Institut za mentalno zdravlje info@imh.org.rs (+381) 11 3307 500 Milana Kašanina 3, 11000 Beograd, Srbija
ENG
Istraživanja i publikacije / Aktuelna istraživanja na IMZ
Etički kodeks – Dobra naučna praksa (2004)
Pravilnik o vrednovanju NIR – SlGlasnik 2016

Prijavljivanje istraživanja na Institutu za mentalno zdravlje

Univerzetet u Beogradu: Nauka (korisne informacije)

2021

 

13/2021

Naziv: Pilot istraživanje uticaja psihosocijalne intervencije DIALOG+ na kvalitet života pacijenata obolelih od epilepsije

Glavni istraživač: Doc. dr Maja Milovanović

Saradnici: Prof. dr Nađa Marić, Jana Sarić, Mr sci, Aleksandra Parojčić, Dr Ivan Ristić

Period izrade –  2021-2022

 

12/2021

Naziv: Standardizacija upitnika Inventar izjava o samopovređivanju (Inventory of Statements about Self-Injury – ISAS) i o odnosu prema lečenju i Discord aplikaciji pacijenata koji se samopovređuju

Glavni istraživač: Kl. asist. dr Milutin Kostić

Saradnik u istraživanju: Dr Sanja Leštarević, Ana Radanović, Dr Jelena Vasić

Period izrade – 2021- 2022.

 

11/2021

Naziv: Kliničko iskustvo/intuicija psihijatara u brzoj proceni prognoze pacijenta u akutnom pogoršanju – studentski rad

Glavni istraživač – Kl. asist. dr Milutin Kostić

Saradnici – Uroš Miladinović

Period izrade – 2021- XII 2021.

 

10/2021

Naziv:Dijagnostika neafektivnih psihoza zasnovana na NMR metabolomici

Glavni istraživač: Boris M Mandić, dr sci, naučni saradnik (PMF)

Saradnici: Doc. dr Čedo Miljević

Period izrade –  2021-2026.

 

09/2021

Naziv: Međunarodna studija o traumi u vezi sa porođajem- International Survey of Childbirth-related Trauma (INTERSECT)

Glavni istraživač: Prof. Dr Susan Ayers

Saradnik u istraživanju: Kl. asist. dr Maja Milosavljević

Period izrade – 2021- 2023.

 

08/2021
Naziv: Karaktesistike ličnosti adolescenata sa problemom zavisnosti od interneta

Glavni istraživač – Anđelija Dimović (Prof. Tamara Džamonja-Ignjatović)

Saradnici – Marko Kalanj, Nikola Ljubičić, Branko Ristić, Tanja Adamović, Dr Dragan Pajić, Dr Svetislav Mitrović

Period izrade  – 2021

 

07/2021

Naziv: Uticaj art terapije na poboljšanje psihijatrijskih simptoma

Glavni istraživač – Dr Teodora Jovanović (Dr Milica Vezmar)

Saradnici – Kl. asist. Milutin Kostić, dr Sanja Stupar, dr Jelena Buzejić, Branka Sudar

Period izrade –  2021.

 

06/2021

Naziv: Procena efektivnosti programa Kreativni prostor za mentalno zdravlje u unapređenju kvaliteta života psihijatrijskih korisnika

Glavni istraživač - Maša Vukčević Marković, PhD,

Saradnici - Irena Stojadinović-PIN, doc. dr Bojana Pejušković

Period izrade –  2021-2022

 

05/2021

Naziv: Ispitivanje dezintegracije kao individualne karakteristike kod osoba sa poremećajima iz spekra psihoze

Glavni istraživač - Dr Ivan Ristić

Mentor - Prof. dr Nađa Marić Bojović

Ko-mentor - Prof. dr Goran Knežević

Saradnik u istraživanju - Doc. dr Čedo Miljević

Period izrade –  2021

 

04/2021

Naziv: Istraživanje kvaliteta života osoba sa epilepsijom

Glavni istraživač - Žarko Vukašinović (Prof. dr Jadranka Maksimović)

Saradnici - Doc. dr Maja Milovanović, Prim. dr Nevenka Buder, Dr Mirjana Jovanović, Dr Vlada Radivojević, VMS Snežana Zlatanov

Period izrade –  2021

 

03/2021
Naziv: Uloga ličnosti, iracionalnih uverenja i ranih privrženosti u objašnjenju zavisničkog ponašanja
 
Glavni istraživač – Doc. dr  Snežana Filipović
 
Saradnici - Prof. dr Goran Knežević, Doc. dr Olivera Vuković, Dr sci Ivana Peruničić i Prim. dr Ivica Mladenović
 
Period izrade –  2021-2025

 

02/2021

Naziv: Istraživanje kognitivno-bihejbioralnih aspekata u pandemiji COVID-19

Glavni istraživač – Kl. asist. dr Marija Mitković Vončina

Saradnici –Prof. dr Milica Pejović Milovančević, Doc. dr Miodrag Stanković

Period izrade –  2021-

 

