Dnevna bolnica za neurotične poremećaje i poremećaje ličnosti 

U okviru Dnevne bolnice za neurotske poremećaje i poremećaje ličnosti leče se pacijenti koji imaju dijagnostikovane poremećaje iz spektra anksioznih poremećaja (socijalne fobije, generalizovani anksiozni poremećaj, panični poremećaj sa/bez agorafobije i dr.), opsesivno kompulzivni poremećaj, reakciju na težak stres i poremećaj prilagođavanja, kao i disocijativni poremećaj. Takođe, pacijenti sa dijagnozom poremećaja ličnosti u posebnim indikacionim situacijama mogu biti pacijenti ove sekcije. Specifičnosti rada u sekciji podrazumevaju primenu integrativnog tretmana, psihosocijalnog i farmakološkog. Na dokazima zasnovana psihoterapija sprovodi se u vidu intervencija kognitivno bihejvioralne terapije i analitički orijentisane psihoterapije u malim grupama, kao i suportivna terapija, psihoedukacija i socio intervencije. Lečenje je individualizovano, sa visoko personalizovanim pristupom. Sprovodi se u individualnim i grupnim seansama. Farmakološko lečenje podrazumeva savremenu, na dokazima zasnovanu terapiju.

Dnevna bolnica za neurotske poremećaje i poremećaje ličnosti je kapaciteta 25 mesta.

Šef: Klin. Asist. dr sci. med. Maja Milosavljević, spec. psihijatrije

Dr Irena Filipović, spec. psihijatrije
Vidinka Mladenović, vms
Tatjana Vraštanović, vms