Institut za mentalno zdravlje je u sklopu edukacije mladih lekara ustanove od jula 2009. godine započeo sa redovnim naučno-istaživačkim klubom, tzv. “Journal club”-om. Svakog poslednjeg petka u mesecu u velikoj sali na V spratu, predavač je jedan od mladih lekara na specijalizaciji ili kliničkih lekara zaposlenih u našoj ustanovi, čiji zadatak je da pripremi pregled najaktuelnijih i najintrigantnijih naučnih radova iz odredjene oblasti u vidu prezentacije.

Prof. Dr Dušica Lečić-Toševski koordiniše rad ovog Kluba, njeni saveti, primeri i pitanja za razmišljanja podstiču diskusije kojima se potencira kreativnost i individualnost članova, ali i neguje kohezija mladog tima.
Značaj ovih sastanaka je višestruk – mladi lekari uče da filtriraju najbitnije rezultate i ideje iz stručnih časopisa, timski sagledavaju različite etičke i profesionalne probleme i dileme, uče se formi prezentiranja, pisanja, ali i diskutovanja različitih teorija i hipoteza i unapredjuju svoja znanja iz savremene psihijatrije.


U okviru aktivnosti Journal club-a mladih lekara određeni su svi termini u sledećih godinu dana i lekari koji će držati prezentacije tih dana.

Plan datuma održavanja i lekara koji će držati prezentacije na Journal clubu za školsku 2012/13. godinu:

02. Oktobar 2012.: dr Milutin Kostić
06. Novembar 2012.: dr Vanja Mandić-Maravić
04. Decembar 2012.: dr Danilo Pešić
15. Januar 2013.: dr Marija Mitković
19. Februar 2013.: Dr Amir Peljto
05. Mart 2013.: (Klinika za psihijatriju)
02. April 2013.: Dr Milica Borovcanin (Kragujevac)
07. Maj 2013.: Dr Ana Munjiza
04. Jun 2013.: Dr Nikola Jovanovic
Jul/Avgust letnja pauza;
03. Septembar 2013.: dr Aleksandar Misojcic


Neki od dosadašnjih sastanaka:

• Dr Danilo Pešić
O psihozama ranog početka (Early onset psychoses) /20.07.2009/

• Dr Dragana Jančić
Shizofrenija – istraživanje perceptivnih obmana /02.10.2009/

• Dr Milutin Kostić
Etiologija depresija /06.11.2009/

• Dr Vanja Mandić-Maravić
Kvantitativna genetika i kompleksni genetski poremećaji u psihijatriji /25.12.2009/

• Dr Marija Mitković
Zlostavljanje u detinjstvu i poremećaji ličnosti /22.02.2010/

• Ivana Peruničić, psiholog
Poslusnost i pokoravanje autoritetu /26.03.2010/

• Dr Aleksandar Repac
Neuropsihoanaliza /07.05.2010/

• Dr Dejan Todorović
Uloga zloupotrebe kanabisa u etiopategenezi psihoza /28.05.2010/

• Dr Nikola Jovanović
Suicidologija /29.10.2010/

• Dr Ana Munjiza
Komorbiditet psihijatrijskih i somatskih bolesti /24.12.2010/


Ažurirano 24.11.2017.

23.02.2016. Dr Jelena Drakulić, Institut za mentalno zdravlje, „ Činioci koji utiču na placebo odgovor u kliničkim studijama za depresiju“

29.03.2016. Dr Ana Podgorac, Institut za mentalno zdravlje, „ Glavobolja koja se pripisuje psihijatrijskom poremećaju“

25. 04. 2016. Dr Iva Stanković, Klinika za neurologiju KCS, Beograd, “Fiksna distonija kao poremećaj telesne sheme”

30. 05. 2016. Dr Slobodanka Pejović Nikolić, Klinika za psihijatriju KCS, Beograd, „Subtipovi hipersomnije, spavanje i relaps u bipolarnom poremećaju“

27.01.2015. Dr Milica Jovičić, Klinika za psihijatriju KCS, Beograd ” Značaj regulacije glukokortikoidnog receptora u strukturalnom modelu vulnerabilnosti za depresiju”

30. 09. 2015. Dr Vanja Mandić Maravić, Institut za mentalno zdravlje, “Primena antidepresiva u shizofreniji – sistematski pregled i meta-analiza”

27. 10.2015. Dr Danilo Pešić, Institut za mentalno zdravlje , “Evaluacija bihejvioralne impulsivnosti i agresivnosti kao endofenotipova graničnog poremećaja ličnosti’’

30. 11. 2015. Dr Nikola Kresojević , Klinika za neurologiju KCS, Beograd, “Terapijski efekat obostrane prefrontalne spore repetitivne transkranijalne magnetne stimulacije kod depresivnih pacijenata sa Parkinsonovom bolešću”

28. 12. 2015. Dr Marina Mihaljević, Klinika za psihijatriju KCS, Beograd, “Biološki uvidi iz 108 genetskih lokusa koji su povezani sa šizofrenijom“