01/2021

Naziv: Učestalost i vrsta propisanih antidepresiva na psih. kliničkim odelj. od 2013. do 2017. godine

Istraživač – Asist. dr Maja Milosavljević

Mentor – Doc. dr Olivera Vuković

Period izrade –  Jan-April 2021

2020

 

17/2020               
Naziv: Razlike u usamljenosti psihijatrijskih pacijenata u odnosu na dijagnozu

Istraživač – Dr Jelena Buzeić

Glavni istraživač – Asist. dr Milutin Kostić

Period izrade –  decembar 2020 – februar 2021

 

16/2020               
Naziv: Odnos pacijenata prema lečenju, lekarima, savetima i informisanost

Istraživač – Dr Teodora Jovanović

Glavni istraživač – Asist. dr Milutin Kostić

Period izrade –  decembar 2020 – april 2021
 
15/2020
Naziv: Analiza povezanosti insulinske rezistencije i depresije u tipu 2 dijabetesa

Istraživač – Asist. dr Jelena Stanarčić Gajović

Članovi istraživ. tima – Doc. dr Olivera Vuković, Asist. dr Milutin Kostić, Dr Nikola Jovanović

Mentor – Prof. Dr Aleksandra Jotić

Period izrade  - 2021

 
13/2020

Naziv: Perspektiva mladih o uslugama zaštite mentalnog zdravlja

Kordinator iz IMZ  –  Prof. Dr sci Jelena Radosavljev Kirćanski

Glavni istraživač – Irena Stojadinović (Mreža psihosocijalnih intervencija – P I N)  

Period izrade –  oktobar 2020

12/2020

Naziv: Istraživanje prevalencije zloupotrebe alkohola i psihoaktivnih supstanci i psiholoških korelata kod mladih migranata u Srbiji

Glavni istraživač – Kordinator iz IMZ  – Prof. dr Milica Pejović-Milovančević

Saradnici  – DEAPS i Filozofski fakultet UB

Period izrade –  oktobar 2020 – jul 2021

10/2020

Naziv: Evropska studija koja se bavi istraživanjem stavova psihijatara prema njihovim pacijentima

Kordinator iz IMZ  –  Dr Jovana Maslak

Glavni istraživač – Dr Zsuzsa Gyorffy Institut za bihejvioralne nauke, Univerzitet Semenvajls, Budimpešta 

Period izrade –  septembar 2020 – oktobar 2020

09/2020

Naziv: Polne razlike u sinergističkom efektu aktivacije oksitocinergičke i serotonergičke neurotransmisije u tretmanu depresije – translaciona studija

Kordinator iz IMZ  –  Doc. dr Bojana Pejušković

Glavni istraživač – Prof. dr Vesna Pešić (FarmFUB)

Period izrade –  maj 2021 – maj 2024

06/2020

Naziv: Validacija Stanfordske skale socijalnih dimenzija (SDSS) za procenu neurorazvojnih poremećaja na srpskom uzorku

Glavni istraživač – Kordinator iz IMZ  – Prof. dr Milica Pejović-Milovančević

Centri uključeni u istraživanje – Dr Mirko Uljarević i Dr Antonio Hardan,  University of Melbourne, Australia

Period izrade –  jul 2020 – jul 2021

05/2020

Naziv: Duševne smetnje nakon pandemije COVID-19 populacije koja se obraća Institutu za mentalno zdravlje

Nosilac projekta - Prof. dr Nađa P. Marić

Organizaciona podrška - Prof. dr Milica Pejović Milovančević i Doc. dr Čedo Miljević

Savetnici na projektu - Doc. dr Olivera Vuković i Prim. dr Olga Čolović, dr sci, supspecijalista psihoterapije (tele-intervencija)

Učesnici u istraživanju - Doc. dr Bojana Pejušković, dr Biljana Lukić, dr sci med Maja Milosavljević, klin. asist., dr sci med Milutin Kostić, klin. asist., dr sci med Vanja Mandić Maravić, klin. asist., dr sci med. Ana Munjiza, klin. asist., mr sci Aleksandra Parojčić, klin. psiholog i Tijana Vraneš, klinički psiholog, dr Ana Podgorac, dr Milica Vezmar, dr Mihailo Ilić,  dr Jovana Maslak, Dr Miloš Lazarević, Dr Roberto Grujičić i dr Neda Ognjanović

Publikacije:

03/2020

Naziv: Razvoj nove skale za procenu neželjenih efekata lekova (Scale of Adverse Effects of Psychopharmacotherapy) – WPA/CINP NEW MULTINATIONAL RESEARCH PROJECT

Nosilac istraživanja na IMZ - Doc. dr Olivera Vuković

Glavni istraživač - Kostas N. Fountoulakis

Period izrade – 2021

02/2020

Naziv: Studija praćenja efikasnosti sertralina i escitaloprama: optimizacija doziranja na osnovu jetrinih izoenzima

