ZAŠTITA PRAVA PACIJENATA

Prava pacijenataKancelarija za zaštitu prava pacijenata grada Beograda počela je sa radom u Tiršovoj ulici broj 1. Obrazovana je kao posebna organizaciona jedinica Gradske uprave grada Beograda, kancelarija obaveštava pacijente koja su njihova prava i kako mogu da ih ostvaruju i postupa po usmenim i pisanim prigovorima, a nadležnost joj je na čitavoj teritoriji Beograda.

Savetnici pacijenata daju potrebne savete i informacije o pravima pacijenata i načinu njihovog ostvarivanja i postupaju po podnetim prigovorima. Pacijent može pismeno ili usmeno da se obrati savetniku ukoliko smatra da mu je uskraćeno neko pravo iz oblasti zdravstvene zaštite, što može da učini i zakonski zastupnik pacijenta.

Prigovor se može odnositi na zdravstvenu ustanovu, privatnu praksu ili drugo pravno lice koje obavlja zdravstvenu delatnost. Savetnici postupaju odmah po podnetim prigovorima, a po sprovedenom postupku prave izveštaj koji se dostavlja podnosiocu prigovora i odgovornom licu zdravstvene ustanove, to jest osnivaču privatne prakse.

Ukoliko se utvrdi da su prava pacijenta povređena, direktor zdravstvene ustanove ili osnivač privatne prakse u obavezi je da savetniku pacijenata dostavi obaveštenje o postupanju i preduzetim merama u vezi sa prigovorom.

Podnosilac prigovora koji nije zadovoljan izveštajem savetnika može da se obrati Savetu za zdravlje i zdravstvenoj inspekciji, to jest nadležnom organu zdravstvenog osiguranja kod koje je pacijent zdravstveno osiguran.

Savetnici primaju pacijente svakog radnog dana od 9 do 15 časova u prostorijama Kancelarije za zaštitu prava pacijenata u Tiršovoj ulici broj 1.

Broj telefona kancelarije je 011/3605-634.
ZAKON O ZAŠTITI LICA SA MENTALNIM SMETNJAMA

ZAKON O PRAVIMA PACIJENATA