Šef službe: Magistar farmacije Aleksandra Todorović
Glavna sestra službe: Ljiljana Luković, vms
Apoteka: Magistar farmacije, Aleksandra Todorović
 
Updated 19.02.2019. Osnovna delatnost ove Službe vezana je za lečenje mentalnih poremećaja ali i prevenciju pojave neželjenih dejstava, pogrešne upotrebe i/ili zloupotrebe psihoaktivnih lekova.
 
U okviru ove Službe formiran je Kabinet za kliničke studije koji se bavi izvođenjem i praćenjem kliničkih studija u Institutu.
 
Apoteka je angažovana na snabdevanju i distribuciji lekova unutar Instituta. Nadležnost ove organizacione jedinice je i analiza potrošnje po principima farmakoepidemiologije i farmakoekonomike, prikazivanju rezultata i primeni u unapređenju farmakoterapije.
 
Biohemijska laboratorija opremljena je savremenim biohemijskim i hematološkim aparatima i ostalim sredstvima i materijalima neophodnim za kvalitetnu laboratorijsku dijagnostiku. Kontrola rada se vrši svakodnevno standardizovanim kontrolnim serumima i krvlju, te dva puta godišnje i kontrolama iz nacionalnog programa spoljašnje kontrole kvaliteta SNEQAS – MEDICINSKA BIOHEMIJA, Društva medicinskih biohemičara.
U okviru Službe rade se različite analize iz oblasti medicinske biohemije (biohemijske analize, analize urina, testovi detekcije narkotika iz urina, hematološke analize, koncentracija lekova- antiepileptika).Godišnje se uradi oko 40000 analiza za oko 4000 pacijenata Instituta za mentalno zdravlje.
 
Sistem kvaliteta Služba ostvaruje poštujući princip usmerenosti na korisnike – lekare i pacijente – pružanjem kvalitetne i pravovremene usluge, informisanjem i usavršavanjem, praćenjem razvoja kliničko-biohemijske dijagnostike, uvođenjem savremenih i efikasnih metoda ispitivanja, tačnim i pravovremenim nalazima.Sve navedeno ostvaruje se izuzetnim angažovanjem svih zaposlenih u Službi za farmaceutsku delatnost i laboratorijsku dijagnostiku, kao i podrškom Uprave Instituta za mentalno zdravlje.
U najširem smislu, zaposleni u Službi bave se lečenjem, edukacijom i istraživanjem, praćenjem pacijenata i posle otpusta, formiranjem i održavanjem baze podataka za potrebe svojih organizacionih jedinica.Zaposleni su dužni da se kontinuirano edukuju i stručno usavršavaju u toku rada.