Institut za mentalno zdravlje info@imh.org.rs (+381) 11 3307 500 Milana Kašanina 3, 11000 Beograd, Srbija
ENG
Istraživanja i publikacije / Aktuelna istraživanja na IMZ
Etički kodeks – Dobra naučna praksa (2004)
Pravilnik o vrednovanju NIR – Sl.Glasnik (2016)

Prijavljivanje istraživanja na Institutu za mentalno zdravlje

Univerzetet u Beogradu: Nauka (korisne informacije)

2024

04/2024
Naziv istraživanja: Neuropsiholški i psihološki profil odraslih sa poremećajem pažnje sa ili bez hiperaktivnosti
Istraživači: Asist. Viktor Pavlović, MA Snežana Mrvić
Ime glavnog istraživača: Prof.dr Nađa Marić Bojović i  Klin.asist Vanja Mandić Maravić
Period: 2024-2026

03/2024
Naziv istraživanja: Sastav mikrobiote kod pacijenata sa poremećajem iz spektra autizma u Srbiji
Istraživači: dr Sanja Leštarević, Marija Mihailović
Mentor: Prof.dr Milica Pejović-Milovančević
Period: 2024

02/2024
Naziv istraživanja :Metabolomičko ispitivanje serumskih biomarkera psihijatrijskih pacijenata
Istraživač: Doc. dr Čedo Miljević
Glavni istraživač: Boris Mandić
Period: 2024-2030

01/2024
Naziv istraživanja: Poređenje govornih zapisa dobijenih protokolom projekta “DISCOURSE in psychosis” kod obolelih od psihotičnih poremaćaja, obolelih od depresije i zdravih kontrola
Ime istraživača: Jelena Vasić
Mentor: Prof. dr Nađa Marić Bojović
Period: 2023-2024


2023

20/2023
Naziv : Indikatori procena transinstitucionalizacije-od psihijatrijskih bolnica do zatvoriskih ustanova
Glavni istraživač: Akademik prof.dr Dušica Lečić Toševski
Ime istraživača: Dunja Ranđelović
Mentor: Prof. dr Goran Mihajlović
Period :2023

19/2023
Naziv:  Psihometrijska validacija srpske verzije Upitnika za procenu psihološke fleksibilnosti kod pacijenata sa epilepsijom (Psychological Flexibility in Epilepsy Questionnaire – PFEQ)
Master rad: Ana Vico
Mentori: Prof. Dušanka Vučinić Latas, Doc. dr Maja Milovanović
Period: 2023-2024
 
18/2023
Naziv:  Validacija srpskog prevoda skale Koeficijent spektra autizma – verzija za odrasle (The Adult Autism Spectrum Quotient (AQ) i ispitivanje profila autističnih crta kod osoba sa različitim poremećajima iz psihotičnog spektra
Glavni istraživač: Kl. asist. dr Vanja Mandić Maravić
Period: 2023-2024
 
17/2023
Naziv: Ispitivanje socijalne mreže podrške kod osoba sa depresivnim poremećajem u odnosu na životnu dob: razlike između adolescenata i odraslih pacijenata
Glavni istraživač: Kl. asist. dr Ana Munjiza Jovanović
Period: 2023-2024
 

16/2023
Naziv:  Poremećaj iz spektra autizma i epileptiformna aktivnost – genetska osnova i terapijske implikacije
Doktorska teza: Đurđica Čvorović
Mentori:prof. dr Milica Pejović Milovančević i doc. dr Maja Milovanović
Period: 2023-2024
 
15/2023
Naziv: Uticaj odabranih genetičkih polimorfizama na pojavu impulsivno-kompulzivnih ponašanja u Parkinsonovoj bolesti
Glavni istraživač: Prof. dr Nataša Dragašević Mišković
Istraživač: Dr Branislava Radojević
Period: 2023-2027
 
14/2023
Naziv:  Studija izvodljivosti protokola „DISCOURSE IN PSYCHOSIS" na Institutu za mentalno zdravlje
Istraživači: Jelena Vasić, Prof. dr Nađa Marić Bojović i prof. dr Dušica Filipović (FFUB)
Period: 2023-2024
 
13/2023
Naziv: Odnos između afektivne vezanosti i dimenzija ličnosti kod osoba koje pate od bolesti zavisnosti
Master rad: Vladana Radenović
Mentor: Doc. dr Ivana Peruničić Mladenović
Period: 2023

 

12/2023
Naziv: Povezanost ranih maladaptivnih iskustava i disfunkcionalnih uverenja sa sklonošću ka suicidalnim pokušajima
Master rad: Elena Stevanović
Mentor: Doc. dr Ivana Peruničić Mladenović
Period: 2023-2024

11/2023
Naziv: Uloga ličnosti i porodičnih odnosa u razumevanju zavisničkog ponašanja
Master rad:  Aleksa Stamenković
Mentor: Doc. dr Ivana Peruničić Mladenović
Period: 2023-2024

10/2023
Naziv: Analiza prakse propisivanja kariprazina na Institutu za mentalno zdravlje
Glavni istraživač: Prof. Nađa Marić Bojović
Ostali istraživači: Asist. dr Sanja Andrić Petrović, Asist. dr Vanja Mandić Maravić, Asist. dr  Danilo Pešić, dr Ivan Ristić, dr Dušan Janković.
Period: 2023-2024

09/2023
Naziv: Ispitivanje alteracije pro i antiinflamatornih citokina kod osoba sa psihotičnim poremećajima u odnosu na iskustvo zlostavljanja u detinjstvu
Glavni istraživač: Kl. asist. dr sci. med. Ana Munjiza Jovanović
Period: 2023-2026

08/2023
Naziv: Psihoimunološke karakteristike osoba sa depresivnim poremećajem i njihova povezanost sa infekcijom Toksoplasmom gondii
Doktorska teza: Teodora Jovanović
Mentori: Kl. asist. dr sci. med. Ana Munjiza Jovanović, Doc. dr sci. med. Milutin Kostić,
Period: 2023-2026

06/2023
Naziv: Fenomenologija zavisnosti, antropološki osvrt na iskustvo zavisnosti u srbiji.
Master rad: Ognjen Parojčić
Mentor: dr Nevena Milanović Minić
Period: 2023

 

05/2023
Naziv: Socijalna kognicija osoba sa epilepsijom
Glavni istraživač: Ass. Staša Lalatović
Mentori: Prof. dr Nadežda Krstić, Doc. dr Maja milovanović
Period: 2023-2024
 
04/2023
Naziv: Procena efekata primene psihosocijalne podrške parovima sa
infertilitetom
Glavni istraživač: Doc. dr Bojana Pejušković
Period: 2023-2024
 
03/2023
Naziv: Ispitivanje uticaja Treninga veština negovatelja na poboljšanje
kvaliteta života i redukciju nivoa stresa kod roditelja/staratelja dece sa
razvojnim poremećajima
Glavni istraživač: Dr Milica Vlaisavljević
Mentor: Prof. dr Milica Pejović Milovančević
Period: 2023-2025
 
02/2023
Naziv: Procena efekata primene minimalnog paketa usluga psihosocijalnih
intervencija za mlade u zdravstvu, obrazovanju i socijalnoj zaštiti
Glavni istraživač: Kl.asist. dr Marija Mitković Vončina
Period: 2023-2024
 
01/2023
Naziv: Istraživanje nepovoljnih životnih iskustava u detinjstvu kod
stanovnika privremenih naselja
Glavni istraživač: Dr Jelena Vasić
Mentor: Prof. dr Milica Pejović Milovančević

Period: 2023-2023


2022

25/2022
Naziv: Povezanost koncentracije C reaktivnog proteina sa simptomima
depresivnosti kod adolescenata i odraslih pacijenata sa depresijom
Glavni istraživač: Kl. asist. dr Ana Munjiza Jovanović
Period: 2022-2023

24/2022
Naziv: Mapa socijalnog okruženja, kao i način informisanja o dijagnozi kod
pacijenata u Dnevnim bolnicama IMZ-a
Glavni istraživač: Doc. dr Milutin Kostić
Period: 2022-2023

23/2022
Naziv: Emocionalna disregulacija adolescenata - studija prediktora i
ishoda
Glavni istraživač:Kl.asist. dr Marija Mitković
Mentori: prof. dr Milica Pejović Milovančević,  Doc. Ivana Peruničić
Mladenović, Kl.asist. dr Marija Mitković
Period: 2022-

22/2022
Naziv: Medicinske sestre - promoteri zdravih stilova života
Glavni istraživač:Katarina Milošević, vms, student
Mentor: Dr Biljana Majtorović
Period: 2022-2022

20/2022
Naziv: Kvalitet života roditelja i staratelja dece sa autizmom
Glavni istraživač: Dr Danijela Mijanović
Mentor: Prof. dr Dejana Vuković
Period: 2022-2022

19/2022

Naziv: Ispitivanje postojeće podrške mladim ljudima sa poremećajima spektra autizma (PSA) i njihovim porodicama
Glavni istraživač: Prof. dr Milica Pejović Milovančević
Period: 2022-2022


18/2022
Naziv: Procena "minimalno važne" i "dovoljno važne" razlike za antidepresivnu terapiju depresije.
Glavni istraživač:  Kl.asist. dr Milutin Kostić
Period: 2022-2023

17/2022
Naziv: Validacija srpske verzije skale stigmatizacije epilepsije
Glavni istraživač: Doc. dr Maja Milovanović
Period: 2022-2023

16/2022
Naziv: Emotivno osetljivi virtuelni saradnik za decu sa autizmom
Glavni istraživač: Prof. dr Milica Pejović Milovančević
Period: 2023-2026

15/2022
Naziv: Protektivni i faktori rizika za individualno i relaciono funkcionisanje roditelja
u različitim fazama dijagnostikovanja porememećaja iz spektra autizma kod dece
Glavni istraživač: Maša Marisavljević, psiholog MA
Period: 2022-2023

14/2022

Naziv: Suicidalnost kod pacijenata sa rekurentnom, velikom i depresijom u sklopu BAP-a
 u korelaciji sa graničnim poremećajem ličnosti
Glavni istraživač: Doc. dr Bojana Pejušković
Period: 2022-2023

12/2022
Naziv: "Socioterapijski klub četvrtkom" i kvalitet života korisnika usluga
Glavni istraživač: Prof. dr Nađa Marić Bojović
Period: 2022-2024

10/2022
Naziv: Prepisivanje clozapina kod pacijenata sa neafektivnim psihotičnim poremećajima
Glavni istraživač: Doc. dr Čedo Miljević
Period: 2022-2023
 
08/2022
Naziv: Značaj negativnih životnih iskustava u razvoju zavisnosti od psihoaktivnih supstanci i kockanja
Glavni istraživač: Dragica Bogetić
Mentor: prof. dr Aleksandar Jugović (FASPER)
Period: 2022-2023


07/2022
Naziv: Nova intervencija za implementaciju farmakogenetike u psihijatriju
Glavni istraživač: doc. dr Marin Jukić
Saradnici nosioca istraživanja: dr Petar Vuković, doc. dr Čedo Miljević, prof. dr Nađa Marić
Period: 2022-2025

05/2022
Naziv: Proučavanje efekata mirkodelecije hromozoma 22 (22q11) na pojavu neurorazvojnih poremećaja i neurodegenerativnih bolesti
Glavni istraživač: prof. dr Milica Pejović-Milovančević
Saradnici: kl. asist. Vanja Mandić-Maravić, dr Roberto Grujićić, prof. Jelena Radosavljev-Kirćanski, dr Marko Jelisavčić i dr Milica Vlaisavljević
Period: 2022-2023

04/2022
Naziv: Uporedna i zasebna analiza socio-demografskih i dijagnostičkih petogodišnjih karakteristika prvih pregleda Odeljenja za specijalističko-kinsultativne preglede i Kabineta za psihoterapiju IMZ-a
Glavni istraživač: Prim. dr Olga Čolović, prof. dr Milica Pejović Milovančević
Saradnici: Kl. asist. dr Ana Munjiza Jovanović, dr Milica Vezmar, dr Mahajlo Ilić, dr Mila Jakovljević, dr Teodora Jovanović
Period  – 2022- 2025

