Stručni savet
Stručni savet je savetodavno telo direktora i Upravnog odbora.
Stručni savet ima pet članova.
Članovi stručnog saveta su zdravstveni radnici sa visokom školskom spremom, koje na predlog organizacionih jedinica Instituta imenuje direktor.
U radu stručnog saveta učestvuje i glavna sestra Instituta.
Direktor Instituta ne može biti član Stručnog saveta.
Stručni savet sastaje se najmanje jedanput u 30 dana.

Nadležnost stručnog saveta je da:

razmatra i odlučuje o pitanjima stručnog rada Instituta;
predlaže program stručnog rada, kao i stručnog razvoja Instituta;
predlaže plan stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika;
predlaže plan za unapređenje kvaliteta stručnog rada u Institutu;
prati i organizuje sprovođenje unutrašnje provere kvaliteta stručnog rada u Institutu;
predlaže osnivaču članove Upravnog i Nadzornog odbora iz reda zaposlenih u Institutu;
predlaže direktoru članove Etičkog odbora;
donosi poslovnik o svom radu;
obavlja i druge poslove utvrđene zakonom.

Stručni savet Instituta imenovan je odlukom direktora Instituta i radi u skladu sa Poslovnikom o radu stručnog saveta.

Članovi Stručnog saveta su:
Doc. dr sci med. Maja Milovanović, prim., spec. neurologije, naučni saradnik, predsednik
Doc. dr sci med. Milica Pejović-Milovančević, spec. dečje psihijatrije, član
Dr sci. med. Čedo Miljević, spec psihijatrije, naučni saradnik, član
Doc. dr sci. med. Olivera Vuković, specijalista psihijatrije, član

Stručni kolegijum
Stručni kolegijum Instituta je stručno telo koje razmatra i usvaja stručne i doktrinarne stavove.
Stavovi, mišljenja i predlozi Stručnog kolegijuma dostavljaju se direktoru u pismenoj formi.
Stručni kolegijum čine pomoćnik direktora, rukovodioci organizacionih jedinica i glavna sestra Instituta.
Stručni kolegijum Instituta sastaje se najmanje dva puta mesečno.
Sednice stručnog kolegijuma saziva i njima rukovodi direktor Instituta i radi u skladu sa Poslovnikom o radu stručnog kolegijuma.

Komisija za unapređenje kvaliteta rada
Komisija za unapređenje kvaliteta rada je stručno telo koje se stara o stalnom unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite koja se sprovodi u Institutu.
Komisija donosi godišnji Integrisani plan unapređenja kvaliteta rada Instituta.
Komisiju imenuje direktor Instituta na predlog Stručnog saveta.
Komisija ima pet članova.

Članovi komisije su:
1. Prim. dr Ivica Mladenović, spec. psihijatrije, predsednik
2. Zora Popović, diplomirani pravnik, član
3. Dr sci Vesna Dukanac, spec. psihijatrije, član
4. Dr sci Bojana Pejušković, spec. psihijatrije, član
5. Marina Lučić, glavna sestra Instituta, član
6. Dr. Emina Garibović, spec. psihijatrije, psihoterapeut

Sistem interne kontrole
U Institutu se uspostavlja sistem interne kontrole, za sve transakcije računa prihoda i rashoda, računa finansijskih sredstava i obaveza i računa finansiranja, kao i upravljanja državnom imovinom.
Sistem interne kontrole ima za cilj da obezbedi primenu zakona, propisa, pravila i procedure, uspešno poslovanje, ekonomično, efikasno i namensko korišćenje sredstava, čuvanje sredstava i ulaganja od gubitaka, uključujući i od prevara, nepravilnosti ili korupcije, integritet i pouzdanost informacija, računa i podataka.
Interni kontrolor je direktno odgovoran direktoru Instituta, a izveštaj o obavljanju poslova interne kontrole podnosi Upravnom odboru najmanje dva puta godišnje.
Na postupak i vršenje interne kontrole u Institutu primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje budžetski sistem, kao i propisa donetih za sprovođenje tog zakona.
Odlukom direktora Instituta imenovan je interni kontrolor u Institutu – Ljiljana Dupor, všs.

Komisija za javne nabavke
Zadatak Komisije je da sprovodi postupak javnih nabavki, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.
Odlukom direktora Instituta, imenovani su članovi i zamenici članova Komisije za javne nabavke.

Članovi komisije za javne nabavke su:
1. Doc. dr Maja Milovanović, prim., spec. neurologije, predsednik
2. Zora Popović, diplomirani pravnik, član
3. Mirjana Lazarević, dipl. ekonomista, član
4. Boško Raković, referent za tehničke poslove, član
5. Marina Lučić, glavna sestra Instituta, član

Komisija za bezbednost imovine i lica
Zadatak Komisije je da se stara o bezbednosti imovine i lica, da prati i ukazuje na eventualne pojave koje ugrožavaju bezbednost imovine i lica i predlaže mere koje će usloviti potpunu bezbednost imovine i lica.
Odlukom direktora Instituta imenovana je Komisija za bezbednost imovine i lica u Institutu.

Članovi komisije za bezbednost imovine i lica su:
1. Radenko Božić, referent za tekuće poslove i protovpožarnu zaštitu, predsednik
2. Zlatko Vujin, vmt, zamenik glavne sestra Instita, član
3. Boško Raković, referent za tehničke poslove, član

Komisija za izradu i praćenje programa racionalizacije
Zadatak Komisije je da prati sprovođenje Programa racionalizacije poslovanja Instituta, sprovođenje mera za smanjenje troškova pružanja zdravstvenih usluga i racionalno poslovanje Instituta u celini, kao i da izrađuje tromesečnu analizu izvršenja programa racionalizacije.
Odlukom direktora Instituta imenovana je Komisija za izradu i praćenje programa racionalizacije.

Članovi komisije su:
1. Dr Vladan Jugović, spec. psihijatrije, predsednik
2. Dr Svetislav Mitrović, spec. psihijatrije, član
3. Zlatko Vujin, vmt, zamenik glavne sestra Instita, član
4. Zora Popović, diplomirani pravnik, član
5. Aleksandra Todorović, dipl. farmaceut, član
6. Mirjana Lazarević, dipl. ekonomista, član