Institut, kao nastavna baza nekoliko fakulteta (Medicinskog, Filozofskog, Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Fakulteta političkih nauka i Više škole za medicinske sestre) obavlja naučno-istraživački rad i učestvuje u nastavi i edukaciji stručnjaka iz Instituta i iz drugih ustanova, u skladu sa zadacima koji proizilaze iz funkcije Instituta kao Republičke stručno-metodološke ustanove za unapređenje mentalnog zdravlja, kao i unapređenje stručnog rada uopšte.

Institut sarađuje sa drugim srodnim institucijama u svetu i učestvuje u multicentričkim međunarodnim studijama.

Zadatak ove organizacione jedinice je da koncipira, primenjuje i izvodi naučno-istraživačke projekte za čiju realizaciju se sredstva obezbeđuju u zemlji ili u inostranstvu, kao i da realizuje projekte Svetske zdravstvene organizacije (SZO), koja je, nakon dugogodišnje saradnje, imenovala Institut za svoj Kolaborativni centar.

Kao nastavna baza za više fakulteta Institut ima velike zadatke i postignute rezultate na polju edukacija zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika. U okviru ove organizacione jedinice realizuje se i izdavačka delatnost (časopis «Psihijatrija danas», «Bilten IMZ-a», monografije i knjige, prevodi stručne literature). U okviru ove Službe nalazi se dobro opremljena biblioteka, koja omogućava praćenje savremenih dostignuća u oblasti psihijatrije i u srodnim disciplinama, za zaposlene u Institutu i za spoljne saradnike.

U najširem smislu, zaposleni u Službi bave se edukacijom i istraživanjem, statističkom obradom rezultata studija, formiranjem i održavanjem baze podataka za potrebe ove organizacione jedinice. Zaposleni su dužni da se kontinuirano edukuju i stručno usavršavaju.

Šef službe: Prof. dr Nađa Marić-Bojović, spec. psihijatarije
Administrator službe: Ivana Gavrilović, ivana.gavrilovic@imh.org.rs, tel. 3307562

 

Kabinet za obrazovnu delatnost

Šef kabineta: Klinički asistent dr sci Bojana Pejušković, spec. psihijatrije
Administrator kabineta: Jelena Mirić Odžić, jelena.odzic@imh.org.rs, tel. 3307565

 

Biblioteka

Biblioteka je 1964. godine započela rad sa fondom od oko 500 knjiga. Sistematskim izdvajanjem sredstava povećan je i obogaćen fond stručne literature. Biblioteka danas raspolaže sa preko 6000 izdanja, 80 domaćih i stranih časopisa iz oblasti psihijatrije, neuronauka i srodnih disciplina. Rad biblioteke je unapređen izradom elektronskog kataloga koji omogućava brzo pretraživanje bibliotečkog fonda po oblastima, autoru, naslovu, ključnim rečima kao i vezom sa Internetom. Ovako specijalizovana biblioteka jedinstvena je u psihijatrijskim ustanovama u Srbiji. Bibiloteka sarađuje sa drugim bibliotekama u zemlji i inostranstvu i razmenjuje stručne časopise.

Bibliotekar: Marko Jakovljević, marko.jakovljevic@imh.org.rs tel. 3307535

Izdavačka delatnost i međunarodna saradnja

Institut za mentalno zdravlje je izdavač časopisa “Psihijatrija danas”, kao i velikog broja monografija, priručnika i udžbenika. Pored toga, u okviru izdavačke delatnosti Instituta za mentalno zdravlje preveden je veliki broj knjiga Svetske zdravstvene organizacije. Od svog osnivanja, Institut za mentalno zdravlje intenzivno sarađuje sa velikim brojem psihijatrijskih institucija u Beogradu, Srbiji i u inostranstvu. Posebno neguje odnose sa školama, centrima za socijalni rad, domovima zdravlja, drugim socijalnim ustanovama i organizacijama za edukaciju.


Služba za naučno-istraživačku i obrazovnu delatnost “Prof dr Predrag Kaličanin”
Časopis Psihijatrija danas
Izdanja Instituta za mentalno zdravlje