Kabinet za treće doba predstavlja organizacionu jedinicu Odseka za specijalističko-konsultativne preglede Klinike za odrasle Instituta za mentalno zdravlje.

Osnovan je sa ciljem dijagnostikovanja i lečenja psihičkih poremećaja pacijenata iznad 65. godine života i pacijenata različitih starosnih grupa koji manifestuju kognitivno-mnestičke poremećaje. Sveobuhvatan pristup u lečenju podrazumeva i individualni suportivni i edukativni rad sa članovima porodica ovih kategorijalnih grupa pacijenata i sociorehabilitacioni tretman koji se sprovodi u socioterapijskom Klubu „ Treće doba“.

U Kabinetu za treće doba radno su angažovani:
– Dr Ljubica Vidić, psihijatar, šef
– Snežana Jeličić, dipl.socijalni radnik, spec.
– Vera Milić, viša med.sestra, radni terapeut

U sklopu Kabineta za treće doba osnovan je Klub ”Treće doba”. Klub za pacijente i osoblje, organiyuje se ponedeljkom, u terminu od 15,00 do 17,00 časova, za realizaciju terapijskih aktivnosti u smislu okupaciono-radno-terapijskog tretmana, resocijalizacije, relaksacije, animacije, edukacije i savetodavnog rada sa pacijentima i članovima njihovih porodica, ali i sa svima onima koji žele da se angažuju oko nege i brige o starijim licima. Klub je počeo sa radom 07.04.2008.godine. Broj članova Kluba je relativno konstantan, a aktivnosti organizatora i članova se svakom godinom obogadjuju i uspešno realizuju uz pomoć i podršku društvenih, kulturnih i socijalnih institucija, a u skladu sa potrebama korisnika i na inicijativu aktivnih učesnika.