Institut za mentalno zdravlje info@imh.org.rs (+381) 11 3307 500 Milana Kašanina 3, 11000 Beograd, Srbija
ENG
Pacijenti / Klubovi

 

 SOCIOTERAPIJSKI KLUB ČETVRTKOM

 

Socioterapijski klub četvrtkom posvećen je pacijentima koji su u remisiji osnovnog poremećaja (spektar psihoza) i njihovim negovateljima. U klubu će se sprovoditi socioterapija i rehabilitacija kojom se unapređuje kvalitet života i olakšava oporavak pacijenata putem poboljšavanja socijalnih i životnih veština.  Pored toga, grupe će imati edukativni karakter u cilju poboljšavanja znanja pacijenata o njihovim smetnjama.

 Članovi kluba će se sastajati svakog drugog četvrtka posle podne od 14:00 do 16:00 časova u prostorijama Odeljenja za specijalističko-konsultativne preglede odraslih Instituta za mentalno zdravlje (polu-otvorene grupe, 10-15 pacijenata).

 Aktivnosti kluba su raznovrsne, počevši od obrađivanja životnih tema, terapijskih grupa, stručnih predavanja edukativnog karaktera, prezentacija koje organizuju članovi kluba, do tema zabavnog karaktera po slobodnom izboru članova.  Teme koje se obrađuju na sastancima usklađene su sa interesovanjima članova grupe . Sastavni deo rada sa članovima kluba su i okupacione aktivnosti organizovane u Institutu i van Instituta za mentalno zdravlje, kao i zajedničke šetnje, rekreacija, posete galerijama i muzejima i sl.

Pored toga, jednom mesečno će se organizovati sastanci sa negovateljima (srodnicima i drugim značajnim osobama) članova kluba tokom kojih će se sprovoditi edukativne grupe, a negovatelji će imati priliku da međusobno razmenjuju iskustva i da se bolje informišu o psihijatrijskim poremećajima i načinima na koji mogu da pomognu osobama o kojima se brinu, u skladu sa međunarodnim smernicama (EUFAMI i sl.) .

Kako doći u klub?

Ordinirajući psihijatri će predlagati pacijentima učešće u klubu i upućivati pacijente na razgovor kod socijalnog radnika kluba (obavestiti elektronskom poštom) Nakon toga, socijalni radnik će informisati pacijenta o aktivnostima koje se sprovode na sastancima sa predlogom za učestvovanje u klubu.

 

Ko vodi klub? 

Lekari - dr Ivan Ristić i dr Dušan Janković                                                                               

Socijalne radnice - Jana Sarić i Milica Popović

Medicinska sestra - Svetlana Pantelić Stevanović

 
Supervizija Kluba -  
prof. dr Nađa Marić Bojović

 

                                                                                    

 

 

 

 


 PORODIČNI KLUB -PAUNOVA

 

Porodični klub Paunova osnovan je 10. aprila 2014. godine, u Dnevnoj bolnici za bolesti zavisnosti „Prim. dr Branko Gačić“, Instituta za mentalno zdravlje.Predstavlja vid produžene terapije zasnovane na principu uzajamne pomoći u terapijskim okvirima strukturisanim kroz rad terapeuta.Učešćem u aktivnostima Kluba, pacijenti i njihova mreža podrške uče i usvajaju funkcionalne obrasce ponašanja u svim sferama života (društvenih odnosa).Specifičnost Kluba ogleda se u samostalnosti članova pri osmišljavanju, planiranju i realizaciji aktivnosti u kojima učestvuju. Radom Kluba rukovode terapeuti koji prisustvuju svim sastancima Kluba.

