Institut za mentalno zdravlje info@imh.org.rs (+381) 11 3307 500 Milana Kašanina 3, 11000 Beograd, Srbija
ENG
Organizacija / Uprava

ORGANI INSTITUTA ZA MENTALNO ZDRAVLjE


Uprava

VD direktora: Prof. dr Milica Pejović – Milovančević – specijalista dečje psihijatrije          
 
Pomoćnik direktora: Doc. dr Maja Milovanović, specijalista neurologije
 
Pomoćnik direktora: Prof. dr Olivera Vuković, specijalista psihijatrije
 
Glavna medicinska sestra – tehničar: Marina Lučić, vms, specijalista strukovna sestra
 
Zamenik glavne sestre – tehničara Zlatko Vujin, vmt,specijalista strukovni tehničar
 
Poslovni sekretarIvana Gavrilović, MA.

 
Direktor organizuje rad i rukovodi procesom rada, predstavlja i zastupa Institut i odgovoran je za zakonitost rada Instituta, a obavlja poslove utvrđene Statutom:

 • stara se o zkonitosti rada Instituta i preduzima mere za njegovo sprovođenje
 • predlaže program rada Instituta i preduzima mere za njegovo sprovođenje;
 • izvršava odluke upravnog i nadzornog odbora;
 • prisustvuje sednicama i učestvuje u radu upravnog odbora bez prava odlučivanja;
 • podnosi upravnom i nadzornom odboru pismeni tromesečni izveštaj o preuzetim finansijskim obavezama i izvršenju finansijskog plana;
 • podnosi upravnom odboru pismeni šestomesečni izveštaj o poslovanju zdravstvene ustanove.
 • predlaže upravnom odboru akt o organizaciji i sistematizaciji poslova u Institutu i druge opšte akte;
 • imenuje članove stručnog saveta i etički odbor u skladu sa statutom;
 • postavlja pomoćnike u skladu sa zakonom i opštim aktom o organizaciji i sistematizaciji;
 • predlaže odluke o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika;
 • odlučuje o svim pravima i obavezama zaposlenih iz radnog odnosa u skladu sa zakonom i opštim aktima;
 • provodi izvršenje sudskih odluka, akata i naloga inspekcijskih i drugih zakonom ovlašćenih organa;
 • vrši i druge poslove predviđene zakonom, drugim propisima, ovim statutom i drugim opštim aktima Instituta
 • odgovara za izvršavanje sudskih odluka i naloga inspekcijskih i drugih zakonom ovlašćenih organa;
 • prisustvuje sednicama Upravnog i Nadzornog odbora kao i sednicama Stručnog saveta, bez prava odlučivanja.
 
Upravni odbor

Upravni odbor obavlja sledeće poslove:

 • donosi statut Instituta, uz saglasnost Osnivača;
 • donosi druge opšte akte u skladu sa zakonom;
 • odlučuje o poslovanju Instituta;
 • donosi program rada i razvoja;
 • donosi predlog finansijskog plana Instituta u postupku pripreme budžeta i to po svim izvorima finansiranja i dostavlja ga Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje na saglasnost;
 • usvaja godišnji finansijski izveštaj, u skladu sa zakonom;
 • usvaja godišnji izveštaj o popisu imovine i obaveza;
 • daje saglasnost na završni račun Instituta;
 • usvaja godišnji izveštaj o radu i poslovanju Instituta;
 • odlučuje o korišćenju sredstava Instituta, u skladu sa zakonom;
 • u slučaju gubitka u poslovanju bez odlaganja obaveštava Osnivača;
 • raspisuje javni konkurs i sprovodi postupak izbora kandidata za direktora i zamenika direktora Instituta;
 • utvrđuje cene zdravstvenih usluga koje pruža Institut, a koje nisu utvrđene ugovorom sa Republičkim fondom za zdravstveno osiguranje;
 • Vrši i druge poslove koji su stavljeni u nadležnost upravnog odbora na osnovu zakona, ovog statuta i drugih opštih akata Instituta.


Članovi Upravnog odbora:

 • Prof. dr Vladimir Kostić- Predsednik Upravnog odbora
 • Prim. dr Vesna Libek- član,
 • Dr Gordana Pantelić- član,
 • Dr Goran Gajić- član,
 • Novica Mrdaković- član.

 

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor obavlja sledeće poslove:

 • vrši nadzor nad zakonitošću rada upravnog odbora i direktora Instituta;
 • pregleda periodične i godišnje obračune i utvrđuje da li su sačinjeni u skladu sa propisima;
 • utvrđuje da li se poslovne knjige i druga dokumenta Instituta vode uredno i u skladu sa propisima, a može ih dati na veštačenje;
 • razmatra izveštaje revizije, nalaze i akte inspekcijskih i drugih organa;
 • podnosi Osnivaču izveštaj o svom radu, najmanje dva puta godišnje;
 • obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i ovim statutom


Članovi Nadzornog odbora:

 • Prim. dr Dragica Trnavac Marković- Predsednik Nadzornog odbora,
 • Prim.dr Rusomir Miletić-član,
 • Dr Biljana Lukić- član,
 • Dušan Kostić, struk.menadžer – član.