Lekcije “Smernice za zaštitu i unapređenje mentalnog zdravlja migranata”.

U petak 22.11. 2019. godine, u 9 časova u plavoj sali Instituta za mentalno zdravlje, održane su lekcije pod nazivom “Smernice za zaštitu i unapređenje mentalnog zdravlja migranata”.

Srbija se zbog svog jedinstvenog geopolitičkog položaja našla u centru migrantske krize koja je zahvatila Evropu u poslednjih nekoliko godina. Prema najnovijim istraživanjima u Srbiji se trenutno nalazi preko 4000 izbeglica, tražilaca azila i migranata koji su smešteni u 16 zvaničnih centara. Podaci ukazuju na to da je migrantska populacija zbog velikog broja proživljenih traumatskih iskustava u značajnom riziku za obolovanje od mentalnih bolesti, kao i da su mentalne bolesti jedan od četiri najveća uzroka obolevanja u ovoj populaciji. Upravo je zbog toga bilo neophodno formirati zvaničnu strategiju pružanja pomoći migrantima koja će biti prilagođena potrebama ove vulnerabilne populacije, i formirane su Smernice za zaštitu i unapređenje mentalnog zdravlja migranata. Smernice su napravljene na inicijativu Svetske zdravstvene organizacije, i njihov urednik je bio Ivan Živanov, koordinator zdravstvene zaštite  za migrante u SZO.

Na lekcijama su govorili autori smernica: Maša Vukčević Marković,  direktor Psihosocijalne inovacijske mreže (PIN), i predavač Odeljenja za Psihologiju Filozofskog Fakulteta Univerziteta u Beogradu; Dr Periša Simonović, Pomoćnik direktora za organizaciju zdravstvene zaštite Instituta za javno zdravlje Srbije i Dr Bojana Pejušković, šef kabineta za obrazovnu delatnost Instituta za mentalno zdravlje i docent na Katedri za psihijatriju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Pored njih, u izradi smernica učestvovala je i Snežana Svetozarević, docent Odeljenja za Psihologiju Filozofskog Fakulteta Univerziteta u Beogradu. Predavači su prisutnima naglasili neophodnost izrade smernica, i predstavili opšti cilj smernica koji jeste izrada sistemskih preporuka u vezi sa: Organizacijom usluga zaštite i promocije mentalnog zdravlja; Merama i aktivnostima koje će biti sprovođene; Potrebnim resursima za uključivanje učesnika u planirane postupe, te određivanja toga ko od učesnika, na koji način i u kojem opsegu biva uključen. Na kraju su predavači odgovarali na pitanja prisutnih koja su se ticala samih smernica, kao i praktične primene istih.