Klub održava redovne sastanke četvrtkom od 18 do 20 časova u prostorijama Dnevne bolnice „Prim. dr Branko Gačić“. ''Za svakoga ponešto!''  -sekcije Porodičnog kluba Paunova

Aktivnosti kluba odvijaju se organizovano, kroz koordinaciju predstavnika sekcija i terapeuta Kluba. Tokom prve godine postojanja, sve realizovane aktivnosti bile su izvor informacija i inspiracije za osnivanje lista „Paunovo pero“, koji se izdaje dva puta godišnje. Rad se realizuje kroz organizovana stručna predavanja terapeuta, članova kluba i gostiju (po pozivu), kao i putem rada u

 sekcijama:

 • sekcija za prihvat novih članova
 • sekcija za međuklubsku saradnju
 • kluturno-umetnička sekcija
 • sportska sekcija
 • muzička sekcija
 • turistička sekcija 
 • sekcija domaćina
Sekcija za prihvat novih članova

Suština rada ove Sekcije je da stariji, edukovani i terapijski stabilni članovi, pomažu novim članovima da se upoznaju  sa radom Kluba, upućujući ih na sekcije i tako motivišu u otvaranju mnogobrojnih mogućnosti ličnog angažovanja. Važan zadatak je podržka da se savladaju mogući otpori prema lečenju. Dobrodošlica se pruža i mreži podrške pacijenta.

Sekcija za međuklupsku saradnju

Ostvaruje saradnju sa drugim klubovima kroz posete skupšinama, uzajamne radne posete, učešće u tribinama.

Kulturno-umetnička sekcija

Organizuje posete pozorištima,  muzejima i drugim kulturnim znamenitostima; organizuje pesničke večeri; kreativne radionice dekupaž ili druge slične tehnike. Uređuje i organizuje izdavanje klupskog lista  „Paunovo pero“.

Sportska sekcija

Svoje aktivnosti realizuje kroz igranje šaha, stonog tenisa i plivanja, fudbala, odbojke.

Muzička sekcija

Aktivnosti ove Sekcije odnose se na interaktivno, grupno kreiranje muzičkih kompozicija, uz prisustvo gosta muzikoterapeuta ili samostalno uz koordinatora muzičke sekcije. Organizuje predavanja iz terapije plesom, kao i plesne radionice.

Turistička sekcija

Sekcija organizuje putovanja na različite destinacije u skladu sa interesovanjima članova Kluba.

Sekcija domaćina

Vodi brigu o evidenciji dolazaka, održavanju prostorija Kluba,  posluženju tokom sastanaka članova Kluba i tokom posebnih događaja.U aktivnostima rada sekcija učestvuju saradnici u lečenju   i ostali članovi porodice.

O članovima....

Članom Porodičnog kluba Paunova mogu postati pacijenti koji završe program  porodične terapije bolesti zavisnosti,  psihoedukativni program, kao i pacijenti na dispanzerskom tretmanu Dnevne bolnica „Prim dr Branko Gačić“, uz prethodni dogovor ordinirajućeg lekara i terapeuta Kluba.


       SOCIOTERAPIJSKI PORODIČNI KLUB OSOBA LEČENIH OD BOLESTI ZAVISNOSTI-PALMOTIĆEVA

 

Socioterapijski porodični klub osoba lečenih od bolesti zavisnosti - STPK „Palmotićeva“, osnovan je 16.03.1963. godine. Osnivači kluba su prof. dr Dušan Petrović i soc. rad. Jovica Potrebić – prvi terapeut kluba. Najstariji je, najorganizovaniji i najveći klub u Srbiji. Predstavlja vid produžene terapije zasnovane na principu uzajamne pomoći u terapijskim okvirima strukturisanim kroz rad terapeuta.

U Klubu lečeni pacijenti i članovi njihovih porodica uče i usvajaju funkcionalne obrasce ponašanja u svim sferama života.Specifičnost Kluba je u tome da članovi osmišljavaju, planiraju i realizuju sve aktivnosti u kojima učestvuju. Radom Kluba rukovode terapeuti koji prisustvuju svim sastancima Kluba.

Klub održava redovne sastanke četvrtkom od 16:00-19.30 časova u prostorijama Dnevne bolnice Klinike za bolesti zavisnosti. Svakom sastanku Kluba prisustvuje oko 40 članova, a dosta članova  aktivno je preko 5 godina.

O aktivnostima...

Aktivnosti Kluba mogu se podeliti na aktivnosti koje se odvijaju u klupskim prostorijama i van njih. Glavna aktivnost svakog četvrtka je centralna tema koja se održava u terminu od 18:00-19:00 časova. Sadržaji tema su različiti :

 •   stručna predavanja terapeuta
 •  predavanja članova kluba
 •   tribine o lečenju bolesti zavisnosti
 •   teme zabavnog karaktera 
 •    teme po slobodnom izboru članova
 •   teme gostiju - članova drugih klubova lečenih alkoholičara.

