Klinika za decu i omladinu

Institut za mentalno zdravlje

 

PREGLEDI PACIJENATA I UPUĆIVANJE NA BOLNIČKA LEČENJA PRI KLINICI ZA DECU I OMLADINU INSTITUTA ZA MENTALNO ZDRAVLJE

 

A) PREGLEDI

 

A1) HITNI PREGLEDI

Pacijenti upućeni kao HITNI, koji se prvi put javljaju na pregled u Odeljenju za specijalističko konsultultativne preglede Klinike (OSKP) se sagledavaju prvenstveno u smislu kliničkog lečenja: prijema na Kliničko odeljenje za decu i adolescente (KODA), a potom u pogledu dispanzerske dijagnostike u okviru  OSKP.  

Pod hitnim se podrazumevaju prvenstveno  medicinske  psihijatrijske indikacije stanja pacijenta, a ne drugi  uslužni „hitni“ pregledi.

Pacijenti koji su već u tretmanu i praćenju u nekoj DRUGOJ TERCIJARNOJ psihijatrijskoj ustanovi za decu se sagledavaju u domenu dopunske dijagnostike i ili tretmana, koji u datoj ustanovi nije moguć, a raspoloživ je na KODA ove Klinike.  

U slučaju da je takav tretman inače dostupan u ustanovi u kojoj se pacijenti već lečili ili su  praćeni, to  se u OSKP obavlja samo jedan konsultativni pregled  radi  drugog mišljenja, a sa preporukom za nastavak  daljeg lečenja u najprikladnijim uslovima u njihovoj prvobitnoj ustanovi /službi.

Pacijenti koji su u tretmanu u nekoj sekundarnoj psihijatrijskoj službi za decu se u OSKP sagledavaju samo u smislu indikacija za kliničko lečenje-prijem na KODA. Završetkom ispitivanja i tretmana na KODA, posle otpusta ovi pacijenti se vraćaju u taj dispanzer u mestu boravka, odn. sekundarnu psihijatrijsku službu.

Ranije lečeni pacijenti iz ove Klinike, a gde je razmak od prethodnog kontakta barem 3 godine ili veći, se sagledavaju u smislu kliničkog stanja i neophodnosti prijema na KODA. Ako nema indikacija za prijem usmeravaju se u sekundarne psihijatrijsku službu u mestu boravka, odnosno najbližu za pacijenta. 

 

A2) PRIORITETNI PREGLEDI

Predstavljaju način upućivanja na pregled pacijenta mimo zakazivanja kroz IZIS. Realno hitni  slučajevi se sagledavaju prvenstveno u smislu kliničkog lečenja: prijem na KODA.

Pacijenti s uputom za prioritetni pregled,  a kod kojih nije registrovano hitno stanje sa psihijatrijske i medicinske strane biće sagledani kroz trijažu u OSKP I dalje upućeni na  službe u mestu  boravka radi dijagnostike, savetovanja i podrške u Razvojnom savetovalištu ili pripadajućoj sekundarnoj psihihijatrijskoj službi za decu.

 

A3) PREGLEDI TEKUĆE ZAKAZANI preko IZIS-a

Pacijenti se procenjuju s obzirom na kliničko stanje, specifični zahtev/potrebu u okviru datog dolaska na pregled i usmeravaju na isti način: kliničko lečenje za indikovana stanja, a kada nije indikovano kliničko lečenje-konsultativno drugo mišljenje psihijatra i usmeravanje na nastavak lečenja/ispitivanja koje su već započeli u drugoj ustanovi, službi, Razvojnom  savetovalištu ili započinjanje terapije u okviru Instituta po proceni ordinirajućeg lekara.  

Pacijenti sa uputom bez termina se zakazuju kroz svesku po redu svim lekarima u roku od 30 dana, kad se ponovo pojavi prvo uraditi trijažu

Svima pacijentima sa uputima za bolničko lečenje radi se trijažni pregled istog dana, radi procene kliničkih indikacija za prijem na KODA.

 

 

B) PREGLEDI PREMA UZRASTU PACIJENATA

 

U OSKP se vrši pregledi pacijenata uzrasta do 15. godina, kao i do završenog VIII razreda osnovne škole, a što može da  uključuje i neke pacijente sa navršenih 15.god. dok ne završe osnovnu školu.

U ambulantnoj službi dispanzeru DBA ove Klinike se vrše pregledi pacijenata starijih od 15.godina, odnosno od I razreda srednje škole.

Pacijenti koji imaju između 15 i 18 godina, sa područja Beograda, a pripadaju nekoj od dijagnostičkih kategorija: F84, F70, F70.1, F72 idu u ambulantnu službu Dnevne bolnice za adolescente  (DBA). Pacijente sa dijagnozom F10-F19 se upućuju na Kliniku za bolesti zavisnosti “Paunova” Ako su,  pacijenti iz unutrašnjosti vraćaju se u mesto boravka ukoliko postoji mogućnost – nadležna sekundarna psihijatrijska služba  za decu i adolescente u tom području.

Pacijenti koji su napunili 18 godina, a uputne dijagnoze su F84, F70, F70.1, F72 i F10 – F19 se upućuju se na pregled Odeljenje za  specijalističko konsultativne preglede odraslih.

 

 
C) ZAHTEVI ZA SPECIFIČNIM EKSPERTSKIM PREGLEDIMA LEKARA SPECIJALISTA KODA

 

I. Nalazi i mišljenja za ocenu komisije IRK (npr. oko polaska u školu – odlaganje polaska i sl.)

Pregled treba da zakaže roditelj/staratelj dovoljno dugo unapred (najmanje 2 meseca) i to u dogovoru sa ordinirajućim psihijatrom iz OSKP. Ne postoji medicinska opravdanost za hitnost ovakvog pregleda.