03/2022
Naziv: Analiza terapije održavanja psihotičnih poremećaja u Institutu za mentalno zdravlje u Beogradu
Glavni istraživač: Prof. dr Nađa Marić Bojović
Saradnici: Kl. asist. dr Sanja Andrić Petrović, kl. asist. dr Vanja Mandić Maravić,kl. asist. dr Danilo Pešić, dr Ivan Ristić i dr Dušan Janković
Period  –  2022-2023

01/2022
Naziv: Nesuicidalno samopovređivanje mladih: ispitivanje specifičnosti funkcije samokažnjavanja
Glavni istraživač: Ana Radanović
Mentori: Prof. dr Ksenija Krstić, prof. dr Ljiljana Mihić
Period  –  2022-23


2021

 

15/2021
Naziv: Farmakoterapija iz spektra autizma-iskustva i stavovi roditelja/staratelja
Glavni istraživač: Kl. asist. dr Vanja Mandić Maravić, prof. dr Milica Pejović Milovančević
Saradnik u istraživanju: Kl. asist. dr Milutin Kostić, dr Roberto Grujičić, dr Jelena Vasić, dr Sanja Leštarević, dr Jovana Maslak
Period izrade – 2021-23

13/2021
Naziv: Pilot istraživanje uticaja psihosocijalne intervencije DIALOG+ na kvalitet života pacijenata obolelih od epilepsije
Glavni istraživač: Doc. dr Maja Milovanović
Saradnici: Prof. dr Nađa Marić, Jana Sarić, Mr sci, Aleksandra Parojčić, Dr Ivan Ristić
Period izrade –  2021-2022

12/2021
Naziv: Standardizacija upitnika Inventar izjava o samopovređivanju (Inventory of Statements about Self-Injury – ISAS) i o odnosu prema lečenju i Discord aplikaciji pacijenata koji se samopovređuju
Glavni istraživač: Kl. asist. dr Milutin Kostić
Saradnik u istraživanju: Dr Sanja Leštarević, Ana Radanović, Dr Jelena Vasić
Period izrade – 2021- 2022.

11/2021
Naziv: Kliničko iskustvo/intuicija psihijatara u brzoj proceni prognoze pacijenta u akutnom pogoršanju – studentski rad
Glavni istraživač – Kl. asist. dr Milutin Kostić
Saradnici – Uroš Miladinović
Period izrade – 2021- 2022.

10/2021
Naziv:Dijagnostika neafektivnih psihoza zasnovana na NMR metabolomici
Glavni istraživač: Boris M Mandić, dr sci, naučni saradnik (PMF)
Saradnici: Doc. dr Čedo Miljević
Period izrade –  2021-2026.

09/2021
Naziv: Međunarodna studija o traumi u vezi sa porođajem- International Survey of Childbirth-related Trauma (INTERSECT)
Glavni istraživač: Prof. Dr Susan Ayers
Saradnik u istraživanju: Kl. asist. dr Maja Milosavljević
Period izrade – 2021- 2023.

06/2021
Naziv: Procena efektivnosti programa Kreativni prostor za mentalno zdravlje u unapređenju kvaliteta života psihijatrijskih korisnika
Glavni istraživač - Maša Vukčević Marković, PhD,
Saradnici - Irena Stojadinović-PIN, doc. dr Bojana Pejušković
Period izrade –  2021-2022

03/2021
Naziv: Uloga ličnosti, iracionalnih uverenja i ranih privrženosti u objašnjenju zavisničkog ponašanja
Glavni istraživač – Doc. dr  Snežana Filipović
Saradnici - Prof. dr Goran Knežević, Doc. dr Olivera Vuković, Dr sci Ivana Peruničić i Prim. dr Ivica Mladenović
Period izrade –  2021-2025

02/2021
Naziv: Istraživanje kognitivno-bihejbioralnih aspekata u pandemiji COVID-19
Glavni istraživač – Kl. asist. dr Marija Mitković Vončina
Saradnici –Prof. dr Milica Pejović Milovančević, Doc. dr Miodrag Stanković
Period izrade –  2021-


2020

16/2020               
Naziv: Odnos pacijenata prema lečenju, lekarima, savetima i informisanost
Istraživač – Dr Teodora Jovanović
Glavni istraživač – Asist. dr Milutin Kostić
Period izrade –  2020 – 2022

15/2020
Naziv: Analiza povezanosti insulinske rezistencije i depresije u tipu 2 dijabetesa
Istraživač – Asist. dr Jelena Stanarčić Gajović
Članovi istraživ. tima – Doc. dr Olivera Vuković, Asist. dr Milutin Kostić, Dr Nikola Jovanović
Mentor – Prof. Dr Aleksandra Jotić
Period izrade   2021-2022
 
09/2020
Naziv: Polne razlike u sinergističkom efektu aktivacije oksitocinergičke i serotonergičke neurotransmisije u tretmanu depresije – translaciona studija
Kordinator iz IMZ  –  Doc. dr Bojana Pejušković
Glavni istraživač – Prof. dr Vesna Pešić (FarmFUB)
Period izrade –  maj 2021 – maj 2024

06/2020
Naziv: Validacija Stanfordske skale socijalnih dimenzija (SDSS) za procenu neurorazvojnih poremećaja na srpskom uzorku
Glavni istraživač – Kordinator iz IMZ  – Prof. dr Milica Pejović-Milovančević
Centri uključeni u istraživanje – Dr Mirko Uljarević i Dr Antonio Hardan,  University of Melbourne, Australia
Period izrade –  2020 –  2022

03/2020
Naziv: Razvoj nove skale za procenu neželjenih efekata lekova (Scale of Adverse Effects of Psychopharmacotherapy) – WPA/CINP NEW MULTINATIONAL RESEARCH PROJECT
Nosilac istraživanja na IMZ - Doc. dr Olivera Vuković
Glavni istraživač - Kostas N. Fountoulakis
Period izrade – 2021

02/2020
Naziv: Studija praćenja efikasnosti sertralina i escitaloprama: optimizacija doziranja na osnovu jetrinih izoenzima
Glavni istraživač – Doc. Dr Marin Jukić, Farmaceutski fakultet UB (nosilac projekta : „UTILITY OF PLASMA DRUG LEVEL MONITORING AND CYP2C19/CYP2D6 GENOTYPING IN DOSE PERSONALIZATION OF ANTIDEPRESSANTS AND ANTIPSYCHOTICS“)
Učesnici u istraživanju sa IMZ - Doc. Dr Čedo Miljević, Doc. Dr Olivera Vuković, Asist. Dr Milutin Kostić, Asist. Dr Maja Milosavljević i Dr Dunja Ranđelović
Saradnik na projektu - Prof. dr Nađa P. Marić
Period izrade  2020-2022
Više o istraživanju


2019

01/2019
Naziv: Istraživanje koncentracije neuroaktivnih amina, metabolita kinureninskog puta i citokina i zastupljenost genetskih varijanti kod pacijenata sa poremećajem iz spektra autizma.
Istraživači: Prof. dr Miroslav Savić, glavni istraživač (Farmaceutrski fakultet); Van. prof. dr Milica Pejović Milovančević
Glavni istraživač-Mast. biol Anja Santrač; dr Aleksandar Obradović; doc. dr Ivan Jančić; Vanja Mandić Maravić; dr Roberto Grujičić; dr Ana Munjiza; dr Jovana Maslak; doc. dr Jelena Radosavljev Kirćanski
Period izrade 2019-2022


2017

08/2017
Naziv: Genetička osnova metaboličkog sindroma kod pacijenata na terapiji olanzapinom i klozapinom, kao i uticaj adjuvantne terapije aripiprazola kod osoba sa razvijenim metaboličkim sindromom.
Istraživači -  dr Vanja Mandić Maravić i dr Milutin Kostić.
Period izrade - 2017-2022


2015

01/2015
Naziv: Evaluacija efekta psihoterapije
Glavni istraživači -  Dr Olga Čolović
Publikacije:

 


Dalje: Arhiva