MEĐUNARODNO PRIZNATA EDUKACIJA

1. SISTEMSKA PORODIČNA TERAPIJA

Organizator i edukator: Dr Sanja Nikolić, mr sci, porodični terapeut, Desanka Nagulić kl. psiholog, porodični terapeut
Cilj: Teorijska znanja i veštine
Profil: Specijalisti i specijalizanti psihijatrije i neuropsihijatrije, psiholozi, socijalni radnici, defektolozi, pedagozi, pravnici
Program: 1550 sati tokom četiri godine: 550 sati teorije, 600 sati kliničke prakse, 400 sati supervizije
Trajanje: Osam semestara, 1 x mesečno, dvodnevna radionica
Kotizacija: 39.000 dinara/semestar

Preuzmite prijavu
 

EDUKATIVNI SEMINARI

2. EDUKACIJA MEDICINSKIH SESTARA I TEHNIČARA ZA RAD U SLUŽBAMA ZA ZAŠTITU MENTALNOG ZDRAVLJA

Organizatori: Tatjana Pravilović VMS, Zlatko Vujin VMT, Olivera Milošević VMS
Cilj: Sticanje i proširenje znanja i veština u radu sa osobama koje imaju probleme iz oblasti mentalnog zdravlja
Profil: Medicinske sestre i tehničari, radni terapeuti
Program: Teorijski deo, rad u grupi
Trajanje: Dva semestra
Kotizacija: 20.000 dinara/semestar

Preuzmite prijavu

3. EDUKACIJA ZA ZDRAVSTVENE RADNIKE I SARADNIKE U ZAJEDNICI

Organizatori: Jelena Pušica Tasić, viša medicinska sestra VMS
Cilj: Unapređenje postojećih znanja i veština u  tretmanu i preventivi mentalno obolelih osoba i njihove okoline
Profil: Saradnici u zajednici (socijalni radnici, pedagozi, psiholozi, defektolozi, lekari, medicinske sestre i tehničari)
Program: Predavanja po izabranim temama i grupni rad
Trajanje: Dva seminara u jesenjem semestru i dva seminara u prolećnom semestru
Kotizacija 6.000 dinara/seminar

Preuzmite prijavu

4. SISTEMSKA TERAPIJA BOLESTI ZAVISNOSTI I godina

Organizatori i edukatori:Prim. dr Ivica Mledenović mr sci, porodični terapeut; dr Goran Lažetić, psihijatar
Cilj: Teorijska znanja i veštine
Program: Teorijski deo (seminarski radovi); praktični deo; (iskustvene grupe, supervizija)
Profil: Psihoterapeuti, psihijatri, lekari opšte medicine, psiholozi, socijalni radnici, pedagozi, specijalni pedagozi, visoko edukovane medicinske sestre i vaspitači, kao i ostali stručnjaci zainteresovani za rad sa zavisnicima.
Trajanje: Dva semestra, 1 x mesečno
Kotizacija 43.000 dinara/semestar

Preuzmite prijavu

5. EDUKACIJA MEDICINSKIH SESTARA I TEHNIČARA O BOLESTIMA ZAVISNOSTI

Organizatori i edukatori: Prim.dr Roza Panoski, Milka Javor VMS
Cilj: Proširenje postojećih znanja i veština u radu sa psihijatrijskim pacijentima
Profil: Srednje i više med. sestre i tehničari
Program: Predavanja i rad u grupi
Trajanje: Dva smestra
Kotizacija 20.000 dinara/semestar

Preuzmite prijavu

6. RORŠAH TEST, Exnerov integrativni sistem

Organizator i edukator:Zoran Milojković, klinički psiholog
Cilj: Veća kompetentnost u proceni ličnosti
Profil: Psiholozi,  specijalizanti i specijalisti psihologije, apsolventi psihologije (uslov-položena klinička psihologija)
Program: Teorija, obuka, supervizija prakse
Trajanje: Dva semestra, 2 petka mesečno
Kotizacija 20.000 dinara/semestar

