Uprava Instituta

VD direktora: Prof. dr Milica Pejović – Milovančević – specijalista dečje psihijatrije
Pomoćnik direktora: Doc. dr Maja Milovanović, specijalista neurologije
Pomoćnik direktora: Doc. dr Olivera Vuković, specijalista psihijatrije
Glavna medicinska sestra – tehničar: Marina Lučić, vms, specijalista strukovna sestra
Zamenik glavne sestre – tehničara: Zlatko Vujin, vmt
Poslovni sekretar direktora Instituta: Ivana Gavrilović, dipl. menadžer, ma

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti – Željka Ljubojević diplomirani pravnik

Direktor organizuje rad i rukovodi procesom rada, predstavlja i zastupa Institut i odgovoran je za zakonitost rada Instituta, a obavlja poslove utvrđene Statutom:

1.predlaže program rada Instituta i preduzima mere za njegovo sprovođenje;
2. izvršava odluke Upravnog i Nadzornog odbora;
3. podnosi Upravnom odboru pismeni tromesečni, odnosno šestomesečni izveštaj o poslovanju Instituta;
4. donosi akt o organizaciji i sistematizaciji poslova u Institutu;
5. imenuje članove Stručnog saveta na predlog organizacionih jedinica;
6. imenuje članove Etičkog odbora na predlog Stručnog saveta;
7. naredbodavac je za izvršenje finansijskog plana i programa rada Instituta;
8. obezbeđuje način ostvarivanja minimuma procesa rada u Institutu u slučaju štrajka, u skladu sa zakonom;
9. odlučuje o svim pravima i obavezama zaposlenih iz radnog odnosa u skladu sa zakonom;
10. odgovara za blagovremeno i kvalitetno pružanje zdravstvene zaštite i sprovođenje unutrašnje provere kvaliteta stručnog rada;
11. odgovara za izvršavanje sudskih odluka i naloga inspekcijskih i drugih zakonom ovlašćenih organa;
12. prisustvuje sednicama Upravnog i Nadzornog odbora kao i sednicama Stručnog saveta, bez prava odlučivanja.

 

Upravni odbor

Rešenjem Vlade Republike Srbije 24. broj: 119-11631/2014. na sednici održanoj 02. oktobra 2014. godine, imenovani su predsednik, članovi upravnog odbora i predstavnici Osnivača:

Akademik Dr Vladimir Kostić, predsednik,
Prim. dr Vesna Libek, spec. transfuziologije, član
Dr Gordana Pantelić, spec. oftamologije, član
Novica Mrdaković, viši medicinski tehničar, član
Članovi upravnog odbora iz reda zaposlenih u Institutu su:
Dr Zagorka Bradić, spec. psihijatrije, član
Dr Snežana Nikšić, spec. neuropsihijatrije, član
Dr Goran Gajić, spec, psihijatrije, član

Upravni odbor je organ upravljanja Institutom. Sastoji se od sedam članova od kojih su tri iz reda zaposlenih u Institutu, a četiri člana su predstavnici Osnivača.

Upravni odbor obavlja sledeće poslove:
1. donosi Statut Instituta uz saglasnost osnivača;
2. donosi i druge opšte akte, u skladu sa zakonom;
3. odlučuje o poslovanju Instituta i utvrđuje poslovnu politiku;
4. donosi program rada i razvoja;
5. donosi finansijski plan i godišnji obračun Instituta i podnosi ih osnivaču;
6. usvaja godišnji izveštaj o radu i poslovanju;
7. odlučuje o korišćenju sredstava u skladu sa zakonom;
8. raspisuje javni konkurs i sprovodi postupak izbora kandidata za obavljanje funkcije direktora;
9. utvrđuje cenu zdravstvenih usluga koje pruža Institut, a koje nisu utvrđene ugovorom sa Zavodom za zdravstveno osiguranje;
10. donosi odluke o kreditima u vezi sa tekućim poslovanjem;
11. donosi plan nabavke medicinske i druge opreme i odlučuje o nabavci i otuđenju osnovnih sredstava, u skladu sa zakonom;
12. donosi plan stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika na predlog Stručnog saveta i obezbeđuje uslove za njegovo ostvarivanje;
13. donosi poslovnik o svom radu;
14. odlučuje o otpisu nenaplativih i zastarelih potraživanja;
15. imenuje povremene komisije i druga radna tela;
16. odlučuje o izgradnji i adaptaciji objekata i o obezbeđivanju sredstava za ove radove, u skladu sa zakonom;
17. razmatra izveštaj službe interne kontrole za sve transakcije prihoda i rashoda, računa finansijskih sredstava i obaveza, računa finansiranja kao i upravljanja državnom imovinom, najmanje dva puta godišnje;
18. razmatra izveštaj o izvršenoj unutrašnjoj proveri kvaliteta stručnog rada;
19. vrši i druge poslove u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

 

Nadzorni odbor

Rešenjem Vlade Republike Srbije 24. broj: 119-11634/2014. od 02. oktobra 2014. godine, imenovani su predsednik i članovi nadzornog odbora, predstavnici osnivača, i to:

Dr Dragica Trnavac Marković, predsednik
Dušan Kostić, diplominari menadžer, član
Mara Milić, ekonomski tehničar u penziji, član
Članovi nadzornog odbora iz reda zaposlenih su:
Dr Biljana Lukić, spec. psihijatrije, član

Nadzorni odbor je organ koji obavlja nadzor nad zakonitošću rada direktora, Upravnog odbora i nad poslovanjem Instituta. Sastoji se od pet članova od kojih su dva iz reda zaposlenih u Institutu a tri člana su predstavnici osnivača.
Nadzorni odbor obavlja poslove utvrđene Zakonom i Statutom Instituta, i to:
1. obavlja nadzor nad radom i poslovanjem Instituta;
2. razmatra periodične, šestomesečne i godišnje izveštaje o radu i poslovanju Instituta kao i završni račun i utvrđuje da li su sačinjeni u skladu sa propisima;
3. utvrđuje da li se poslovne knjige i druga dokumenta Instituta vode uredno i u skladu sa propisima;
4. vrši uvid u sprovođenje zakona i drugih propisa u vezi sa finansijskim poslovanjem;
5. vrši uvid u sprovođenje odluka Upravnog odbora;
6. donosi poslovnik o svom radu;
7. obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i ovim statutom.