Институт за ментално здравље info@imh.org.rs (+381) 11 3307 500 Милана Кашанина 3, 11000 Београд, Србија
LAT
ENG
Организација / Клиника за децу и омладину
Начелник Клинике за децу и омладину
Доц. др сци. мед. Наташа Љубомировић, спец. психијатрије

 

Главна медицинска сестра Клинике за децу и омладину:
Наташа Цветковић, вмс,

Клиника за децу и омладину Института за ментално здравље бави се лечењем и превенцијом менталних поремећаја, заштитом и унапређењем менталног здравља деце и омладине, спроводећи ванболничке и болничке активности. Први контакти са Клиником успоставља се преко Одељења за специјалистичко-консултативне прегледе (диспанзер) за децу до 15 година, односно Дневне болнице за адолесценте за младе узраста од 15-24 година. У оквиру Клинике спроводи се индивидуална и групна психотерапија, породична терапија, фармакотерапија, дефектолошки третман, специјално-педагошки третман и по потреби успоставља контакта са школама, центрима за социјални рад и др.
За сва одељења Клинике заједничко је што се уважава принцип најбољег интереса детета, а приступ лечењу је тимски, интегративан и индивидуално оријентисан.

 

Одељење за специјалистичко-консулативне прегледе

Шеф Одељења:
Mр. сц. med. др Оливера Алексић Хил, спец. дечије психијатрије,


Главна медицинска сестра :

Биљана Милићевић, вмс, специјалиста за негу у психијатрији
Контакт телефон: 011/3307-513

Одељење за специјалистичко консултативне прегледе деце се бави амбулантним третманом деце са проблемима менталног здравља, до 18 година. Прегледи деце и млађих адолесцената до 15 година се врше у приземљу Института за ментално здравље, а прегледи адолесцената од 15 до 18 године се врше у просторијама на четвртом спрату. Најчешћи проблеми због којих је деци потребна стручна помоћ су: тешкоће прилагођавања, анксиозна и депресивна стања, поремећаји регулације емоција и понашања, поремећаји аутистичног спектра, психозе развојног доба, проблеми у развоју говора и моторике и тешкоће учења. У овом Одељењу се не лечи група поремећаја зависности, већ се лечење истих спроводи у Дневној болници за болести зависности у адолесценцији Института за ментално здравље ( Ул. Паунова бр. 2).

Први прегледи деце се заказује у надлежном Дому здравља код педијатра или школског лекара (од 5. у месецу преко ИЗИС програма). Надлежни педијатар или школски лекар може издати упут без термина, који важи 30 дана. У хитним случајевима надлежни педијатра или школски лекар може издати и упут за хитан преглед детета који важи 24 часа.

Први прегледи се обављају сваког радног дана од 8 до 20 часова. Након 14 часова, хитне и незаказане пацијенте збрињава дежурни лекар тог дана. Приликом првог прегледа потребно је донети упут и оверену здравствену књижицу. Пацијенти који нису осигураници РФЗО Београд или су из иностранства плаћају лекарски преглед према важећем ценовнику Института за ментално здравље. Неопходно је да дете дође у пратњи родитеља/законског старатеља/хранитеља, који су у обавези да приложе одлуку (решење) о старатељству уколико га има један родитељ или сагласност стaратеља уколико је дете на хранитељству. При првом прегледу су процењује актуелно психичко стање детета, утицај породичног окружења на дете, те психијатар доноси одлуку о даљим интервенцијама за дете и родитеље. У зависности од природе тешкоћа примењују се различити третмани. Поред психијатријске дијагностике и третмана у Одељењу за специјалистичко консултативне прегледе, деца и родитељи могу добити психолошку експлорацију и третман, дефектолошку дијагностику и третман и специјално педагошки третман, као и различите врсте саветовања. Дијагностику, ординирану фармакотерапију, саветовање, психотерапију и праћење сваког детета и адолесцента врши ординирајући психијатар уз сарадњу са здравственим сарадницима (социјалним радницима, психолозима, дефектолозима, радним терапеутима и другима)


Клиничко одељење за децу и омладину

Шеф Клиничког одељења за децу и омладину:
Доц. сц. мед. др Наташа Љубомировић, спец. психијатрије


Главна медицинска сестра Клинчког одељења за децу и омладину:
Наташа Цветковић, вмс
Контакт телефон: 011 3307-517 и 011 3307-640

На клиничком одељењу хоспитално се лече деца и млади узраста од 2 до 18 година. Деца старости до 7 година лече се у пратњи родитеља, односно законских старатеља.
 