Preuzmite prijavu

7. ZDRAVO RODITELJSTVO  I, ZDRAVO RODITELJSTVO II

Organizatori i edukatori:Prim. dr Olivera Aleksić Hil, mr.sci, dečji psihijatar, porodični terapeut
Cilj: Obuka stručnjaka iz  PZZ i preškolskih ustanova za preventivan rad, obuka o osnovnim postavkama teorije privrženosti u kontekstu sistemske porodične terapije.
Program: Praktični deo, teorijski deo
Profil: Ginekolozi, pedijatri, patronažne sestre, psiholozi, socijalni radnici, defektolozi, vaspitači  iz PZZ i predškolskih ustanova
Trajanje: Jedan semestar
Kotizacija 20.000 dinara/semestar

Preuzmite prijavu za kurs: ZDRAVO RODITELJSTVO I
Preuzmite prijavu za kurs: ZDRAVO RODITELJSTVO II

8. MENTALNA HIGIJENA RAZVOJNOG DOBA

Organizator: Dr Nenad Rudić, dečji neuropsihijatar
Cilj: Primarna prevencija; rano otkrivanje duševnih poremećaja dece i omladine, osnove savetodavnog pristupa u radu sa roditeljima
Program: Teorija (90 časova); iskustvene grupe (76 časova)
Profil: Pedijatri, neuropsihijatri, psihijatri psiholozi, defektolozi, specijalni pedagozi,  socijalni radnici
Trajanje: Dva semestra
Kotizacija: 20.000 dinara/semestar

Preuzmite prijavu

9. OPŠTA I SPECIFIČNA REEDUKACIJA PSIHOMOTORIKE SA OPŠTOM DEFEKTOLOŠKOM DIJAGNOSTIKOM I RELAKSACIJA

Organizatori i edukatori: Viola Povše-Ivkić, spec.opšte  defektologije, reedukator, logoped
Cilj: Teorijska znanja i obuka za primenu metoda opšte i specifične reedukacije psihomotorike i relaksacije u prevenciji itretmanu poremećaja psihomotorike, specifičnih poremećaja učenja i govora u detinjstvu
Program: Teorija (32 časa); praktični deo (36 časova); metodi relaksacije (18 časova); aktivni rad sa decom (36 časova), 32 časa prikazi i obrada slučajeva
Profil: Defektolozi, specijalni pedagozi, psiholozi i stručnjaci srodnih oblasti
Trajanje: Dva semestra, svaki drugi ponedeljak u mesecu/ dispanzer za decu i omladinu
Kotizacija: 20.000 dinara/semestar

Preuzmite prijavu

10. ZNAČAJ PRENATALNE DIJAGNOSTIKE I GENETIČKO SAVETOVANJE

Organizatori i edukatori: Dr Marko Jelisavčić, šef Odseka za medicinsku genetiku
Cilj: Sticanje teorijskog znanja i principi u radu genetičkog savetovališta i principi prevencije
Program: Predavanja, rad u savetovalištu, timska obrada
Profil: Lekari opšte prakse, ginekolozi, pedijatri, svi profili koji učestvuju u radu  genetičkog savetovališta
Trajanje: Tri meseca/svaki utorak
Kotizacija: 100.000 dinara/semestar

Preuzmite prijavu

11. CITOGENETIČKE METODE KULTIVACIJE RAZLIČITIH TKIVA
(plodova voda, fetalna krv, periferna krv, fibroblasti kože, horionske resice, pobačeni materijal)

Organizatori i edukatori: Dr Marko Jelisavčić, šef Odseka za medicinsku genetiku; mr Gordana Radivojević Pilić
Cilj: Sticanje praktičnog znanja
Program: Praktičan rad u kontinuitetu
Profil: Biolozi, tehničari, svi profili koji učestvuju u radu  genetičke laboratorije
Trajanje: Tri nedelje/ pet nedelja/ tri meseca
Kotizacija: 60.000/ 100.000/ 200.000 dinara

