Institut za mentalno zdravlje info@imh.org.rs (+381) 11 3307 500 Milana Kašanina 3, 11000 Beograd, Srbija
ENG
Pacijenti / Prava i dužnosti pacijenata

Kancelarija za zaštitu prava pacijenata grada Beograda počela je sa radom u Tiršovoj ulici broj 1. Obrazovana je kao posebna organizaciona jedinica Gradske uprave grada Beograda, kancelarija obaveštava pacijente koja su njihova prava i kako mogu da ih ostvaruju i postupa po usmenim i pisanim prigovorima, a nadležnost joj je na čitavoj teritoriji Beograda.

Savetnici pacijenata daju potrebne savete i informacije o pravima pacijenata i načinu njihovog ostvarivanja i postupaju po podnetim prigovorima. Pacijent može pismeno ili usmeno da se obrati savetniku ukoliko smatra da mu je uskraćeno neko pravo iz oblasti zdravstvene zaštite, što može da učini i zakonski zastupnik pacijenta.

Prigovor se može odnositi na zdravstvenu ustanovu, privatnu praksu ili drugo pravno lice koje obavlja zdravstvenu delatnost. Savetnici postupaju odmah po podnetim prigovorima, a po sprovedenom postupku prave izveštaj koji se dostavlja podnosiocu prigovora i odgovornom licu zdravstvene ustanove, to jest osnivaču privatne prakse.

 


Dokumenti: