarević, dr sci; Marina Videnović; Ana Stojković;

Institut za mentalno zdravlje: Van. Prof. dr Milica Pejović Milovnčević; dr Marija Mitković Vončina; dr Vanja Mandić Maravić, dr Roberto Grujičić; doc. Jelena Radosavljem Kirćanski

Više o istraživanju 02/2019

04/2019

Naziv: Neiskreno ponašanje adolescenata na društvenim mrežama i mentalno zdravlje.

Istraživači: Dr Ana Munjiza, dr Željka Košutić, dr Milutin Kostić, dr Danilo Pešić, dr Dejan Todorović, dr Marija Mitković Vončina

Više o istraživanju 04/2019

05/2019

Naziv: Oprezno praćenje depresivne epizode

Istraživači: dr Milutin Kostić, glavni istraživač; dr Ana Munjiza; dr Danilo Pešić; dr Vanja Mandić Maravić; dr Ana Podgorac; dr Milica Vezmar; dr Marija Spasić; dr Jelena Drakulić

Više o istraživanju 05/2019

06/2019

Naziv: Stavovi prema seksualnosti

Istraživači: dr sci. Svetlana Zdravković, glavni istraživač; prim. dr Ivica Mladenović; dr sci. Ivana Peruničić Mladenović; Jovana Baćigalupo, dipl. Psiholog

Više o istraživanju 06/2019


2018

05 / 2018

Naziv: Glavobolja koja se pripisuje psihijatrijskom poremećaju

Istraživači: dr Ana Podgorac, glavni istraživač, dr Milutin Kostić, dr Ana Munjiza

Više o istraživanju 05/2018

07/ 2018

Naziv: Transgeneracijski prenos obrazaca zlostavljanja

Istraživači: Van. Prof. doc. dr Milica Pejović Milovančević prof. dr Saveta Draganić Gajić, Kl. asist. dr Marija Mitković Vončina, doc. Jelana Raosavljev Kirćanski, Desanka Nagulić, kl. psiholog, Snežana Stojanović, dipl. soc. radnik, dr Ana Munjiza, dr Vanja Mandić Maravić

Više o istraživanju 07/2018

10/ 2018

Naziv: Povezanost genetskih mutacija i fenotipskih karakteristika u sklopu psihoza i autizma

Istraživači:

Klinika za psihijatriju KCS asist. dr Marina Mihaljević, asist. dr Slobodanka Pejović Nikolic, asist dr Zorana Pavlović;

Univerzitetska dečja klinika: doc. dr Goran Čuturilo;

Institut za molekularnu genetiku i genetičko inžinjerstvo: Akademik prof. dr Milena Stevanović, dr Danijela Drakulić;

Institut za mentalno zdravlje: doc. dr Milica Pejović Milovančević, dr Vanja Mandić Maravić, dr Roberto Grujičić, doc. Jelena Radosavlje Kirćanski i dr Marko Jelisavčić

Više o istraživanju 10/2018


2017.

08/2018

Naziv: Genetička osnova metaboličkog sindroma kod pacijenata na terapiji olanzapinom i klozapinom, kao i uticaj adjuvantne terapije aripiprazola kod osoba sa razvijenim metaboličkim sindromom.

Istraživači:  dr Vanja Mandić Maravić i dr Milutin Kostić.


2015.

01/2015

Naziv: Evaluacija efekta psihoterapije.

Glavni istraživači:  Dr Olga Čolović

Period izrade: 2015

 

 


Dalje: Arhiva