Preuzmite prijavu

12. CITOGENETIČKA ANALIZA TKIVA
(plodova voda, periferna krv, chorion frondosum, fibroblasti kože)

Organizatori i edukatori: : Dr Marko Jelisavčić, šef Odseka za medicinsku genetiku, Mr Gordana Radivojević-Pilić
Cilj: Osposobljavanje za samostalni rad u citogenetičkoj laboratoriji
Program: Praktičan rad u kontinuitetu
Profil: Biolozi, lekari
Trajanje: Deset meseci
Kotizacija: 400.000,00 dinara

Preuzmite prijavu

13. ANALITIČKA (JUNGOVSKA) PSIHOLOGIJA I KREATIVNOST

Organizator i edukator: Akademik Vladeta Jerotić; Svetlana Zdravković, dr sci, psiholog; Prof. Renos Papadopoulos; Nina Papadopoulos
Cilj: Sticanje znanja iz oblasti teorije analitičke psihologije i psihoterapije i uspostavljanje veze sa kreativnim načinima izražavanja
Profil: Psiholozi, psihijatri, neuropsihijatri, specijalizanti, pedagozi, socijalni radnici
Program: Teorija, praktična nastava
Trajanje: Dve godine
Kotizacija 39.000 dinara/semestar

Preuzmite prijavu

14. EDUKACIJA IZ TEHNIKA ELEKTROENCEFALOGRAFIJE (EEG)

Organizatori i edukatori:Doc. dr Maja Milovanović, dr Vlada Radivojević, Snežana Zlatanov, VMS
Cilj: Osposobljavanje za samostalni rad u elektroencefalografskim laboratorijama
Program: Predavanja, praktičan rad
Profil: Medicinske sestre, tehničari
Trajanje: 560 sati
Kotizacija: 40.000 dinara

Preuzmite prijavu

15. UNAPREĐENJE VEŠTINE KOMUNIKACIJE

Organizatori i edukatori: Dr Nataša Ljubomirović,Prim. dr Olivera Aleksić Hil
Cilj: Upoznavanje i produbljivanje razumevanja osnova komunikacije
Program: Teorija, praktična nastava, supervizija
Profil: Lekari, stomatolozi, farmaceuti, specijalisti kliničke psihologije i psihijatrije, medicinske sestre, zdravstveni tehničari, dipl. studenti i studenti završnih godina humanističkih nauka, dipl. soc. radnici, defektolozi, vaspitači, radni terapeuti
Trajanje: Pet časova
Kotizacija: 8.000 dinara

Preuzmite prijavu

16. UVODNI KURS IZ PSIHODINAMSKOG RAZUMEVANJA DEČJEG RAZVOJA

Organizatori i edukatori: Prim. dr Olivera Aleksić Hil, dr Nataša Ljubomirović
Cilj: Podizanje kompetencija stručnjaka da rano prepoznaju znakove poremećaja i preduzmu potrebne intervencije…
Program: Teorija, praktična nastava, supervizija
Profil: Psiholozi, specijalizanti, spec. med. psihologije, defektolozi, vaspitači, radni terapeuti
Trajanje: Semestar
Kotizacija: 20.000 dinara

Preuzmite prijavu

17. ASERTIVNI TRENING

Organizatori i edukatori:Doc. dr. Vesna Dukanac, dr Željka Košutić
Cilj: Sticanje teorijskog i praktičnog znanja i veština
Program: Teorija, praktična nastava, rad u grupi
Profil: Lekari, psiholozi, socijalni radnici, specijalizanti, defektolozi, medicinske sestre, zdravstveni tehničri
Trajanje: Semestar
Kotizacija: 20.000 dinara

Preuzmite prijavu