Institut za mentalno zdravlje info@imh.org.rs (+381) 11 3307 500 Milana Kašanina 3, 11000 Beograd, Srbija
ENG
O institutu / Stručna tela

Stručni savet

Stručni savet je savetodavni organ direktora i upravnog odbora zdravstvene ustanove. Članovi stručnog saveta su zdravstveni radnici i zdravstveni saradnici sa stečenim visokim obrazovanjem koje, na predlog organizacione jedinice zdravstvene ustanove, imenuje direktor. U radu stručnog saveta učestvuje i glavna sestra - tehničar zdravstvene ustanove.

Stručni savet sastaje se najmanje jednom u 30 dana.

 Nadležnost stručnog saveta je da:

 • razmatra i odlučuje o pitanjima stručnog rada zdravstvene ustanove;
 • donosi godišnji program unutrašnje provere kvaliteta stručnog rada u zdravstvenoj ustanovi do 31. decembra tekuće godine za narednu godinu;
 • prati sprovođenje unutrašnje provere kvaliteta stručnog rada u zdravstvenoj ustanovi;
 • predlaže mere za unapređenje kvaliteta stručnog rada u zdravstvenoj ustanovi;
 • sačinjava godišnji izveštaj o sprovođenju unutrašnje provere kvaliteta stručnog rada u zdravstvenoj ustanovi, koji dostavlja direktoru zdravstvene ustanove do 31. januara tekuće godine za prethodnu godinu;
 • donosi godišnji plan unapređenja kvaliteta stručnog rada, kao i godišnji plan stručnog razvoja zdravstvene ustanove, koji dostavlja direktoru i komisiji za unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite do 15. februara tekuće godine;
 • donosi predlog godišnjeg plana stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika do 1. septembra tekuće godine za narednu godinu;
 • obavlja i druge poslove utvrđene statutom zdravstvene ustanove. Stručni savet Instituta imenovan je odlukom direktora Instituta i radi u skladu sa Poslovnikom o radu stručnog saveta.

Članovi Stručnog saveta su:

 • Prim. dr Ivica Mladenović, spec. psihijatrije – predsednik
 • Dr sc. med.dr Željka Košutić, spec. psihijarije – zamenik predsednika
 • Doc. dr  Maja Milovanović,  spec. neurologije
 • Prof. dr Olivera Vuković, specijalista psihijatrije, član.
 • Prof. dr Nađa Marić Bojović, spec. psihijatrije

 

Stručni kolegijum

 • Stručni kolegijum Instituta je stručno telo koje razmatra i usvaja stručne i doktrinarne stavove.
 • Stavovi, mišljenja i predlozi Stručnog kolegijuma dostavljaju se direktoru u pismenoj formi.
 • Stručni kolegijum čine pomoćnik direktora, rukovodioci organizacionih jedinica i glavna sestra Instituta.
 • Stručni kolegijum Instituta sastaje se najmanje dva puta mesečno.
 • Sednice stručnog kolegijuma saziva i njima rukovodi direktor Instituta i radi u skladu sa Poslovnikom o radu stručnog kolegijuma.

Stručni Kolegijum čine pomoćnici direktora, rukovodioci organizacionih jedinica i glavna sestra. Radom stručnog kolegijuma rukovodi direktor Instituta

 

Etički odbor

Etički odbor je stručno telo koje prati pružanje i sprovođenje zdravstvene zaštite na načelima profesionalne etike, načelima poštovanja ljudskih prava i vrednosti i prava deteta, kao i kodeksa ponašanja zaposlenih u Institutu.Etički odbor Instituta imenuje direktor Instituta na predlog stručnog saveta.Za člana etičkog odbora može biti imenovano lice koje se u obavljanju profesije ističe u poštovanju moralnih i etičkih načela medicinske struke.

            Nadležnost etičkog odbora je da:

 • prati i analizira primenu načela profesionalne etike u obavljanju zdravstvene delatnosti i predlaže mere za njihovo unapređenje;
 • prati i analizira sprovođenje kodeksa ponašanja zaposlenih i predlaže mere za njihovo unapređenje;
 • daje saglasnost za sprovođenje naučnih istraživanja u oblasti zdravstva, medicinskih istraživanja, istraživanja u oblasti javnog zdravlja, kao i da prati njihovo sprovođenje;
 • razmatra etička pitanja i donosi odluke u vezi sa uzimanjem delova ljudskog tela u naučno-nastavne svrhe, u skladu sa zakonom;
 • prati, analizira i daje mišljenja o etičnosti odnosa zdravstvenih radnika, zdravstvenih saradnika i pacijenata;
 • prati, analizira i daje mišljenja o primeni načela profesionalne etike u prevenciji, dijagnostici, lečenju, zdravstvenoj nezi, rehabilitaciji, istraživanju, kao i o uvođenju novih zdravstvenih tehnologija;
 • vrši savetodavnu funkciju i razmatra i druga etička pitanja koja su mu statutom propisana u nadležnost.

 Članovi etičkog odbora su:

 • dr Vlada Radivojević, spec. neurologije predsednik
 • dr Biljana Lukić, spec. psihijatrije zamenik                             
 • dr Vladan Jugović, spec. psihijatrije                                       
 • Prof. dr Olivera Vuković, specijalista psihijatrije, član.                      
 • Klin. asist. dr.sc. med. dr Marija Mitković Vončina, spec. psihijatrije

 

Komisija za unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite

Komisija za unapređenje kvaliteta rada je stručno telo koje se stara o stalnom unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite koja se sprovodi u Institutu.
Komisiju imenuje direktor Instituta na predlog Stručnog saveta. Komisija se sastaje najmanje 4 puta godišnje o podnosi izveštaj o svom radu direktoru.

Nadležnost Komisije za unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite je da:

 • donose godišnji plan praćenja pokazatelja kvaliteta zdravstvene zaštite u Institutu do 31. decembra tekuće godine za narednu godinu;
 • prati pokazatelje kvaliteta zdravstvene zaštite;
 • sačinjava godišnji izveštaj o pokazateljima kvaliteta zdravstvene zaštite, koji se dostavlja direktoru i nadležnom zavodu za javno zdravlje do 15.februara tekuće godine za prethodnu godinu;
 • predlaže mere za unapređenje kvaliteta pružanja zdravstvene zaštite i unapređenje kvaliteta rada Instituta,
 • donosi godišnji plan unapređenja kvaliteta zdravstvene zaštite u Institutu, na osnovu godišnjeg izveštaja o pokazateljima kvaliteta zdravstvene zaštite iz tačke 3. ovog stava i godišnjeg plana unapređenja kvaliteta stručnog rada, koji se dostavlja direktoru Instituta do 1. marta tekuće godine.

 Članovi komisije su:

 • Dr Roza Panoski, spec. psihijatrije – predsednik;
 • Doc. dr Nataša Ljubomirović, spec. psihijatrije – član;
 • Dr Emina Garibović, spec. dečije psihijatrije – član;
 • Doc. dr Ana Podgorac, spec. psihijatrije – član;
 • Jelena Brkić, dipl. pravnik – član;
 • Marija Ignjatović, vms -  član.

 

Direktor može formirati i druga stručna tela - komisije, radne grupe i timove, radi unapređenja kvaliteta rada.