Institut za mentalno zdravlje je nastavna baza:
Medicinskog fakulteta
Filozofskog fakulteta (odeljenja za psihologiju i sociologiju)
Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
Fakultet zs medije i komunikacije, Univerzitet Singidunum
Fakulteta političkih nauka (socijalni radnici)
Visoke zdravstvene škole strukovnih studija
Medicinske škole Beograd

PROGRAM
EDUKATIVNIH SEMINARA
I MEĐUNARODNO PRIZNATIH EDUKACIJA
2019 – 2020.

VD Direktora: Doc. dr MILICA PEJOVIĆ MILOVANČEVIĆ
Šef Kabineta za obrazovnu delatnost: Kl. asist. dr BOJANA PEJUŠKOVIĆ
Obaveštenja:
Sekretar Kabineta za obrazovnu delatnost : JELENA MIRIĆ ODŽIĆ
ponedeljak-petak: 8 -16h
IV sprat IMZ, telefon/fax: 011 3307 565; 3226 925
E-mail: jelena.odzic@imh.org.rs
www.imh.org.rs

Beograd, jun 2019.

MEĐUNARODNO PRIZNATA EDUKACIJA

1. SISTEMSKA PORODIČNA TERAPIJA
Organizator i edukator: Dr Sanja Nikolić, porodični terapeut, Desanka Nagulić kl. psiholog, porodični terapeut
Cilj Teorijska znanja i veštine
Program 1550 sati tokom četiri godine: 550 sati teorije, 600 sati kliničke prakse, 400 sati supervizije
Profil Specijalisti i specijalizanti psihijatrije i neuropsihijatrije, psiholozi, socijalni radnici, defektolozi, pedagozi, sociolozi
Trajanje Osam semestara, 1 x mesečno, dvodnevna radionica
Kotizacija 39.000 dinara/semestar
Broj učesnika

 
Preuzmite prijavu
 


EDUKATIVNI SEMINARI

2.EDUKACIJA MEDICINSKIH SESTARA I TEHNIČARA ZA RAD U SLUŽBAMA ZA ZAŠTITU MENTALNOG ZDRAVLJA
Organizatori: Tatjana Pravilović, VMS, Zlatko Vujin, VMT, Olivera Milošević, VMS
Cilj Sticanje i proširenje znanja i veština u radu sa osobama koje imaju probleme iz oblasti mentalnog zdravlja
Profil Medicinske sestre i tehničari, radni terapeuti
Program Teorijski deo, rad u grupi
Trajanje Dva semestra
Kotizacija 20.000 dinara/semestar
Broj učesnika

 
Preuzmite prijavu
 


3. EDUKACIJA ZA ZDRAVSTVENE RADNIKE I SARADNIKE U ZAJEDNICI
Organizatori: Jelena Pušica Tasić, VMS
Cilj Unapređenje postojećih znanja i veština u tretmanu i preventivi mentalno obolelih osoba i njihove okoline
Profil Saradnici u zajednici (socijalni radnici, pedagozi, psiholozi, defektolozi, lekari, medicinske sestre i tehničari)
Program Predavanja po izabranim temama i grupni rad
Trajanje Dva seminara u jesenjem semestru i dva seminara u prolećnom semestru
Kotizacija 6.000 dinara/seminar
Broj učesnika

 
Preuzmite prijavu
 


4. SISTEMSKA TERAPIJA BOLESTI ZAVISNOSTI I godina
Organizatori i edukatori: Prim.dr Ivica Mledenović mr sci, porodični terapeut, dr Goran Lažetić. psihijatar
Cilj Teorijska znanja i veštine
Program Teorijski deo (seminarski radovi); praktični deo; (iskustvene grupe, supervizija)
Profil Psihoterapeuti, psihijatri, lekari opšte medicine, psiholozi, socijalni radnici, pedagozi, specijalni pedagozi, visoko edukovane medicinske sestre i vaspitači, kao i ostali stručnjaci zainteresovani za rad sa zavisnicima.
Trajanje Dva semestra, 1 x mesečno
Kotizacija 43.000 dinara/semestar
Broj učesnika

 
Preuzmite prijavu
 


5. EDUKACIJA MEDICINSKIH SESTARA I TEHNIČARA O BOLESTIMA ZAVISNOSTI
Organizatori i edukatori: Prim.dr Roza Panoski, Milka Javor, VMS
Cilj Proširenje postojećih znanja i veština u radu sa psihijatrijskim pacijentima
Profil Srednje i više med. sestre i tehničari
Program Predavanja i rad u grupi
Trajanje Dva smestra
Kotizacija 20.000 dinara/semestar
Broj učesnika

 
Preuzmite prijavu
 


6. RORSCHACH TEST, Exnerov integrativni sistem
Organizator i edukator: Zoran Milojković, klinički psiholog
Cilj Veća kompetentnost u proceni ličnosti
Profil Psiholozi, specijalizanti i specijalisti psihologije, apsolventi psihologije (uslov-položena klinička psihologija)
Program Teorija, obuka, supervizija prakse
Trajanje Dva semestra, 2 petka mesečno
Kotizacija 20.000 dinara/semestar
Broj učesnika

 
Preuzmite prijavu
 


7. ZDRAVO RODITELJSTVO I, ZDRAVO RODITELJSTVO II
Organizatori i edukatori: Prim. dr Olivera Aleksić Hil, mr.sci, dečji psihijatar, porodični terapeut
Cilj Obuka stručnjaka iz PZZ i preškolskih ustanova za preventivan rad, obuka o osnovnim postavkama teorije privrženosti u kontekstu sistemske porodične terapije.
Program Praktični deo, teorijski deo
Profil Ginekolozi, pedijatri, patronažne sestre, psiholozi, socijalni radnici, defektolozi, vaspitači iz PZZ i predškolskih ustanova
Trajanje Jedan semestar
Kotizacija 20.000 dinara/semestar
Broj učesnika

 
Preuzmite prijavu
 

Preuzmite prijavu 2


8. MENTALNA HIGIJENA RAZVOJNOG DOBA
Organizator: Dr Nenad Rudić, dečji neuropsihijatar
Cilj Primarna prevencija; rano otkrivanje duševnih poremećaja dece i omladine, osnove savetodavnog pristupa u radu sa roditeljima
Program Teorija (90 časova); iskustvene grupe (76 časova)
Profil Pedijatri, neuropsihijatri, psihijatri psiholozi, defektolozi, specijalni pedagozi, socijalni radnici
Trajanje Dva semestra
Kotizacija 20.000 dinara/semestar
Broj učesnika:

 
Preuzmite prijavu
 


9. OPŠTA I SPECIFIČNA REEDUKACIJA PSIHOMOTORIKE SA OPŠTOM DEFEKTOLOŠKOM DIJAGNOSTIKOM I RELAKSACIJA
Organizatori i edukatori : Viola Povše-Ivkić, spec.opšte defektologije, reedukator, logoped
Cilj Teorijska znanja i obuka za primenu metoda opšte i specifične reedukacije psihomotorike i relaksacije u prevenciji i
tretmanu poremećaja psihomotorike, specifičnih poremećaja učenja i govora u detinjstvu
Program Teorija (32 časa); praktični deo (36 časova); metodi relaksacije (18 časova); aktivni rad sa decom (36 časa), prikazi i obrada slučajeva (32 časa)
Profil Defektolozi, specijalni pedagozi, psiholozi i stručnjaci srodnih oblasti
Trajanje Dva semestra, svaki drugi ponedeljak u mesecu/ dispanzer za decu i omladinu
Kotizacija 20.000 dinara/semestar
Broj učesnika:

 
Preuzmite prijavu
 


10. ZNAČAJ PRENATALNE DIJAGNOSTIKE I GENETIČKO SAVETOVANJE
Organizatori i edukatori: Dr Marko Jelisavčić, šef Odseka za medicinsku genetiku
Cilj Sticanje teorijskog znanja i principi u radu genetičkog savetovališta i principi prevencije
Program Predavanja, rad u savetovalištu, timska obrada
Profil Lekari opšte prakse, ginekolozi, pedijatri, svi profili koji učestvuju u radu genetičkog savetovališta
Trajanje Tri meseca/ svaki utorak
Kotizacija 100.000 dinara/semestar
Broj učesnika

