Savremeni trendovi u zaštiti mentalnog zdravlja postavljaju zahtev za multidisciplinarnim pristupom s obzirom da je rad sa pacijentima koji imaju mentalne poremećaje složen i višestruko zahtevan proces. Medicinske sestre i tehničari su neophodni članovi multidisciplinarnog tima, a njihov doprinos je specifičan i značajan. U ovim okvirima važno je stalno proširivanje njihovih teorijskih i praktičnih znanja odnosno razvoj ličnih i stručnih kapaciteta. Medicinske sestre i tehničari iz Instituta za mentalno zdravlje su kontinuirano uključeni u proces edukacije kroz redovne aktivnosti Instituta, kroz uključivanje u rad stručnih skupova i konferencija i kroz saradnju sa srodnim institucijama.

U Institutu je zaposleno 104 medicinske sestre i tehničara, 4 radna terapeuta i 6 laboratorijskih sestara. Od ukupnog broja sestara i tehničara 26 ima Visoku zdravstvenu strukovnu školu. Šest sestara je završilo specijalizaciju iz zdravstvene nege u psihijatriji.

U Institutu za mentalno zdravlje se od njegovog osnivanja odvija praktična nastava za studente Visoke zdravstvene strukovne škole, srednje Zubotehničke škole i srednje Medicinske škole što je potvrda da je funkcionisanje i rad medicinskih sestara u Institutu organizovan u skladu sa standardima i savremenom praksom.

Medicinske sestre uključene su u rad svih organizacionih jedinica Insituta, s tim da je više od polovine zaposlenih medicinskih sestara i tehničara uključeno u rad kliničkih odeljenja za decu i odrasle.

Upravljanje sestrinstvom organizovano je kroz rad Kolegijuma sestara u čijem sastavu je glavna sestra Instituta i glavne sestre odeljenja i službi.

Glavne sestre/tehničari:

Marina Lučić, strukovna medicinska sestra , specijalista strukovna sestra – oblast zdravstvena nega u psihijatriji, glavna sestra Instituta za mentalno zdravlje, saradnik praktične nastave na Visokoj zdravstvenoj školi strukovnih studija u Beogradu.

Zlatko Vujin, strukovni medicinski tehničar, specijalista strukovni tehničar – oblast zdravstvena nega u psihijatriji, zamenik glavne sestre IMZ-a i glavni tehničar Odeljenja za specijalističko-konsultativne preglede, saradnik praktične nastave na Visokoj zdravstvenoj školi strukovnih studija u Beogradu i glavni tehničar Klinike za odrasle.

Snežana Zlatanov, strukovna medicinska sestra, specijalista strukovna sestra – oblast zdravstvena nega u psihijatriji, glavna sestra Odeska za epilepsije i kliničku neurofiziologiju
Milica Bogojević, strukovna medicinska sestra, specijalista strukovna sestra – oblast zdravstvena nega u psihijatriji glavna sestra Kliničkog odeljenja za psihotične poremećaje-intezivna nege i poluintezivne nege.

Biljana Ivanković, strukovna medicinska sestra, specijalista strukovna sestra – oblast zdravstvena nega u psihijatriji , glavna sestra Kliničkog odeljenja za krizna stanja i afektivne poremećaje.

Zorica Moldovan, strukovna medicinska sestra, specijalista strukovna sestra – oblast zdravstvena nega u psihijatriji, glavna sestra Dnevne bolnice za odrasle.

Biljana Milićević, strukovna medicinska sestra, specijalista strukovna sestra – oblast zdravstvena nega u psihijatriji, glavna sestra Klinike za decu i omladinu,specijalista zdravstvene nege u psihijatriji.

Emilija Đorđić, strukovna medicinska sestra, specijalista strukovna sestra – oblast zdravstvena nega u psihijatriji , glavna sestra Dnevne bolnicu za decu.

Zorica Mićić, strukovna medicinska sestra, glavna sestra Dnevne bolnice za adolescente
Nataša Cvetković, strukovna medicinska sestra, glavna sestra Kliničkog odeljenja za decu i adolescente.

Milka Javor, strukovna medicinska sestra, specijalista strukovna sestra – oblast zdravstvena nega u psihijatriji, glavna sestra Klinike za bolesti zavisnosti.

Dorina Mikić, viša medicinska sestra, glavna sestra Dnevne bolnice za alkoholizam.

Jelena Bajić, strukovna medicinska sestra , glavna sestra Dnevne bolnice za alkoholizam (Paunova 2).

Ljiljana Luković, laborant, glavna sestra Kabineta za kliničke studije, laboratorijsku dijagnostiku i farmaceutsku delatnost.

Olivera Milošević, strukovna medicinska sestra, specijalista strukovna sestra – oblast zdravstvena nega u psihijatriji, glavna sestra Odseka za medicinsku genetiku.

Radna terapija

U IMZ-u se pored drugih vidova terapije, sprovodi i okupaciona radna terapija koja je medicinski propisana i stručno vođena od strane radnih terapeuta. Radni terapeut koristi složene mentalne i fizičke aktivnosti (“okupacije”) koje pomažu pacijentu u ozdravljenju od psihičke bolesti ili poremećaja. Stručnost radnog terapeuta ogleda se u njegovom poznavanju aktivnosti i tehnika okupacione i radne terapije, u znanju kako njegov angažman u tim aktivnostima utiče na ljudske sposobnosti i u poznavanju efekata bolesti i nesposobnosti na aktivnosti svakodnevnog života. Njegove aktivnosti usmerene su na poboljšanje pacijentovih sposobnosti, putem svrsishodnih aktivnosti koje povoljno utiču na zdravlje,lično dobro osećanje i životno zadovoljstvo.

Radni terapeut u IMZ o svakom pacijentu sakuplja podatke i informacije za određivanje nivoa i sposobnosti funkcionisanja,a na osnovu kojih određuje pacijentove potrebe,ciljeve tretmana,donosi i realizuje plan rada, vrši evaluaciju i sumiranje rezultata. Tokom terapijskog procesa radni terapeut vodi medicinsku dokumentaciju.

Tehnike radne terapije koje koristi uglavnom su iz oblasti primenjene umetnosti,a rezultati rada su često prava mala umetnička dela koja izlažemo na prodajnim izložbama radova pacijenata. Izložbe su veoma korisne za same pacijente,jer služe kao sredstvo dodatne motivacije za okupaciju. U programu rada imamo planirane tri redovne izložbe,a uz pomoć sponzora organizujemo i vanredne izložbe izvan prostorija Instituta.

Članovi tima radnih terapeuta:

Cvetana Bajkin
Daliborka Kalajdžić
Branka Ćirić
Verica Milić

Kongres radnih terapeuta Srbije
Aktivnosti u okviru radne terapije / eksponatiIzložbe van Instituta