Šef Kabineta za Sudsku psihijatriju: Prim. dr Slobodan Simić, spec. psihijatrije, subspecijalista sudske psihijatrije
Kabinet za sudsku psihijatriju bavi se sudskom psihijatrijom koja predstavlja specijalnu granu psihijatrije, sa zadatkom proučavanja i formiranja kriterijuma za procenu duševnog stanja osoba i njihovih sposobnosti u sklopu sudskih postupaka i sagledava i tumači psihičke fenomene i mentalne poremećaje za potrebe pravne teorije i prakse.
Kabinet za sudsku psihijatriju obavlja sledeće:
sudsko-medicinsko veštačenje iz oblasti delatnosti Instituta, a u skladu sa Pravilnikom o načinu i postupku veštačenja u Institutu:
procenu psihičkog stanja osoba koje su u sudskom sporu
individualnu procenu psihičkog stanja, razvoja i funkcionisanja deteta, adolescenta i odrasle osobe; procenu kapaciteta za adekvatno učešće u sudskom postupku i izražavanje autentičnog mišljenja deteta po pitanjima iz predmeta spora procenu postojanja i stepena zavisnosti od alkohola i drugih psihoaktivnih supstanci kod dece, adolescenata i odraslih
veštačenja spisa sudskog postupka ostale procene stanja mentalnog zdravlja stranaka koje su u sudskom sporu, iz domena delatnosti Instituta za mentalno zdravlje.

pružanje psihoterapijskih zdravstvenih usluga određenim osobama, na predlog suda
multidisciplinarna edukacijs kadrova iz oblasti sudske psihijatrije i
multidisciplinarni naučno-istraživački rad iz oblasti sudske psihijatrije.