Načelnik Klinike za odrasle: Dr Goran Gajić, spec. psihijatrije
Glavna medicinska sestra Klinike za odrasle: Milica Bogojević, vms

Klinika za odrasle bavi se opservacijom, dijagnostikom i lečenjem mentalnih poremećaja, kao i prevencijom mentalnih poremećaja i unapređenjem mentalnog zdravlja odraslih osoba obolelih od različitih psihičkih poremećaja, sprovodeći vanbolničke i bolničke aktivnosti u okviru organizacionih jedinica Klinike. Prvi kontakt pacijenata uspostavlja se preko Odeljenja za specijalističko-konsultativne preglede Klinike za odrasle, gde se mentalni poremećaji dijagnostikuju i uspostavlja se baza podataka o pacijentima. Prijem na Kliniku obavlja se preko tima Odeljenja specijalističko-konsultativne preglede.

U okviru Klinike primenjuje se biopsihosocijalni pristup, uz uključivanje porodice i socijalnog okruženja (radna sredina, škola, centar za socijalni rad, pravosudni organi). Viši nivo pružanja usluga (individualna, porodična, grupna i okupaciona terapija, socioterapija, farmakoterapija), pruža se u okviru sledećih organizacionih jedinica:

1. Kliničko odeljenje za psihotične poremećaje – intenzivna nega, kapaciteta 8 postelja, zatvorenog tipa
2. Kliničko odeljenje za psihotične poremećaje – poluintenzivna nega, kapaciteta 37 postelja, otvorenog tipa
3. Kliničko odeljenje za krizna stanja i afektivne poremećaje – kapaciteta 29 postelja, otvorenog tipa
4. Dnevna bolnica za odrasle
4.1 Dnevna bolnica za psihotične poremećaje
4.2 Dnevna bolnica za neurotične poremećaje i poremećaje ličnosti
4.3 Dnevna bolnica za afektivne poremećaje
5. Odeljenje za specijalističko-konsultativne preglede u okviru kojeg su:
5.1 Odsek za brak i porodicu
5.2 Kabinet za perinatnalnu i reproduktivnu psihijatriju
5.3 Kabinet za sudsku psihijatriju
5.4 Kabinet za kućno lečenje
5.5 Kabinet za treće doba
5.6 Kabinet za psihoterapiju
5.7 Kabinet za krizna stanja

Flajer klinike za odrasle