 
Preuzmite prijavu


11. CITOGENETIČKE METODE KULTIVACIJE RAZLIČITIH TKIVA
(plodova voda, fetalna krv, periferna krv, fibroblasti kože, horionske resice, pobačeni materijal)
Organizatori i edukatori: Dr Marko Jelisavčić, šef Odseka za medicinsku genetiku, mr Gordana Radivojević Pilić
Cilj Sticanje praktičnog znanja
Program Praktičan rad u kontinuitetu
Profil Biolozi, tehničari, svi profili koji učestvuju u radu genetičke laboratorije
Trajanje Tri nedelje/ pet nedelja/ tri meseca
Kotizacija 60.000/ 100.000/ 200.000 dinara
Broj učesnika

 
Preuzmite prijavu
 


12. CITOGENETIČKA ANALIZA TKIVA
(plodova voda, periferna krv, chorion frondosum, fibroblasti kože)
Organizatori i edukatori: Dr Marko Jelisavčić, šef Odseka za medicinsku genetiku, Mr Gordana Radivojević-Pilić,
Cilj Osposobljavanje za samostalni rad u citogenetičkoj laboratoriji
Program Praktičan rad u kontinuitetu
Profil Biolozi, lekari
Trajanje Deset meseci
Kotizacija 400.000 dinara
Broj učesnika

 
Preuzmite prijavu
 


13. ANALITIČKA (JUNGOVSKA) PSIHOLOGIJA I KREATIVNOST
Organizator i edukator: Svetlana Zdravković, dr sci, psiholog, Prof. Renos Papadopoulos, Nina Papadopoulos
Cilj Sticanje znanja iz oblasti teorije analitičke psihologije i psihoterapije i uspostavljanje veze sa kreativnim načinima izražavanja
Profil Psiholozi, psihijatri, neuropsihijatri, specijalizanti, pedagozi, socijalni radnici
Program Teorija, praktična nastava
Trajanje Dve godine
Kotizacija 39.000 dinara/semestar
Broj učesnika

 
Preuzmite prijavu
 


14. EDUKACIJA IZ TEHNIKA ELEKTROENCEFALOGRAFIJE (EEG)
Organizatori i edukatori: Doc. dr Maja Milovanović, dr sci med, dr Vlada Radivojević, Snežana Zlatanov, VMS
Cilj Osposobljavanje za samostalni rad u elektroencefalografskim laboratorijama
Program Predavanja, praktičan rad
Profil Medicinske sestre, tehničari
Trajanje 560 sati
Kotizacija 60.000 dinara
Broj učesnika

 
Preuzmite prijavu
 


15. UNAPREĐENJE VEŠTINE KOMUNIKACIJE
Organizatori i edukatori: Dr Nataša Ljubomirović, Prim. dr Olivera Aleksić Hill
Cilj Upoznavanje i produbljivanje razumevanja osnova komunikacije
Program Teorija, praktična nastava, supervizija
Profil Lekari, stomatolozi, farmaceuti, specijalisti kliničke psihologije i psihijatrije, medicinske sestre, zdravstveni tehničari, dipl. studenti i studenti završnih godina humanističkih nauka, dipl. soc. radnici, defektolozi, vaspitači, radni terapeuti
Trajanje Pet časova
Kotizacija 8.000 dinara

 
Preuzmite prijavu
 


Broj učesnika
16. UVODNI KURS IZ PSIHODINAMSKOG RAZUMEVANJA DEČJEG RAZVOJA
Organizatori i edukatori: Prim. dr Olivera Aleksić Hill, dr Nataša Ljubomirović
Cilj Podizanje kompetencija stručnjaka da rano prepoznaju znakove poremećaja i preduzmu potrebne intervencije…
Program Teorija, praktična nastava, supervizija
Profil Psiholozi, specijalizanti, spec. med. psihologije, defektolozi, vaspitači, radni terapeuti
Trajanje Semestar
Kotizacija 20.000 dinara
Broj učesnika

 
Preuzmite prijavu


17. ASERTIVNI TRENING
Organizatori i edukatori: Doc. dr Vesna Dukanac, dr Željka Košutić
Cilj Sticanje teorijskog i praktičnog znanja i veština
Program Teorija, praktična nastava, rad u grupi
Profil Lekari, psiholozi, socijalni radnici, specijalizanti, defektolozi, medicinske sestre, zdravstveni tehničri
Trajanje Semestar
Kotizacija 20.000 dinara
Broj učesnika

 
Preuzmite prijavu