Свакодневни рад Клиничког одељења заснива се на како на индивидуалном, тако и на групном психотерапијском раду са децом и адолесцентима који се спроводи у односу на процену постојеће психопатологије. На Клиничком одељењу за децу и омладину спроводе се следеће активности:

  • Окупационо-радна терапија са окупационо-радним терапеутом
  • Индивидуални третмани са ординирајућим психијатром
  • Психотерапијске групе деце и адолесцената на одељењу -  које воде лекари и здравствени           сарадници са завршеном едукацијом из психотерапије
  • Терапијска заједница и „Шарени петак“
  • Родитељски састанци
  • Психотерапијске групе родитеља деце ,адолесцената које воде лекари специјалисти и здравствени сарадници који имју едукацијуиз психотерапије
  • Психотерапијске групе мајки мале деце, које су смештене са својом децом  на Клиничком одељењу.

Рад на одељењу је конципиран по принципу тимског рада. У Тим Клиничког одељења укључени су лекари специјалисти психијатрије, дечје психијатрије, лекари на специјализацији, медицинске сестре запослене на Одељењу и здравствени сарадници (психолог, социјални радник, дефектолог, педагог и други стручњаци по индикацији).
Капацитет дечијег одељења је 20 болничких постеља, од чега је 6 постеља, односно једна соба, прилагођена пријему деце са пратиоцем. Сви поступци и процедуре са децом и младима на Одељењу спроводе се у складу са најбољим интересом детета и адолесцента, односно у духу добре клиничке праксе.
Уговором о заједничком раду са ОШ „Драган Херцог“ на одељењу се у поподневним сатима одвија школска настава за децу школског узраста, што је за младе пацијенте од велике важности јер им се на овај начин смањује број изостанака и пропуштено школско градиво.


 

Дневна болница за децу "Проф. Др Светомир Бојанин"

Шеф Дневне болнице за децу:
др Eмина Гарибовић, специјалиста дечје психијатрије


Главна сестра Дневне болнице за децу:
Емилија Ђорђић, вмс

Контакт телефон: 011 3307-581

Дневна болница за децу "Проф. Др Светомир Бојанин" намењена је дијагностици и третману деце са сложеним развојним и емоционалним проблемима ( аутизам, ране дечје психозе, тежи облици развојних дисхармонија, интелектуалне инсуфицијентности, различити облици развојних поремећаја говора и и језика, елективни мутизам, поремећаји привржености,реактивна регресивна стања).

У Дневој болници за децу примају се деца старости 2 до 12 година. Боравак у Дневној болници  за децу је од 3 недеље у циљу споровођења дијагностичких процедура, до 3 месеца ради спровођења стимулативног третмана. Капацитет Дневне болнице за децу је до 15 пацијената. Рад се одвија у 2 групе, при чему пацијенти долазе у договорено време на свакодневни третман, дијагностику и боравак. Након диспанзерског прегледа у нашој установи, понедељком се организује тим за пријем деце на болнички третман у ДДБ.  У саставу тима за пријем су дечји психијатар, дефектолог-логопед и главна медицинска сестра где се одлучује о евентуалном пријему пацијента у Дневну болницу за децу.

Свакодневни рад Дневне болнице за децу се заснива на: дијагностичкој процени која траје минимум 3 недеље,а  која се спроводи тимски (дечји психијатар, психолог, дефектолог-логопед, генетичар), свакодневном васпитно-образовном раду у групи мале деце коју спроводе васпитачи ПУ „Савски венац“ у играоници Дечје дневне болнице, индивидуалном саветовању родитеља од стране надлежног лекара, индивидуалном саветовању и обуци родитеља од стране дефектолога-логопеда, свакодневном индивидуалном дефектолошко-логопедском третману детета. У складу са потребама одвија се и педагошко вођење за ученике основних школа од стране наставника ОШ „Драган Херцог“.
У просторијама ДДБ средом се одвијају психотерапијске групе родитеља деце са развојним сметњама коју спроводи дечји психијатар. Петком се одвијају групе родитеља које спроводе дефектолози и васпитачи о правилном начину стимулације даљег развоја детета и родитељским вештинама.