Značajan deo aktivnosti članova realizuje se i ostalim danima van prostorija Kluba.

Zbog velikog broja članova, aktivnosti Kluba realizuju se kroz rad sekcija.

Kulturno-informativna sekcija

Organizuje posete pozorištu,  muzejima i drugim kulturnim znamenitostima. Uređuje i organizuje izdavanje klupskog lista  „Osvit“.

Sekcija za međuklupsku saradnju

Ostvaruje saradnju sa drugim klubovima kroz posete skupšinama, uzajamne radne posete, učešće u tribinama.

Planinarska sekcija

Aktivnosti ove Sekcije su organizacije izleta i druženja u prirodi.

Sekcija domaćina

Vodi brigu o održavanju prostorija Kluba, o evidenciji dolazaka i radu kafe kuhinje.

Sekcija za prihvat novih članova

Suština rada ove Sekcije je da stariji, edukovani i terapijski stabilni članovi, pomažu mlađim da savladaju otpore prema lečenju koristeći sopstvena iskustva.

U svim aktivnostima rada sekcija učestvuju saradnici u lečenju i ostali članovi porodice.

O članovima....

 Članom Socioterapijskog porodičnog kluba „Palmotićeva“,  mogu postati pacijenti (i članovi njihovih porodica) koji završe program  sistemske terapije bolesti zavisnosti,psihoedukativni program, kao i pacijenti na dispanzerskom tretmanu Klinike za bolesti zavisnosti, uz prethodni dogovor ordinirajućeg lekara i terapeuta Kluba.


KLUB-PASAŽ

 

Klub za adolescente „Pasaž“, otvoren je svakog prvog  utorka  u mesecu od 17:00 do 20:00 č i namenjen pacijentima koji su završili hospitalno lečenje u Dnevnoj bolnici za adolescente.Klub radi po principima socioterapijske grupe koja delom koristi tehniku grupne analize usmerene ka relacionim poremećajima, a delom tehniku ekspresivne terapije, sve u cilju uspostavljanja stabilne remisije i prevencije recidiva mentalnih poremećaja adolescenata i mladih.

Klub vode psihijatar – psihoterapeut i medicinska sestra, a u realizovanje kreativnih aktivnosti direktivno se uključuju pacijenti. To rezultira čestim izložbama fotografije, čitanjem spostvene poezije i proze, razmenom iskustava u konkurisanju za stipendije i sa putovanja, kao i esejističkim izveštajima po povratku adolescenata sa njih. U okviru „Pasaža“ povremeno se formiraju vršnjačke grupe samopomoći, koje su aktivne u borbi za ljudska prava, u prevenciji samoubistva mladih i destigmatizaciji mentalnih poremećaja.

Značajno je pomenuti i razmenu iskustava za adekvatno predstavljanje ličnih sposobnosti, te pokazivanje inicijative za uključivanje u radnu sredinu, nekada i kroz zajedničko učešće, što povećava socijalnu efikasnost i predstavlja važan pokazateljj rasta i razvoja adolescenata na putu samostalnosti.


  KLUB ZA TREĆE DOBA

 

Klupskim aktivnostima, jednog dana u sedmici, obezbeđuju su konsultacije za sve zainteresovane koji žele bolje da upoznaju i shvate probleme sa kojima se populacija trećeg doba susreće. Svim zainteresovanim klijentima i korisnicima biće omogućena socioterapija kroz druženja, relaksaciju, kreativnu manuelnu delatnost i mentalnu aktivnost. Zaposleni u Kabinetu, edukovani su da u svakom trenutku pomognu svima koji žele da se angažuju oko nege i brige o starim licima.
Kada?
Ponedeljak: 13:00 – 20:00 časova
Zašto?
Ovde smo zbog Vas, da Vam pomognemo u rešavanju problema sa kojima se susrećete i olakšamo tegobe koje Vam ometaju svakodnevno funkcionisanje.Fotografije:
Klub četvrtkom