Institut za mentalno zdravlje je nastavna baza:
Medicinskog fakulteta
Filozofskog fakulteta (odeljenja za psihologiju i sociologiju)
Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
Fakultet zs medije i komunikacije, Univerzitet Singidunum
Fakulteta političkih nauka (socijalni radnici)
Visoke zdravstvene škole strukovnih studija
Medicinske škole Beograd

PROGRAM
EDUKATIVNIH SEMINARA
I MEĐUNARODNO PRIZNATIH EDUKACIJA
2019 – 2020.

VD Direktor: Prof. dr MILICA PEJOVIĆ MILOVANČEVIĆ
Šef Kabineta za obrazovnu delatnost: Doc. dr BOJANA PEJUŠKOVIĆ
Obaveštenja:
Sekretar Kabineta za obrazovnu delatnost : JELENA MIRIĆ ODŽIĆ
ponedeljak-petak: 8 -16h
IV sprat IMZ, telefon/fax: 011 3307 565; 3226 925
E-mail: jelena.odzic@imh.org.rs
www.imh.org.rs

Beograd, jun 2019.

 MEĐUNARODNO PRIZNATA EDUKACIJA

1. SISTEMSKA PORODIČNA TERAPIJA
Organizator i edukator: Dr Sanja Nikolić, porodični terapeut, Desanka Nagulić kl. psiholog, porodični terapeut
Cilj Teorijska znanja i veštine
Program 1550 sati tokom četiri godine: 550 sati teorije, 600 sati kliničke prakse, 400 sati supervizije
Profil Specijalisti i specijalizanti psihijatrije i neuropsihijatrije, psiholozi, socijalni radnici, defektolozi, pedagozi, sociolozi
Trajanje Osam semestara, 1 x mesečno, dvodnevna radionica
Kotizacija 39.000 dinara/semestar
Broj učesnika

 EDUKATIVNI SEMINARI

2.EDUKACIJA MEDICINSKIH SESTARA I TEHNIČARA ZA RAD U SLUŽBAMA ZA ZAŠTITU MENTALNOG ZDRAVLJA
Organizatori: Tatjana Pravilović, VMS, Zlatko Vujin, VMT, Olivera Milošević, VMS
Cilj Sticanje i proširenje znanja i veština u radu sa osobama koje imaju probleme iz oblasti mentalnog zdravlja
Profil Medicinske sestre i tehničari, radni terapeuti
Program Teorijski deo, rad u grupi
Trajanje Dva semestra
Kotizacija 20.000 dinara/semestar
Broj učesnika

3. EDUKACIJA ZA ZDRAVSTVENE RADNIKE I SARADNIKE U ZAJEDNICI
Organizatori: Jelena Pušica Tasić, VMS
Cilj Unapređenje postojećih znanja i veština u tretmanu i preventivi mentalno obolelih osoba i njihove okoline
Profil Saradnici u zajednici (socijalni radnici, pedagozi, psiholozi, defektolozi, lekari, medicinske sestre i tehničari)
Program Predavanja po izabranim temama i grupni rad
Trajanje Dva seminara u jesenjem semestru i dva seminara u prolećnom semestru
Kotizacija 6.000 dinara/seminar
Broj učesnika

4. SISTEMSKA TERAPIJA BOLESTI ZAVISNOSTI I godina
Organizatori i edukatori: Prim.dr Ivica Mledenović mr sci, porodični terapeut, dr Goran Lažetić. psihijatar
Cilj Teorijska znanja i veštine
Program Teorijski deo (seminarski radovi); praktični deo; (iskustvene grupe, supervizija)
Profil Psihoterapeuti, psihijatri, lekari opšte medicine, psiholozi, socijalni radnici, pedagozi, specijalni pedagozi, visoko edukovane medicinske sestre i vaspitači, kao i ostali stručnjaci zainteresovani za rad sa zavisnicima.
Trajanje Dva semestra, 1 x mesečno
Kotizacija 43.000 dinara/semestar
Broj učesnika

5. EDUKACIJA MEDICINSKIH SESTARA I TEHNIČARA O BOLESTIMA ZAVISNOSTI
Organizatori i edukatori: Prim.dr Roza Panoski, Milka Javor, VMS
Cilj Proširenje postojećih znanja i veština u radu sa psihijatrijskim pacijentima
Profil Srednje i više med. sestre i tehničari
Program Predavanja i rad u grupi
Trajanje Dva smestra
Kotizacija 20.000 dinara/semestar
Broj učesnika

6. RORSCHACH TEST, Exnerov integrativni sistem
Organizator i edukator: Zoran Milojković, klinički psiholog
Cilj Veća kompetentnost u proceni ličnosti
Profil Psiholozi, specijalizanti i specijalisti psihologije, apsolventi psihologije (uslov-položena klinička psihologija)
Program Teorija, obuka, supervizija prakse
Trajanje Dva semestra, 2 petka mesečno
Kotizacija 20.000 dinara/semestar
Broj učesnika

7. ZDRAVO RODITELJSTVO I, ZDRAVO RODITELJSTVO II
Organizatori i edukatori: Prim. dr Olivera Aleksić Hil, mr.sci, dečji psihijatar, porodični terapeut
Cilj Obuka stručnjaka iz PZZ i preškolskih ustanova za preventivan rad, obuka o osnovnim postavkama teorije privrženosti u kontekstu sistemske porodične terapije.
Program Praktični deo, teorijski deo
Profil Ginekolozi, pedijatri, patronažne sestre, psiholozi, socijalni radnici, defektolozi, vaspitači iz PZZ i predškolskih ustanova
Trajanje Jedan semestar
Kotizacija 20.000 dinara/semestar
Broj učesnika

8. MENTALNA HIGIJENA RAZVOJNOG DOBA
Organizator: Dr Nenad Rudić, dečji neuropsihijatar
Cilj Primarna prevencija; rano otkrivanje duševnih poremećaja dece i omladine, osnove savetodavnog pristupa u radu sa roditeljima
Program Teorija (90 časova); iskustvene grupe (76 časova)
Profil Pedijatri, neuropsihijatri, psihijatri psiholozi, defektolozi, specijalni pedagozi, socijalni radnici
Trajanje Dva semestra
Kotizacija 20.000 dinara/semestar
Broj učesnika:

9. OPŠTA I SPECIFIČNA REEDUKACIJA PSIHOMOTORIKE SA OPŠTOM DEFEKTOLOŠKOM DIJAGNOSTIKOM I RELAKSACIJA
Organizatori i edukatori : Viola Povše-Ivkić, spec.opšte defektologije, reedukator, logoped
Cilj Teorijska znanja i obuka za primenu metoda opšte i specifične reedukacije psihomotorike i relaksacije u prevenciji i
tretmanu poremećaja psihomotorike, specifičnih poremećaja učenja i govora u detinjstvu
Program Teorija (32 časa); praktični deo (36 časova); metodi relaksacije (18 časova); aktivni rad sa decom (36 časa), prikazi i obrada slučajeva (32 časa)
Profil Defektolozi, specijalni pedagozi, psiholozi i stručnjaci srodnih oblasti
Trajanje Dva semestra, svaki drugi ponedeljak u mesecu/ dispanzer za decu i omladinu
Kotizacija 20.000 dinara/semestar
Broj učesnika:
10. ZNAČAJ PRENATALNE DIJAGNOSTIKE I GENETIČKO SAVETOVANJE
Organizatori i edukatori: Dr Marko Jelisavčić, šef Odseka za medicinsku genetiku
Cilj Sticanje teorijskog znanja i principi u radu genetičkog savetovališta i principi prevencije
Program Predavanja, rad u savetovalištu, timska obrada
Profil Lekari opšte prakse, ginekolozi, pedijatri, svi profili koji učestvuju u radu genetičkog savetovališta
Trajanje Tri meseca/ svaki utorak
Kotizacija 100.000 dinara/semestar
Broj učesnika

