Stručni savet
Stručni savet je savetodavno telo direktora i Upravnog odbora.
Stručni savet ima pet članova.
Članovi stručnog saveta su zdravstveni radnici sa visokom školskom spremom, koje na predlog organizacionih jedinica Instituta imenuje direktor.
U radu stručnog saveta učestvuje i glavna sestra Instituta.
Direktor Instituta ne može biti član Stručnog saveta.
Stručni savet sastaje se najmanje jedanput u 30 dana.

 

Nadležnost stručnog saveta je da:

razmatra i odlučuje o pitanjima stručnog rada Instituta;
predlaže program stručnog rada, kao i stručnog razvoja Instituta;
predlaže plan stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika;
predlaže plan za unapređenje kvaliteta stručnog rada u Institutu;
prati i organizuje sprovođenje unutrašnje provere kvaliteta stručnog rada u Institutu;
predlaže osnivaču članove Upravnog i Nadzornog odbora iz reda zaposlenih u Institutu;
predlaže direktoru članove Etičkog odbora;
donosi poslovnik o svom radu;
obavlja i druge poslove utvrđene zakonom.

Stručni savet Instituta imenovan je odlukom direktora Instituta i radi u skladu sa Poslovnikom o radu stručnog saveta.

 

Članovi Stručnog saveta su:
Mr dr Ivica Mladenović, spec. psihijatrije – PREDSEDNIK

Dr sci. med. Željka Košutić, spec. psihijarije – ZAMENINK predsednika

Doc. dr sci med. Maja Milovanović, prim., spec. neurologije
Doc. dr sci. med. Olivera Vuković, specijalista psihijatrije, član

Doc. dr sci med. Čedo Miljević, spec. psihijatrije

 

Stručni kolegijum
Stručni kolegijum Instituta je stručno telo koje razmatra i usvaja stručne i doktrinarne stavove.
Stavovi, mišljenja i predlozi Stručnog kolegijuma dostavljaju se direktoru u pismenoj formi.
Stručni kolegijum čine pomoćnik direktora, rukovodioci organizacionih jedinica i glavna sestra Instituta.
Stručni kolegijum Instituta sastaje se najmanje dva puta mesečno.
Sednice stručnog kolegijuma saziva i njima rukovodi direktor Instituta i radi u skladu sa Poslovnikom o radu stručnog kolegijuma.

 

Stručni Kolegijum, u skladu sa članom 34. Statuta Instituta, čine pomoćnik direktora, rukovodioci organizacionih jedinica i glavn sestra Instituta. Stručnim kolegijumom rukovodi direktor Instituta

 

Komisija za unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite

Komisija za unapređenje kvaliteta rada je stručno telo koje se stara o stalnom unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite koja se sprovodi u Institutu.
Komisija donosi godišnji Integrisani plan unapređenja kvaliteta rada Instituta.
Komisiju imenuje direktor Instituta na predlog Stručnog saveta.
Komisija ima pet članova.

 

Članovi komisije su:
1. Dr sci. med. Olga Čolović, spec. psihijatrije, psihoterapeut – predsednik

 1. Dr sci. med. Milutin Kostić, spec. psihijatrije
 2. Prim. dr Roza Panoski, spec. psihijatrije
 3. Dr. Emina Garibović, spec. dečje psihijatrije, psihoterapeut
 4. Željka Ljubojević, dipl. pravnik

  5. VMS Marina Lučić, glavna sestra Instituta

Sistem interne kontrole
U Institutu se uspostavlja sistem interne kontrole, za sve transakcije računa prihoda i rashoda, računa finansijskih sredstava i obaveza i računa finansiranja, kao i upravljanja državnom imovinom.
Sistem interne kontrole ima za cilj da obezbedi primenu zakona, propisa, pravila i procedure, uspešno poslovanje, ekonomično, efikasno i namensko korišćenje sredstava, čuvanje sredstava i ulaganja od gubitaka, uključujući i od prevara, nepravilnosti ili korupcije, integritet i pouzdanost informacija, računa i podataka.
Interni kontrolor je direktno odgovoran direktoru Instituta, a izveštaj o obavljanju poslova interne kontrole podnosi Upravnom odboru najmanje dva puta godišnje.
Na postupak i vršenje interne kontrole u Institutu primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje budžetski sistem, kao i propisa donetih za sprovođenje tog zakona.
Odlukom direktora Instituta imenovan je interni kontrolor u Institutu – Ljiljana Dupor, všs.

 

 

Posebne komisije imenovane odlukom direktora

 

Komisija za javne nabavke
Zadatak Komisije je da sprovodi postupak javnih nabavki, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.
Odlukom direktora Instituta, imenovani su članovi i zamenici članova Komisije za javne nabavke.