Glavni istraživač – Doc. Dr Marin Jukić, Farmaceutski fakultet UB (nosilac projekta : „UTILITY OF PLASMA DRUG LEVEL MONITORING AND CYP2C19/CYP2D6 GENOTYPING IN DOSE PERSONALIZATION OF ANTIDEPRESSANTS AND ANTIPSYCHOTICS“)

Učesnici u istraživanju sa IMZ - Doc. Dr Čedo Miljević, Doc. Dr Olivera Vuković, Asist. Dr Milutin Kostić, Asist. Dr Maja Milosavljević i Dr Dunja Ranđelović

Saradnik na projektu - Prof. dr Nađa P. Marić

Više o istraživanju

01/2020

Naziv:  Trauma i socijalna kognicija – analiza povezanosti kod mladih sa poremećajima iz anksiozno-depresivnog spektra

Doktorant - Dr Miloš Lazarević

Mentor -  Prof. dr Nađa P. Marić

Period izrade 2020


2019

 

06/2019

Naziv: Stavovi prema seksualnosti

Glavni istraživač - dr sci. Svetlana Zdravković,

Saradnici- prim. dr Ivica Mladenović; dr sci. Ivana Peruničić Mladenović; Jovana Baćigalupo, dipl. psiholog

Period izrade 2019-2021

05/2019

Naziv: Oprezno praćenje depresivne epizode

Istraživači- dr Milutin Kostić

Glavni istraživač-dr Ana Munjiza; dr Danilo Pešić; dr Vanja Mandić Maravić; dr Ana Podgorac; dr Milica Vezmar; dr Marija Spasić; dr Jelena Drakulić

Period izrade 2019-2021

04/2019

Naziv: Neiskreno ponašanje adolescenata na društvenim mrežama i mentalno zdravlje.

Istraživači - Dr Ana Munjiza, dr Željka Košutić, dr Milutin Kostić, dr Danilo Pešić, dr Dejan Todorović, dr Marija Mitković Vončina

Period izrade  2019

Publikacije:

02/ 2019

Naziv: Istraživanje o disciplinovanju dece u kućnim uslovima u Srbiji. 

Istraživači:

Institut za psihologiju - Prof. dr Oliver Tošković; Ljiljana Lazarević, dr sci; Marina Videnović; Ana Stojković;

Institut za mentalno zdravlje - Van. prof. dr Milica Pejović Milovnčević; dr Marija Mitković Vončina; dr Vanja Mandić Maravić, dr Roberto Grujičić; doc. Jelena Radosavljem Kirćanski

Period izrade  2019-2021

Publikacije:

01/2019

Naziv: Istraživanje koncentracije neuroaktivnih amina, metabolita kinureninskog puta i citokina i zastupljenost genetskih varijanti kod pacijenata sa poremećajem iz spektra autizma.

Istraživači: Prof. dr Miroslav Savić, glavni istraživač (Farmaceutrski fakultet); Van. prof. dr Milica Pejović Milovančević

Glavni istraživač-Mast. biol Anja Santrač; dr Aleksandar Obradović; doc. dr Ivan Jančić; Vanja Mandić Maravić; dr Roberto Grujičić; dr Ana Munjiza; dr Jovana Maslak; doc. dr Jelena Radosavljev Kirćanski

Period izrade 2019-2021


2018

 

10/ 2018

Naziv: Povezanost genetskih mutacija i fenotipskih karakteristika u sklopu psihoza i autizma

Istraživači :

Klinika za psihijatriju KCS -asist. dr Marina Mihaljević, asist. dr Slobodanka Pejović Nikolic, asist dr Zorana Pavlović;

Univerzitetska dečja klinika - Doc. dr Goran Čuturilo;

Institut za molekularnu genetiku i genetičko inžinjerstvo - Akademik prof. dr Milena Stevanović, dr Danijela Drakulić;

Institut za mentalno zdravlje -  doc. dr Milica Pejović Milovančević, dr Vanja Mandić Maravić, dr Roberto Grujičić, doc. Jelena Radosavlje Kirćanski i dr Marko Jelisavčić

Period izrade - 2018-2021

Publikacije : 

07/ 2018

Naziv: Transgeneracijski prenos obrazaca zlostavljanja

Istraživači: Van. prof. dr Milica Pejović Milovančević,  prof. dr Saveta Draganić Gajić, klin. asist. dr Marija Mitković Vončina, doc. Jelana Raosavljev Kirćanski, Desanka Nagulić, kl. psiholog, Snežana Stojanović, dipl. soc. radnik, dr Ana Munjiza, dr Vanja Mandić Maravić

Period izrade 2018-2020

Publikacije :


2017

 

08/2017

Naziv: Genetička osnova metaboličkog sindroma kod pacijenata na terapiji olanzapinom i klozapinom, kao i uticaj adjuvantne terapije aripiprazola kod osoba sa razvijenim metaboličkim sindromom.

Istraživači -  dr Vanja Mandić Maravić i dr Milutin Kostić.

Period izrade - 2017


2015

 
01/2015

Naziv: Evaluacija efekta psihoterapije.

Glavni istraživači -  Dr Olga Čolović

Period izrade - 2015

 

 


Dalje: Arhiva