Институт за ментално здравље info@imh.org.rs (+381) 11 3307 500 Милана Кашанина 3, 11000 Београд, Србија
LAT
ENG
Организација / Управа

ОРГАНИ ИНСТИТУТА ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ


Управа

ВД директорa: Проф. др Милица Пејовић – Милованчевић – специјалиста дечје психијатрије          
 
Помоћник директора: Доц. др Маја Миловановић, специјалиста неурологије
 
Помоћник директора: Проф. др Оливера Вуковић, специјалиста психијатрије
 
Главна медицинска сестра – техничар: Марина Лучић, вмс, специјалиста струковна сестра
 
Заменик главне сестре – техничара Златко Вујин, вмт,специјалиста струковни техничар
 
Пословни секретарИвана Гавриловић, MA.

 
Директор организује рад и руководи процесом рада, представља и заступа Институт и одговоран је за законитост рада Института, а обавља послове утврђене Статутом:

 • стара се о зконитости рада Института и предузима мере за његово спровођење
 • предлаже програм рада Института и предузима мере за његово спровођење;
 • извршава одлуке управног и надзорног одбора;
 • присуствује седницама и учествује у раду управног одбора без права одлучивања;
 • подноси управном и надзорном одбору писмени тромесечни извештај о преузетим финансијским обавезама и извршењу финансијског плана;
 • подноси управном одбору писмени шестомесечни извештај о пословању здравствене установе.
 • предлаже управном одбору акт о организацији и систематизацији послова у Институту и друге опште акте;
 • именује чланове стручног савета и етички одбор у складу са статутом;
 • поставља помоћнике у складу са законом и општим актом о организацији и систематизацији;
 • предлаже одлуке о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;
 • одлучује о свим правима и обавезама запослених из радног односа у складу са законом и општим актима;
 • проводи извршење судских одлука, аката и налога инспекцијских и других законом овлашћених органа;
 • врши и друге послове предвиђене законом, другим прописима, овим статутом и другим општим актима Института
 • одговара за извршавање судских одлука и налога инспекцијских и других законом овлашћених органа;
 • присуствује седницама Управног и Надзорног одбора као и седницама Стручног савета, без права одлучивања.
 
Управни одбор

Управни одбор обавља следеће послове:

 • доноси статут Института, уз сагласност Оснивача;
 • доноси друге опште акте у складу са законом;
 • одлучује о пословању Института;
 • доноси програм рада и развоја;
 • доноси предлог финансијског плана Института у поступку припреме буџета и то по свим изворима финансирања и доставља га Републичком фонду за здравствено осигурање на сагласност;
 • усваја годишњи финансијски извештај, у складу са законом;
 • усваја годишњи извештај о попису имовине и обавеза;
 • даје сагласност на завршни рачун Института;
 • усваја годишњи извештај о раду и пословању Института;
 • одлучује о коришћењу средстава Института, у складу са законом;
 • у случају губитка у пословању без одлагања обавештава Оснивача;
 • расписује јавни конкурс и спроводи поступак избора кандидата за директора и заменика директора Института;
 • утврђује цене здравствених услуга које пружа Институт, а које нису утврђене уговором са Републичким фондом за здравствено осигурање;
 • Врши и друге послове који су стављени у надлежност управног одбора на основу закона, овог статута и других општих аката Института.


Чланови Управног одбора:

 • Проф. др Владимир Костић- Председник Управног одбора
 • Прим. др Весна Либек- члан,
 • Др Гордана Пантелић- члан,
 • Др Горан Гајић- члан,
 • Новица Мрдаковић- члан.

 

Надзорни одбор

Надзорни одбор обавља следеће послове:

 • врши надзор над законитошћу рада управног одбора и директора Института;
 • прегледа периодичне и годишње обрачуне и утврђује да ли су сачињени у складу са прописима;
 • утврђује да ли се пословне књиге и друга документа Института воде уредно и у складу са прописима, а може их дати на вештачење;
 • разматра извештаје ревизије, налазе и акте инспекцијских и других органа;
 • подноси Оснивачу извештај о свом раду, најмање два пута годишње;
 • обавља и друге послове утврђене законом и овим статутом


Чланови Надзорног одбора:

 • Прим. др Драгица Трнавац Марковић- Председник Надзорног одбора,
 • Прим.др Русомир Милетић-члан,
 • Др Биљана Лукић- члан,
 • Душан Костић, струк.менаџер – члан.