Клиника за децу и омладину

Институт за ментално здравље

 

ПРЕГЛЕДИ ПАЦИЈЕНАТА И УПУЋИВАЊЕ НА БОЛНИЧКА ЛЕЧЕЊА ПРИ КЛИНИЦИ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ ИНСТИТУТА ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ

 

А) ПРЕГЛЕДИ

 

А1) ХИТНИ ПРЕГЛЕДИ

Пацијенти упућени као ХИТНИ, који се први пут јављају на преглед у Одељењу за специјалистичко консултултативне прегледе Клинике (ОСКП) се сагледавају првенствено у смислу клиничког лечења: пријема на Клиничко одељење за децу и адолесценте (КОДА), а потом у погледу диспанзерске дијагностике у оквиру  ОСКП.  

Под хитним се подразумевају првенствено  медицинске  психијатријске индикације стања пацијента, а не други  услужни „хитни“ прегледи.

Пацијенти који су већ у третману и праћењу у некој ДРУГОЈ ТЕРЦИЈАРНОЈ психијатријској установи за децу се сагледавају у домену допунске дијагностике и или третмана, који у датој установи није могућ, а расположив је на КОДА ове Клинике.  

У случају да је такав третман иначе доступан у установи у којој се пацијенти већ лечили или су  праћени, то  се у ОСКП обавља само један консултативни преглед  ради  другог мишљења, а са препоруком за наставак  даљег лечења у најприкладнијим условима у њиховој првобитној установи /служби.

Пацијенти који су у третману у некој секундарној психијатријској служби за децу се у ОСКП сагледавају само у смислу индикација за клиничко лечење-пријем на КОДА. Завршетком испитивања и третмана на КОДА, после отпуста ови пацијенти се враћају у тај диспанзер у месту боравка, одн. секундарну психијатријску службу.

Раније лечени пацијенти из ове Клинике, а где је размак од претходног контакта барем 3 године или већи, се сагледавају у смислу клиничког стања и неопходности пријема на КОДА. Ако нема индикација за пријем усмеравају се у секундарне психијатријску службу у месту боравка, односно најближу за пацијента. 

 

А2) ПРИОРИТЕТНИ ПРЕГЛЕДИ

Представљају начин упућивања на преглед пацијента мимо заказивања кроз ИЗИС. Реално хитни  случајеви се сагледавају првенствено у смислу клиничког лечења: пријем на КОДА.

Пацијенти с упутом за приоритетни преглед,  а код којих није регистровано хитно стање са психијатријске и медицинске стране биће сагледани кроз тријажу у ОСКП И даље упућени на  службе у месту  боравка ради дијагностике, саветовања и подршке у Развојном саветовалишту или припадајућој секундарној психихијатријској служби за децу.

 

А3) ПРЕГЛЕДИ ТЕКУЋЕ ЗАКАЗАНИ преко ИЗИС-а

Пацијенти се процењују с обзиром на клиничко стање, специфични захтев/потребу у оквиру датог доласка на преглед и усмеравају на исти начин: клиничко лечење за индикована стања, а када није индиковано клиничко лечење-консултативно друго мишљење психијатра и усмеравање на наставак лечења/испитивања које су већ започели у другој установи, служби, Развојном  саветовалишту или започињање терапије у оквиру Института по процени ординирајућег лекара.  

Пацијенти са упутом без термина се заказују кроз свеску по реду свим лекарима у року од 30 дана, кад се поново појави прво урадити тријажу

Свима пацијентима са упутима за болничко лечење ради се тријажни преглед истог дана, ради процене клиничких индикација за пријем на КОДА.

 

 

Б) ПРЕГЛЕДИ ПРЕМА УЗРАСТУ ПАЦИЈЕНАТА

 

У ОСКП се врши прегледи пацијената узраста до 15. година, као и до завршеног ВИИИ разреда основне школе, а што може да  укључује и неке пацијенте са навршених 15.год. док не заврше основну школу.

У амбулантној служби диспанзеру ДБА ове Клинике се врше прегледи пацијената старијих од 15.година, односно од И разреда средње школе.

Пацијенти који имају између 15 и 18 година, са подручја Београда, а припадају некој од дијагностичких категорија: Ф84, Ф70, Ф70.1, Ф72 иду у амбулантну службу Дневне болнице за адолесценте  (ДБА). Пацијенте са дијагнозом Ф10-Ф19 се упућују на Клинику за болести зависности “Паунова” Ако су,  пацијенти из унутрашњости враћају се у место боравка уколико постоји могућност – надлежна секундарна психијатријска служба  за децу и адолесценте у том подручју.

Пацијенти који су напунили 18 година, а упутне дијагнозе су Ф84, Ф70, Ф70.1, Ф72 и Ф10 – Ф19 се упућују се на преглед Одељење за  специјалистичко консултативне прегледе одраслих.