Једном недељно се одржава тимски састанак свих запослених у ДДБ који подразумева детаљнији план организације третмана за свако дете примљено на хоспитални третман. За свако дете креира се индивидуални терапијски програм.
Током третмана са родитељима  се прави договор око начина њиховог учествовања у третману, у зависности од природе проблема детета и њихових могућности. У терапијском приступу комбинују се разноврсне специфичне терапијске интервенције које укључују примену реедукације психомоторике, логопедски третман, бихејвиоралне модификације понашања, развој игре, способности комуникације, употребу асистивне и алтернативне комуникације, као и тренинг родитељских вештина за стимулацију развоја детета у кућним условима. Родитељима се даје и препоручује корисна литература(ДЕАПС:http://www.deaps.org/saradnja-autism.html)  Комбинују се разноврсне интервенције усмерене ка детету и породици, а у циљу креирања адекватних подстицајних развојних искустава детета.


Дневна болница за адолесценте

 

Дневна болница за адолесценте

Шеф Дневне болнице за адолесценте: 
Др сц. мед.dr Жељка Кошутић, спец. психијатрије


Главна медицинска сестра Дневне болнице за адолесценте:
Зорица Мичић, вмс


Контакт и обавештења:
Тел. + 381 11 3307-682
Фаx. + 381 11 3307-684
Е-пошта: dbadolescenti@imh.org.rs

У Дневној болници за адолесценте обавља се парцијална хоспитализација адолесцената и младих са психичким проблемима и тешкоћама у формирању идентитета, узраста од 15 до 25 година. Дневна болница за адолесценте може да прими до 30 адолесцената о којима брине мултидисциплинарни тим терапеута, осмишљавањем програма лечења за сваког адолесцента понаособ. Сваки адолесцент је обухваћен индивидуалним планом и програмом  лечења. Временски оквир третмана  адолесцената је сваког  радног дана од  8-17 часова. Лечење обухвата фармакотерапију, индивидуалну, групну, породичну и „Милиеу“ терапију. Организација времена и активности у Дневној болници за адолесценте регулисана је Кућним редом ДБА.

Садржај ''Милиеу'' терапије обухвата групну терапију, терапијску заједницу, радионице, арт терапију, библиотерапију, активно слушање музике,радну терапију, асертивни трениг, терапију филмом, психоедукативне групе за адолеценте, клуб Пасаж, рад са родитељима, психодрамске радионице, атеље вештина и ванболничке aктивности, а активности се спроводе и одржавају  у складу са са процедуром спровођења дијагностичко терапијских активности у Дневној болници за адолесценте.

У оквиру Дневне болнице за адолесценте функционише Саветовалиште за родитеље и Одељење за специјалистичко консултативне прегледе адолесцената од 15-24 год. у којем се  обављају први и контролни прегледи, као и (психо)терапија ванболничких пацијената.

Једном недељно у Саветовалишту за родитеље одржавају се психоедукативне групе за родитеље/групна породична психотерапија, коју воде едуковани психотерапеути, а системска породична терапија и индивидуално саветовање одвија се  у договору са психотерапеутом по јасно дефинисаном сетингу, а по индикацији ординирајућег психијатра.

На Одељењу за специјалистичко консултативне прегледе адолесцената од 15-24 год. прегледи се обављају  радним данима од 8-20 часова а петком до 14 часова,  први и контролни прегледи преподне и (психо)терапија ванболничких пацијената поподне  након 15 часова.

Кроз Одељење за специјалистичко консултативне прегледе  адолесцената обавља се и пријем адолесцената у ДБА, преко Тима за пријем који се одржава једном недељно, када адолесцент заједно са родитељем/законским старатељем долази у унапред договореном времену. Уколико се процени да постоје индикације за пријем, обавља се разговор са адолесцентом и родитељем/законским старатељем, предлаже се хоспитализација  уз пружање информација и упознавање са процесом третмана  и информише се о тачном датуму и времену пријема.


Документи:
Фотографије:
Дневна болница за адолесценте
Дечији диспанзер
Дневна болница за адолесценте
Дневна болница за адолесценте
Дневна болница за адолесценте
Дневна болница за адолесценте
Клиника за децу и омладину
Клиника за децу и омладину
Дневна болница за адолесценте
Дневна болница за адолесценте
Дневна болница за адолесценте
Дневна болница за адолесценте