Одсек за финансијске послове:
– прати прописе из економско-финансијске области и да обезбеди њихову правилну примену у пракси;
– обезбеђује правилно и целовито евидентирање наменски опредељених средстава: прилив, утрошак и доставу података о стању расположивих средстава за инвестиционо одржавање, средства намењена за едукације, средства намењена за реализацију научно-истраживачких и других пројеката, средства наменски опредељених од стране различитих донатора;
– обезбеђује правилно пословање благајне;
– обезбеђује осигурање имовине и лица у Институту;
– обезбеђује правилно и потпуно статистичко и аналитичко евидентирање услуга и извештавање различитих нивоа органа власти;
– обезбеђује правилно и тачно достављање периодичних обрачуна и извештаја надлежном Фонду за јавно здравље;
– обезбеђује сачињавање и гарантује исправност финансијског плана, периодичног и завршног рачуна као и реализацију пописа имовине Института.

Шеф одсека за финансијске послове: Мирјана Лазаревић, дипл. економиста