Институт за ментално здравље info@imh.org.rs (+381) 11 3307 500 Милана Кашанина 3, 11000 Београд, Србија
LAT
ENG
Актуелности / Набавкa oбезбеђења имовине и запослених
Набавкa услуга обезбеђења имовине и запослених

 

 ИНСТИТУТ ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ

Милана Кашанина бр. 3

Број  :              1676/1

Датум:

09.06.2021. године

 
       
       

 

На основу члана 27. став 1. тачка 3) Закона о јавним набавкама  (,,Сл. гласник РС“ 91/19) и Одлуке о спровођењу поступка набавке на коју се Закон о јавним набавкама не примењује број 1676 од  09.06.2021. године, наручилац објављује:

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

Подаци о наручиоцу:

 

Институт за ментално здравље, Милана Кашанина бр. 3, Београд  (у даљем тексту: Наручилац) позива све заинтересоване привредне субјекте да поднесу своје писмене понуде у складу са приложеном пратећом документацијом, ради закључења уговора о пружању услуга обезбеђења имовине и запослених зграде у ул. Милана Кашанина бр.3 у складу са  одредбама члана 27. став 1. тачка 3) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 91/19), одредбе Закона о јавним набавкама се не примењују на набавку друштвених и других посебних услуга из члана 75. Закона чија је процењена вредност мања од 15.000.000 динара када набавку спроводи јавни наручилац.

 

Интернет адреса наручиоца: https://imh.org.rs/

CPV ознака –79710000– услуге обезбеђења (друштвене и друге посебне услуге – прилог 7).

Критеријум за доделу уговора: уговор се додељује економски најповољнијој понуди која се одређује на основу критеријума цене.

Начин преузимања пратеће документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна:

Конкурсна документација је доступна на интернет страници Наручиоца и иста се може преузети са сајта наручиоца – https://imh.org.rs/

Начин подношења понуда и рок:

Понуде се припремају и подносе у складу са позивом и конкурсном документацијом наручиоца.

Понуде се достављају непосредно или путем поште у затвореној коверти  на адресу: Милана Кашанина бр. 3, Београд – за набавку услуга обезбеђења имовине и лица -  НЕ ОТВАРАТИ.

На полеђини коверте навести назив, седиште и телефон.

Понуђач може поднети само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити може да учествује у више заједничких понуда.

Рок за достављање понуда: 11.06.2021. године до 13:00 часова, без обзира на начин достављања.

Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.

Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда спровешће се 11.06.2021. године у 14:00 часова од стране лица задужених за спровођење поступка набавке, у просторијама Института за ментално здравље - Управа, конференцијска сала на 1 спрату.

Услови за учествовање представника понуђача у поступку отварања понуда: Представници понуђача  дужни су да  пре почетка јавног отварања понуда предају лицима задуженим за спровођење поступка набавке писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је потписано од стране одговорног  лица понуђача.

Рок за доношење одлуке о додели уговора: 15.06.2021. године Одлука о додели уговора ће бити објављена на интернет страници наручиоца  у року од 3 (три) дана од дана доношења.

 

Лица за контакт: Јована Пантелић jovana.pantelic@imh.org.rs

 


Документи:

Даље: Архива