Dnevna bolnica za odrasle

Šef Dnevne bolnice za odrasle:
Dr Biljana Lukić spec. psihijatrije

Glavna medicinska sestra Dnevne bolnice za odrasle:
Zorica Moldovan, strukovna medicinska sestra

Zdravstveni saradnici Dnevne bolnice za odrasle:

Jelena Ristić Doka, spec. med. psihologije, grupni analitičar
Branka Sudar, strukovni radni terapeut

Hana Korać, psiholog
Jovana Baćigalupo, psiholog
Jelena Janković, socijalna radnica

Dnevna bolnica za odrasle bavi se opservacijom, dijagnostikom, lečenjem, rehabilitacijom psihotičnih poremećaja, neurotičnih poremećaja i poremećaja ličnosti, kao i afektivnih poremećaja. Prema potrebama pacijenata vrši se izbor terapijskih metoda, i to: farmakoterapija, suportivna psihoterapija, grupna psihoterapija (analitičkog i sistemskog usmerenja), individualna psihoterapija (analitičkog, kognitivno-bihejvioralnog i sistemskog usmerenja), porodična psihoterapija, grupna socioterapija, okupaciona terapija, rekreativna terapija, relaksaciona grupna terapija.

Dnevna bolnica za odrasle obuhvata tri organizacione jedinice:

Dnevna bolnica za neurotične poremećaje i poremećaje ličnosti 

U okviru Dnevne bolnice za neurotske poremećaje i poremećaje ličnosti leče se pacijenti koji imaju dijagnostikovane poremećaje iz spektra anksioznih poremećaja (socijalne fobije, generalizovani anksiozni poremećaj, panični poremećaj sa/bez agorafobije i dr.), opsesivno kompulzivni poremećaj, reakciju na težak stres i poremećaj prilagođavanja, kao i disocijativni poremećaj. Takođe, pacijenti sa dijagnozom poremećaja ličnosti u posebnim indikacionim situacijama mogu biti pacijenti ove sekcije. Specifičnosti rada u sekciji podrazumevaju primenu integrativnog tretmana, psihosocijalnog i farmakološkog. Na dokazima zasnovana psihoterapija sprovodi se u vidu intervencija kognitivno bihejvioralne terapije i analitički orijentisane psihoterapije u malim grupama, kao i suportivna terapija, psihoedukacija i socio intervencije. Lečenje je individualizovano, sa visoko personalizovanim pristupom. Sprovodi se u individualnim i grupnim seansama. Farmakološko lečenje podrazumeva savremenu, na dokazima zasnovanu terapiju.

Dnevna bolnica za neurotske poremećaje i poremećaje ličnosti je kapaciteta 25 mesta.

Šef: Klin. Asist. dr sci. med. Maja Milosavljević, spec. psihijatrije

Dr Irena Filipović, spec. psihijatrije
Vidinka Mladenović, vms
Tatjana Vraštanović, vms

Dnevna bolnica za psihotične poremećaje

Dnevna bolnica za psihotične poremećaje bavi se terapijom širokog spektra psihotičnih poremećaja, i komorbiditetnih stanja (najčešće poremećaja raspoloženja). Osnovni metod lečenja koji se primenjuje u dnevnoj bolnici za psihotične poremećaje jeste farmakološka i suportivna terapija, koja je usmerena na lečenje osnovnih simptoma poremećaja, socijalnu aktivaciju i poboljšanje opšte funkcionalnosti. U skladu sa navedenim ciljevima, primenjuju se specifično usmereni teapijski pristupi: radno-okupaciona terapija, terapija filmom, rekreativna terapija, psihoedukacija i socio intervencije. Lečenje je individualizovano, sa visoko personalizovanim pristupom. Farmakološko lečenje podrazumeva savremenu, na dokazima zasnovanu terapiju.

Dnevna bolnica za psihotične poremećaje je kapaciteta 25 mesta.

Šef: Dr Biljana Lukić, spec. psihijatrije
Dr Milan Zdravković, mr sc. med., spec. psihijatrije
Klin. Asist. dr sci. med. Vanja Mandić Maravić, spec. psihijatrije
Dr Jelena Drakulić Đorđević, lekar na specijalizaciji

Dr Mihailo Ilić, lekar na specijalizaciji
Ljiljana Petković, strukovna medicinska sestra

Sanja Petrović, vms
Nikola Mihailović, radni terapeut

Dnevna bolnica za afektivne poremećaje

Dnevna bolnica za afektivne poremećaje se bavi terapijom poremećaja raspoloženja, kao i komorbiditetnih stanja (najčešće anksioznih tegoba i poremećaja). Primarni metod lečenja je suportivna terapija, grupna i individualna, kao i druge metode grupnog rada (male grupe, radno-okupaciona terapija, rekreativna i relaksaciona psihoterapija), uz primenu psihoedukacije i socio intervencija. Lečenje je individualizovano, sa visoko personalizovanim pristupom. Farmakološko lečenje podrazumeva savremenu, na dokazima zasnovanu terapiju. Navedene metode lečenja omogućavaju postizanje kliničkog poboljšanja  i promenu u obrascima funkcionisanja (radom na promenama životnih navika i ponašanja). U skladu sa navedenim, cilj tretmana u DB “D” sekciji nije samo aktuelno poboljšanje, već bolje opšte funkcionisanje, koje će trajati i po povratku u životno i poslovno okruženje.

Dnevna bolnica za afektivne poremećaje je kapaciteta 35 mesta.

Šef: Klin. Asist. dr Milutin Kostić, dr sci. med., spec. psihijatrije

dr Vesna Stefanović, dr sci. med., spec. psihijatrije

dr Milica Vezmar, spec. psihijatrije

dr Marija Spasić Stojaković, lekar na specijalizaciji
Dr Ana Jakovljević, klinički lekar
Zorica Moldovan, strukovna medicinska sestra
Jovana Ninković, strukovna medicinska sestra
Marija Ignjatović, vms

Dragana Radić, vms

Jelena Petrović, medicinska sestra

Kućni red – Dnevna bolnica