11. CITOGENETIČKE METODE KULTIVACIJE RAZLIČITIH TKIVA
(plodova voda, fetalna krv, periferna krv, fibroblasti kože, horionske resice, pobačeni materijal)
Organizatori i edukatori: Dr Marko Jelisavčić, šef Odseka za medicinsku genetiku, mr Gordana Radivojević Pilić
Cilj Sticanje praktičnog znanja
Program Praktičan rad u kontinuitetu
Profil Biolozi, tehničari, svi profili koji učestvuju u radu genetičke laboratorije
Trajanje Tri nedelje/ pet nedelja/ tri meseca
Kotizacija 60.000/ 100.000/ 200.000 dinara
Broj učesnika

12. CITOGENETIČKA ANALIZA TKIVA
(plodova voda, periferna krv, chorion frondosum, fibroblasti kože)
Organizatori i edukatori: Dr Marko Jelisavčić, šef Odseka za medicinsku genetiku, Mr Gordana Radivojević-Pilić,
Cilj Osposobljavanje za samostalni rad u citogenetičkoj laboratoriji
Program Praktičan rad u kontinuitetu
Profil Biolozi, lekari
Trajanje Deset meseci
Kotizacija 400.000 dinara
Broj učesnika

13. ANALITIČKA (JUNGOVSKA) PSIHOLOGIJA I KREATIVNOST
Organizator i edukator: Svetlana Zdravković, dr sci, psiholog, Prof. Renos Papadopoulos, Nina Papadopoulos
Cilj Sticanje znanja iz oblasti teorije analitičke psihologije i psihoterapije i uspostavljanje veze sa kreativnim načinima izražavanja
Profil Psiholozi, psihijatri, neuropsihijatri, specijalizanti, pedagozi, socijalni radnici
Program Teorija, praktična nastava
Trajanje Dve godine
Kotizacija 39.000 dinara/semestar
Broj učesnika

14. EDUKACIJA IZ TEHNIKA ELEKTROENCEFALOGRAFIJE (EEG)
Organizatori i edukatori: Doc. dr Maja Milovanović, dr sci med, dr Vlada Radivojević, Snežana Zlatanov, VMS
Cilj Osposobljavanje za samostalni rad u elektroencefalografskim laboratorijama
Program Predavanja, praktičan rad
Profil Medicinske sestre, tehničari
Trajanje 560 sati
Kotizacija 60.000 dinara
Broj učesnika

15. UNAPREĐENJE VEŠTINE KOMUNIKACIJE
Organizatori i edukatori: Dr Nataša Ljubomirović, Prim. dr Olivera Aleksić Hill
Cilj Upoznavanje i produbljivanje razumevanja osnova komunikacije
Program Teorija, praktična nastava, supervizija
Profil Lekari, stomatolozi, farmaceuti, specijalisti kliničke psihologije i psihijatrije, medicinske sestre, zdravstveni tehničari, dipl. studenti i studenti završnih godina humanističkih nauka, dipl. soc. radnici, defektolozi, vaspitači, radni terapeuti
Trajanje Pet časova
Kotizacija 8.000 dinara
Broj učesnika
16. UVODNI KURS IZ PSIHODINAMSKOG RAZUMEVANJA DEČJEG RAZVOJA
Organizatori i edukatori: Prim. dr Olivera Aleksić Hill, dr Nataša Ljubomirović
Cilj Podizanje kompetencija stručnjaka da rano prepoznaju znakove poremećaja i preduzmu potrebne intervencije…
Program Teorija, praktična nastava, supervizija
Profil Psiholozi, specijalizanti, spec. med. psihologije, defektolozi, vaspitači, radni terapeuti
Trajanje Semestar
Kotizacija 20.000 dinara
Broj učesnika

17. ASERTIVNI TRENING
Organizatori i edukatori: Doc. dr Vesna Dukanac, dr Željka Košutić
Cilj Sticanje teorijskog i praktičnog znanja i veština
Program Teorija, praktična nastava, rad u grupi
Profil Lekari, psiholozi, socijalni radnici, specijalizanti, defektolozi, medicinske sestre, zdravstveni tehničri
Trajanje Semestar
Kotizacija 20.000 dinara
Broj učesnika