 

 
Ц) ЗАХТЕВИ ЗА СПЕЦИФИЧНИМ ЕКСПЕРТСКИМ ПРЕГЛЕДИМА ЛЕКАРА СПЕЦИЈАЛИСТА КОДА

 

I. Налази и мишљења за оцену комисије ИРК (нпр. око поласка у школу – одлагање поласка и сл.)

Преглед треба да закаже родитељ/старатељ довољно дуго унапред (најмање 2 месеца) и то у договору са ординирајућим психијатром из ОСКП. Не постоји медицинска оправданост за хитност оваквог прегледа.

Хитни и приоритени упути омогућавају само преглед за актуелну процену стања пацијента – да ли је неопходно болничко лечење, евентуална корекција постојеће терапије и сл. Без адекватно спроведеног дијагностичког  поступка није обавезно издавање налаза и мишљења за ИРК комисију.   

Посебно се одређује дужи рок за издавање мишљења када су у питању поновни прегледи у случају да пацијент није имао контакт са ОСКП две или више година У случају паузе дуже од 2 године и више, а с обзиром на  клиничко стање и развој детета  одређује се период за поновну процену Код пацијента који су комплетирали дијагностику и у редовном су праћењу унутар периода протеклих 2 год. у овој служби мишљење издаје ординирајући психијатар у редовном року заказаног контролног прегледа.

 
II. Налази и мишљења за Комисију ПИО фонда мишљење за туђу негу и помоћ

Преглед треба да закаже родитељ/старатељ довољно дуго унапред (најмање 2 месеца) и то у договору са ординирајућим психијатром из ОСКП. Хитни и приоритени упути омогућавају само преглед за актуелну процену   стања – да ли је потребно болничко лечење, евентуална корекција постојеће терапије и слично, а не и обавезно   давање налаза и мишљења за ПИО комисију без адекватног дијагностичког поступка.  

Код пацијента који су комплетирали дијагностику и у редовном су праћењу унутар периода протеклих 1-1.5 год у овој служби  мишљење издаје ординирајући психијатар у редовном року заказаног контролног прегледа.

Када је у питању први преглед пацијента који се реализује у Клиници,  рок за издавање мишљења је везан за трајање целокупног клиничког испитивања или диспанзерски дијагностички поступак за оцену  стања пацијента.  

У случајевима када се захтева мишљење за пацијенте који су раније били испитивани/третирани у ОСКП, а од претходног контакта је прошло више од 2 год. и/или је у питању испитивање и праћење пацијената које је обављено на много мањем узрасту, а мишљење се тражи после више од 3 год. од тог испитивања, рок за изадавање мишљења се одређује унутар периода који омогућава комплетирање дијагностике текућег стања пацијента на актуелном узрасту.  

 

II. Експертска мишљења у поступцима ЦЗСР и правосуђа

Сва експертска психијатријска мишљења на захтев правосуђа ради прибављања доказа у законским поступцима се остварују путем судско-психијатријског вештачења према процедури суда и тужилаштва, а ИСКЉУЧИВО преко Кабинета за судско-психијатријско вештачење ИМЗ, сходно Правилнику о вештачењима у ИМЗ. Ово се односи и на поступке где је укључен у и надлежни орган старатељства – ЦЗСР који упућује  родитеље да деца буду прегледана у овој служби. Надлежни орган стартељства ЦЗСР врши  поступке испитивања деце и издаје потребне налазе и мишљења на основу захтева надлежног судског органа одн. тужилаштва, а према Смерницама за учешће детета у судским поступцима.

Сходно актуелној легислативи  процену ризика за насиље у породици врши едуковани тужилац у сарадњи са  припадницима МУП-а за  дату територију.

Здравствени, психијатријски прегледи деце и младих на основу упута педијатра у овој Клиници се врше у домену процене основног психијатријског стања и развоја, а степен хитности дијагностичких и терапијских процедура  се утврђује кроз клиничке показатеље. Хитност произилази из клиничких индикација које процењује  и утврђује лекар. 

Ван клиничких индикација за хитно стање, за испитивање пацијената који немају акутна психијатријска стања и поремећаје, прегледи у ОСКП се заказују сходно могућностима службе, у роковима који су предвиђени за децу без акутног психијатријског поремећаја. Узима се у обзир и евентуална доступност секундарне или терцијарне психијатријске службе за децу у месту боравка.

Сви здравствени психијатријски и други клинички прегледи у овој Клиници се обављају уз мотивацију и   добровољно учешће пацијената и њихових родитеља/законских старатеља, према највишим етичким и   стручним стандардима струке. Сви остали прегледи из оквира судско-психијатријских процедура се врше сходно извршним судским одлукама и утврђеним процедурама у оквиру ИМЗ.

                                                                                                                          

 
Д) ПРЕГЛЕДИ НА ЛИЧНИ ЗАХТЕВ И ЛИЧНИ ТРОШАК
 

Ови прегледи се врше искључиво путем непосредног заказивања са уобичајеним роком за прегледе према РФЗЗ, до 30 дана. Обављају се искључиво на захтев законитих старалаца деце и младих уз непосредно стављавање на увид неопходних личних докумената детета и родитеља/стартеља, који преглед заказују (лична карта, здравствена књижица детета, извод из матичне књиге рођених и сл.).