Управа Института

ВД директорa: Проф. др Милица Пејовић – Милованчевић – специјалиста дечје психијатрије
Помоћник директора: Доц. др Маја Миловановић, специјалиста неурологије
Помоћник директора: Доц. др Оливера Вуковић, специјалиста психијатрије
Главна медицинска сестра – техничар: Марина Лучић, вмс, специјалиста струковна сестра
Заменик главне сестре – техничара: Златко Вујин, вмт
Пословни секретар директора Института: Ивана Гавриловић, дипл. менаџер, ма

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности – Жељка Љубојевић дипломирани правник

Директор организује рад и руководи процесом рада, представља и заступа Институт и одговоран је за законитост рада Института, а обавља послове утврђене Статутом:

1.предлаже програм рада Института и предузима мере за његово спровођење;
2. извршава одлуке Управног и Надзорног одбора;
3. подноси Управном одбору писмени тромесечни, односно шестомесечни извештај о пословању Института;
4. доноси акт о организацији и систематизацији послова у Институту;
5. именује чланове Стручног савета на предлог организационих јединица;
6. именује чланове Етичког одбора на предлог Стручног савета;
7. наредбодавац је за извршење финансијског плана и програма рада Института;
8. обезбеђује начин остваривања минимума процеса рада у Институту у случају штрајка, у складу са законом;
9. одлучује о свим правима и обавезама запослених из радног односа у складу са законом;
10. одговара за благовремено и квалитетно пружање здравствене заштите и спровођење унутрашње провере квалитета стручног рада;
11. одговара за извршавање судских одлука и налога инспекцијских и других законом овлашћених органа;
12. присуствује седницама Управног и Надзорног одбора као и седницама Стручног савета, без права одлучивања.

 

Управни одбор

Решењем Владе Републике Србије 24. број: 119-11631/2014. на седници одржаној 02. октобра 2014. године, именовани су председник, чланови управног одбора и представници Оснивача:

Академик Др Владимир Костић, председник,
Прим. др Весна Либек, спец. трансфузиологије, члан
Др Гордана Пантелић, спец. офтамологије, члан
Новица Мрдаковић, виши медицински техничар, члан
Чланови управног одбора из реда запослених у Институту су:
Др Загорка Брадић, спец. психијатрије, члан
Др Снежана Никшић, спец. неуропсихијатрије, члан
Др Горан Гајић, спец, психијатрије, члан

Управни одбор је орган управљања Институтом. Састоји се од седам чланова од којих су три из реда запослених у Институту, а четири члана су представници Оснивача.

Управни одбор обавља следеће послове:
1. доноси Статут Института уз сагласност оснивача;
2. доноси и друге опште акте, у складу са законом;
3. одлучује о пословању Института и утврђује пословну политику;
4. доноси програм рада и развоја;
5. доноси финансијски план и годишњи обрачун Института и подноси их оснивачу;
6. усваја годишњи извештај о раду и пословању;
7. одлучује о коришћењу средстава у складу са законом;
8. расписује јавни конкурс и спроводи поступак избора кандидата за обављање функције директора;
9. утврђује цену здравствених услуга које пружа Институт, а које нису утврђене уговором са Заводом за здравствено осигурање;
10. доноси одлуке о кредитима у вези са текућим пословањем;
11. доноси план набавке медицинске и друге опреме и одлучује о набавци и отуђењу основних средстава, у складу са законом;
12. доноси план стручног усавршавања здравствених радника и здравствених сарадника на предлог Стручног савета и обезбеђује услове за његово остваривање;
13. доноси пословник о свом раду;
14. одлучује о отпису ненаплативих и застарелих потраживања;
15. именује повремене комисије и друга радна тела;
16. одлучује о изградњи и адаптацији објеката и о обезбеђивању средстава за ове радове, у складу са законом;
17. разматра извештај службе интерне контроле за све трансакције прихода и расхода, рачуна финансијских средстава и обавеза, рачуна финансирања као и управљања државном имовином, најмање два пута годишње;
18. разматра извештај о извршеној унутрашњој провери квалитета стручног рада;
19. врши и друге послове у складу са законом и овим Статутом.

 

Надзорни одбор

Решењем Владе Републике Србије 24. број: 119-11634/2014. од 02. октобра 2014. године, именовани су председник и чланови надзорног одбора, представници оснивача, и то:

Др Драгица Трнавац Марковић, председник
Душан Костић, дипломинари менаџер, члан
Мара Милић, економски техничар у пензији, члан
Чланови надзорног одбора из реда запослених су:
Др Биљана Лукић, спец. психијатрије, члан

Надзорни одбор је орган који обавља надзор над законитошћу рада директора, Управног одбора и над пословањем Института. Састоји се од пет чланова од којих су два из реда запослених у Институту а три члана су представници оснивача.
Надзорни одбор обавља послове утврђене Законом и Статутом Института, и то:
1. обавља надзор над радом и пословањем Института;
2. разматра периодичне, шестомесечне и годишње извештаје о раду и пословању Института као и завршни рачун и утврђује да ли су сачињени у складу са прописима;
3. утврђује да ли се пословне књиге и друга документа Института воде уредно и у складу са прописима;
4. врши увид у спровођење закона и других прописа у вези са финансијским пословањем;
5. врши увид у спровођење одлука Управног одбора;
6. доноси пословник о свом раду;
7. обавља и друге послове утврђене законом и овим статутом.