Hitni i prioriteni uputi omogućavaju samo pregled za aktuelnu procenu stanja pacijenta – da li je neophodno bolničko lečenje, eventualna korekcija postojeće terapije i sl. Bez adekvatno sprovedenog dijagnostičkog  postupka nije obavezno izdavanje nalaza i mišljenja za IRK komisiju.   

Posebno se određuje duži rok za izdavanje mišljenja kada su u pitanju ponovni pregledi u slučaju da pacijent nije imao kontakt sa OSKP dve ili više godina U slučaju pauze duže od 2 godine i više, a s obzirom na  kliničko stanje i razvoj deteta  određuje se period za ponovnu procenu Kod pacijenta koji su kompletirali dijagnostiku i u redovnom su praćenju unutar perioda proteklih 2 god. u ovoj službi mišljenje izdaje ordinirajući psihijatar u redovnom roku zakazanog kontrolnog pregleda.

 
II. Nalazi i mišljenja za Komisiju PIO fonda mišljenje za tuđu negu i pomoć

Pregled treba da zakaže roditelj/staratelj dovoljno dugo unapred (najmanje 2 meseca) i to u dogovoru sa ordinirajućim psihijatrom iz OSKP. Hitni i prioriteni uputi omogućavaju samo pregled za aktuelnu procenu   stanja – da li je potrebno bolničko lečenje, eventualna korekcija postojeće terapije i slično, a ne i obavezno   davanje nalaza i mišljenja za PIO komisiju bez adekvatnog dijagnostičkog postupka.  

Kod pacijenta koji su kompletirali dijagnostiku i u redovnom su praćenju unutar perioda proteklih 1-1.5 god u ovoj službi  mišljenje izdaje ordinirajući psihijatar u redovnom roku zakazanog kontrolnog pregleda.

Kada je u pitanju prvi pregled pacijenta koji se realizuje u Klinici,  rok za izdavanje mišljenja je vezan za trajanje celokupnog kliničkog ispitivanja ili dispanzerski dijagnostički postupak za ocenu  stanja pacijenta.  

U slučajevima kada se zahteva mišljenje za pacijente koji su ranije bili ispitivani/tretirani u OSKP, a od prethodnog kontakta je prošlo više od 2 god. i/ili je u pitanju ispitivanje i praćenje pacijenata koje je obavljeno na mnogo manjem uzrastu, a mišljenje se traži posle više od 3 god. od tog ispitivanja, rok za izadavanje mišljenja se određuje unutar perioda koji omogućava kompletiranje dijagnostike tekućeg stanja pacijenta na aktuelnom uzrastu.  

 

II. Ekspertska mišljenja u postupcima CZSR i pravosuđa

Sva ekspertska psihijatrijska mišljenja na zahtev pravosuđa radi pribavljanja dokaza u zakonskim postupcima se ostvaruju putem sudsko-psihijatrijskog veštačenja prema proceduri suda i tužilaštva, a ISKLJUČIVO preko Kabineta za sudsko-psihijatrijsko veštačenje IMZ, shodno Pravilniku o veštačenjima u IMZ. Ovo se odnosi i na postupke gde je uključen u i nadležni organ starateljstva – CZSR koji upućuje  roditelje da deca budu pregledana u ovoj službi. Nadležni organ starteljstva CZSR vrši  postupke ispitivanja dece i izdaje potrebne nalaze i mišljenja na osnovu zahteva nadležnog sudskog organa odn. tužilaštva, a prema Smernicama za učešće deteta u sudskim postupcima.

Shodno aktuelnoj legislativi  procenu rizika za nasilje u porodici vrši edukovani tužilac u saradnji sa  pripadnicima MUP-a za  datu teritoriju.

Zdravstveni, psihijatrijski pregledi dece i mladih na osnovu uputa pedijatra u ovoj Klinici se vrše u domenu procene osnovnog psihijatrijskog stanja i razvoja, a stepen hitnosti dijagnostičkih i terapijskih procedura  se utvrđuje kroz kliničke pokazatelje. Hitnost proizilazi iz kliničkih indikacija koje procenjuje  i utvrđuje lekar. 

Van kliničkih indikacija za hitno stanje, za ispitivanje pacijenata koji nemaju akutna psihijatrijska stanja i poremećaje, pregledi u OSKP se zakazuju shodno mogućnostima službe, u rokovima koji su predviđeni za decu bez akutnog psihijatrijskog poremećaja. Uzima se u obzir i eventualna dostupnost sekundarne ili tercijarne psihijatrijske službe za decu u mestu boravka.

Svi zdravstveni psihijatrijski i drugi klinički pregledi u ovoj Klinici se obavljaju uz motivaciju i   dobrovoljno učešće pacijenata i njihovih roditelja/zakonskih staratelja, prema najvišim etičkim i   stručnim standardima struke. Svi ostali pregledi iz okvira sudsko-psihijatrijskih procedura se vrše shodno izvršnim sudskim odlukama i utvrđenim procedurama u okviru IMZ.

                                                                                                                          

 
D) PREGLEDI NA LIČNI ZAHTEV I LIČNI TROŠAK
 

Ovi pregledi se vrše isključivo putem neposrednog zakazivanja sa uobičajenim rokom za preglede prema RFZZ, do 30 dana. Obavljaju se isključivo na zahtev zakonitih staralaca dece i mladih uz neposredno stavljavanje na uvid neophodnih ličnih dokumenata deteta i roditelja/startelja, koji pregled zakazuju (lična karta, zdravstvena knjižica deteta, izvod iz matične knjige rođenih i sl.).