Институт за ментално здравље info@imh.org.rs (+381) 11 3307 500 Милана Кашанина 3, 11000 Београд, Србија
LAT
ENG
Пацијенти / Права и дужности пацијената

Канцеларија за заштиту права пацијената града Београда почела је са радом у Тиршовој улици број 1. Образована је као посебна организациона јединица Градске управе града Београда, канцеларија обавештава пацијенте која су њихова права и како могу да их остварују и поступа по усменим и писаним приговорима, а надлежност јој је на читавој територији Београда.

Саветници пацијената дају потребне савете и информације о правима пацијената и начину њиховог остваривања и поступају по поднетим приговорима. Пацијент може писмено или усмено да се обрати саветнику уколико сматра да му је ускраћено неко право из области здравствене заштите, што може да учини и законски заступник пацијента.

Приговор се може односити на здравствену установу, приватну праксу или друго правно лице које обавља здравствену делатност. Саветници поступају одмах по поднетим приговорима, а по спроведеном поступку праве извештај који се доставља подносиоцу приговора и одговорном лицу здравствене установе, то јест оснивачу приватне праксе.

 


Документи: