Na ovom odeljenju leče se pacijenti sa psihotičnim i afektivnim poremećajima, poremećajima ličnosti u dekompenzacijama za koje se timskim sagledavanjem određuje multidimenzionalna dijagnostika i pristup lečenju.

Sprovodi se savremena psihofarmakoterapija kao i različiti oblici psihoterapijskog pristupa (individulani i grupni).Odeljenje raspolaže sa 37 postelja.

Šef Kliničkog odeljenja za psihotične poremećaje – poluintenzivna nega:
Dr Goran Gajić, spec. psihijatrije, subspec. sudske psihijatrije, načelnik Klinike za odrasle

Glavna medicinska sestra Kliničkog odeljenja za psihotične poremećaje – poluintenzivna nega:
Milica Bogojević, viša medicinska sestra