 

Članovi komisije za javne nabavke su:
1. Doc. dr Maja Milovanović, prim., spec. neurologije, predsednik
2. Željka Ljubojević, diplomirani pravnik, član
3. Mirjana Lazarević, dipl. ekonomista, član
4. Radenko Božić, referent za zaštitu i bezbednost i protiv požarnu zaštitu, član
5. VMS Marina Lučić, glavna sestra Instituta, član

 

 

Komisija za bezbednost imovine i lica
Zadatak Komisije je da se stara o bezbednosti imovine i lica, da prati i ukazuje na eventualne pojave koje ugrožavaju bezbednost imovine i lica i predlaže mere koje će usloviti potpunu bezbednost imovine i lica.
Odlukom direktora Instituta imenovana je Komisija za bezbednost imovine i lica u Institutu.

 

Članovi komisije za bezbednost imovine i lica su:
1. Radenko Božić, referent za zaštitu i bezbednost i protiv požarnu zaštitu, predsednik
2. Zlatko Vujin, vmt, zamenik glavne sestra Instita, član
3. Siniša Milošević, tehničar investicionog/tničko održavanja uređaja i opreme, član

 

Komisija za izradu i praćenje programa racionalizacije
Zadatak Komisije je da prati sprovođenje Programa racionalizacije poslovanja Instituta, sprovođenje mera za smanjenje troškova pružanja zdravstvenih usluga i racionalno poslovanje Instituta u celini, kao i da izrađuje tromesečnu analizu izvršenja programa racionalizacije.
Odlukom direktora Instituta imenovana je Komisija za izradu i praćenje programa racionalizacije.

 

Članovi komisije su:
1. Dr Vladan Jugović, spec. psihijatrije, predsednik
2. Dr Svetislav Mitrović, spec. psihijatrije, član
3. Zlatko Vujin, vmt, zamenik glavne sestra Instituta, član
5. Željka Ljubojević, dipl. pravnik

 1. Aleksandra Todorović, dipl. farmaceut, član

  6. Mirjana Lazarević, dipl. ekonomista, član

 

Odbor za bezbednost i zdravlje na radu

 1. Zlatko Vujin, vmt, zamenik glavne sestra Instita, predsednik
 2. Siniša Milošević, tehničar investicionog/tničko održavanja uređaja i opreme, član
 3. Radenko Božić, referent za zaštitu i bezbednost i protiv požarnu zaštitu, član

 

Komisija za zaštitu od bolničkih infekcija

 1. Prof. dr Milica Pejović – Milovančević, predsednik
 2. Dr Slavica Maris, spec. epidemiologije iz GZ, zamenik
 3. Dr Aleksandar Damjanović, spec. mikrobiologije iz GZ
 4. Dr Goran Gajić
 5. Mr dr Ivica Mladenović
 6. VMS Marina Lučić, glavana sestra Instituta
 7. VMS Viljana Milićević
 8. VMS Milica Bogojević
 9. VMS Milka Javor

 

Komisija za kulturni krug sredom

 1. Dr Svetlana Zdravković, predsednik
 2. Dr Ana Munjiza
 3. Dr Ana Podgora
 4. Cvetanka Bajkin, radni terapeut

 

Rukovodeći tim za upravljanje medicinksim otpadom

 1. Dr Marko Jelisavčić, predsednik
 2. Dr Aleksandra Todorović, član
 3. Zlatko Vujin, član
 4. Ljiljana Luković, član
 5. Radenko Božić, član
 6. Renata Krčmar, član
 7. Ivan Svrze, član
 8. Ivan Mašić, viši lab. tehničar

 

 

 

 

Stručni tim za primenu Posobnog protokola Ministarstva zdravlja Republike Srbije za zaštitu i postupanje sa ženama koje su izložene nasilju:

 1. Mr dr Sanja Nikolić, spec. psihijatrije, predsednik
 2. Prim. dr Roza Panoski
 3. Dr sci. med. Milutin Kostić
 4. Jelena Ristić, spec. med. psihologije
 5. Snežana Stojanović, dipl. socijalni radnik
 6. Jelena Janković, dipl. socijalni radnik
 7. Zlatko Vujin, vmt

 

Stručni tim za zaštitu dece od zlostavljanja i zanmerivanja:

 1. Doc. dr Jelena Radosavljević, spec. medicinske psihologije, šef Kabineta do povratka dr Marije Mitković Vončina
 2. Kl. Asist. dr Marija Mitković Vončina, spec. psihijatrije
 3. Dr sci. med. Željka Košutić, spec. psihijatrije
 4. Dr Roberto Grujičić, dr medicine
 5. Teodora Minčić, spec. med. Psihologije
 6. Snežana Stojanović, dipl. soc. radnik
 7. Jasmina Bogdanović, dipl. soc. radnik
 8. Mina Đurić, socijalni radnik
 9. Tomislav Čumić, medicinski tehničar

 

 

Lica imenovana za obavljanje određenih poslova

 

Lice za prijem zahteva za pokretanje postupka protih zlostavljanja radnika – mobing – Željka Ljubojević, dipl. pravnik