Органи института
Директор
ВД директорa: Проф. др Милица Пејовић – Милованчевић – специјалиста дечје психијатрије
Помоћник директора: Доц. др Маја Миловановић, специјалиста неурологије
Помоћник директора: Доц. др Оливера Вуковић, специјалиста психијатрије
Главна медицинска сестра – техничар: Марина Лучић, вмс, специјалиста струковна сестра
Заменик главне сестре – техничара: Златко Вујин, вмт
Пословни секретар директора Института: Ивана Гавриловић, дипл. менаџер,

Директор организује рад и руководи процесом рада, представља и заступа Институт и одговоран је за законитост рада Института, а обавља послове утврђене Статутом:

стара се о зконитости рада Института и предузима мере за његово спровођење
предлаже програм рада Института и предузима мере за његово спровођење;
извршава одлуке управног и надзорног одбора;
присуствује седницама и учествује у раду управног одбора без права одлучивања;
подноси управном и надзорном одбору писмени тромесечни извештај о преузетим финансијским обавезама и извршењу финансијског плана;
подноси управном одбору писмени шестомесечни извештај о пословању здравствене установе.
предлаже управном одбору акт о организацији и систематизацији послова у Институту и друге опште акте;
именује чланове стручног савета и етички одбор у складу са статутом;
поставља помоћнике у складу са законом и општим актом о организацији и систематизацији;
предлаже одлуке о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;
одлучује о свим правима и обавезама запослених из радног односа у складу са законом и општим актима;
проводи извршење судских одлука, аката и налога инспекцијских и других законом овлашћених органа;
врши и друге послове предвиђене законом, другим прописима, овим статутом и другим општим актима Института
одговара за извршавање судских одлука и налога инспекцијских и других законом овлашћених органа;
присуствује седницама Управног и Надзорног одбора као и седницама Стручног савета, без права одлучивања.

Управни одбор

Управни одбор обавља следеће послове:

доноси статут Института, уз сагласност Оснивача;
доноси друге опште акте у складу са законом;
одлучује о пословању Института;
доноси програм рада и развоја;
доноси предлог финансијског плана Института у поступку припреме буџета и то по свим изворима финансирања и доставља га Републичком фонду за здравствено осигурање на сагласност;
усваја годишњи финансијски извештај, у складу са законом;
усваја годишњи извештај о попису имовине и обавеза;
даје сагласност на завршни рачун Института;
усваја годишњи извештај о раду и пословању Института;
одлучује о коришћењу средстава Института, у складу са законом;
у случају губитка у пословању без одлагања обавештава Оснивача;
расписује јавни конкурс и спроводи поступак избора кандидата за директора и заменика директора Института;
утврђује цене здравствених услуга које пружа Институт, а које нису утврђене уговором са Републичким фондом за здравствено осигурање;
Врши и друге послове који су стављени у надлежност управног одбора на основу закона, овог статута и других општих аката Института.

Надзорни одбор

Надзорни одбор обавља следеће послове:

врши надзор над законитошћу рада управног одбора и директора Института;
прегледа периодичне и годишње обрачуне и утврђује да ли су сачињени у складу са прописима;
утврђује да ли се пословне књиге и друга документа Института воде уредно и у складу са прописима, а може их дати на вештачење;
разматра извештаје ревизије, налазе и акте инспекцијских и других органа;
подноси Оснивачу извештај о свом раду, најмање два пута годишње;
обавља и друге послове утврђене законом и овим статутом