Dr Olivera Aleksić-Hil spec.dečje psihijatrije
‘’Odnos subkliničkih epileptiformnih praćnjenja i kognitivnih poremećaja dece ‘’ – odbranjena 17.12.1998. godine na Medicinskom fakultetu
Dr Nevenka Buder, spec.neuropsihijatrije
04.08.2003. godine odbranila magistarsku tezu iz oblasti NEURONAUKE: ‘’Psihomotorna epilepsija: morfološke promene na CT mozga i korelacija sa EEG nalazima i kliničkom slikom’’
Dr Cvetana Crnobarić, spec.psihijatar, klinički asistent
31.03.1998. godine odbranila magistarsku tezu na Medicinskom fakultetu ; ‘’Analiza nasilja u porodičnim odnosima psihotičnih bolesnika’’
Dr Olga Čolović, spec.psihijarije
21.12.2006. godine na Medicinskom fakutletu obranila tezu; ‘’Uticaj poremećaja povezanih sa stresom na kvalitet života’’
Doc.dr Saveta Draganić – Gajić, spec.psihijatrije
30.01.1996. godine na Med.fakultetu odbranila magistarsku tezu: ‘’Profil i biološka struktura ličnosti hipertireotičara’’
Dr Bogdan Drakulić spec.neuropsihijatrije
25.03.1991. godine na Med.fakultetu odbranio magistarski rad iz SOCIJALNE PSIHIJATRIJE: ‘’Etički aspekti komunikacije I manipulacije iracionalnim u grupi’’ iz
Dr Vesna Dukanac, spec.psihijatrije
12.01.1996. godine na Med.fakultetu odbranila magistarsku tezu: ‘’Kros –kulturalni aspekt ličnosti’’
Dr Mirjana Jovanović, spec.neuropsihijatrije
30.03.1995. godine na Med.fakultetu odbranila magistarsku tezu iz oblasti NEURONAUKA: ‘’Uporedna analiza dijagnostičkih kriterijuma I hiperkinetskog sindroma kod dece’’
Dr Kostić Lelica, spec.neuropsihijatrije
15.11.1991. godine odbranila magistarski rad iz oblasti PSIHOTERAPIJE: ‘’Uloga opservera u grupnoj psihoterapiji – uticaj verbalne aktivnosti na grupnu dinamiku – lično iskustvo’’

Dr Čedo Miljević, spec.psihijatrije, klinički asistent, naučni saradnik
09.01.1995. godine na Med.fakultetu odbranio magistarsku tezu iz oblasti NEURONAUKA: ‘’Uticaj kappa-opioidnog sistema na imuni odgovor pacova: efekat intraperitonealne adkministracije sintetskih agonista i antagonista’’.
Dr Maja Milovanović, spec.neurologije
18.02.1993 godine na Med.fakultetu odbranila magistarsku tezu: ‘’Epidemiološko_klinička studija primarnih glavobolja u dece I adolescenata’’
Dr Ivica Mladenović, spec.psihijatrije
12.06.2006. godine na Med.fakultetu odbranio magistarsku tezu: ‘’Moralno rasuđivanje u alkoholičarskoj porodici – kompartivna analiza adolescenata I njihovih roditelja’’
Dr Nikolić Sanja, spec.psihijatrije
14.07.1998. godine ma Med.fakuletu odbranila magistarsku tezu: ‘’Pericentrične inverzije u humanom kariotipu’’
Dr Snežana Nikšić, spec.neuropsihijatrije, naručni saradnik
12.11.1981. godine na Med.fakultetu odbranila magistarski rad iz oblasti MEDICINSKE GENETIKE: ‘’Kvalitativna I kvantitativna obeležja dermatoglima u osoba sa hromosomskim ageracijama i u njihovih srodnika’’
Dr Bojana Pejušković, spec.psihijatrije
16.07.2009. godine na Med.fakultetu odbranila magistarsku tezu: ‘’ Sindrom sagorevanja kod lekara različitih specijalnosti (lekara opšte prakse, psihijatara i hirurga) – uloga ličnosti i strategija za prevladavanje stresa’’
Doc.dr Smiljka Popović – Deušić, spec.neuropsihijatrije
29.09.1988. godine na Med.fakultetu odbranila magistarski rad: ‘’Psihički poremećaji dece I omladine na teritoriji opštine Stari grad od 1973 do 1983. godine’’
Dr Milan Zdravković, spec.pshijatar
15.12.2006. godine na Med.fakultetu odbranio magistarsku tezu: ‘’Profil ličnosti i socijalne odlike politoksikomana sa akutnom psihotičnom epizodom’’
Dr Marija Mitković
16.04.2009. godine na Med. Fakultetu odbranila magistarsku tezu; ‘’Zlostavljanje u detinjstvu i adolescenciji kao faktor rizika za povećanu sklonost odrasle osobe ka zlostavljanju dece’’
Dr Aleksandar Repac
18.10.2002. godine odbranio magistarsku tezu: ‘’Spontani intracerebralni hematomi: klinička slika, dijagnostika i kriterijumi izbora metode lečenja’’
Jelena Radosavljev – Kirćanski, spec.medicinske psihologije
03.12.2004. na Filozofskom fakultetu odbranila magistarsku tezu: ‘’Stres roditeljstva kod majke i faktori rizika za psihosocijalni razvoj deteta’’
Svetlana Zdravković spec.medicinske psihologije
09.06.2003. godine na Filozofskom fakfultetu odbranila magistarsku tezu: ‘’Psihodinamički aspekti ženskog u analitičkoj psihologiji i ličnom profesionalnom iskustvu’’
Snežana Svetozarević, dipl.psiholog
22.06.2009. godine na Filozofskom fakultetu odbranila magistarski rad: ‘’Odnos između bazične strukture ličnosti i poremaćaja ličnosti’’
Jasmina Vrbaški, dipl.psiholog
07.11.2010. godine na Medicinskom fakultetu odbranila magistarsku tezu: ‘’Mnestičke i egzekutivne funkcije temporalnih epilepsija kod odraslih’’
Snežana Filipović,
10.02.1999. godine na Fakultetu političkih nauka odbranila magistarsku tezu: ‘’Agresivnost dece u porodici alkoholičara’’
Tanja Adamović, dipl.specijalni pedagog
27.06.2006. godine na Medicinskom fakultetu odbranila magistarsku tezu: ‘’Psiho-sosijalne karakteristike supruga alkoholičara i njihovih primarnih porodica’’
Danica Bošković – Đukić, dipl.specijalni pedagog
06.05.1997. godine na Medicinskom fakultetu odbranila magistarsku tezu: ‘’Alkoholizam žena: nastanak, posledice i lečenje’’
Vojislav Majkić, dipl.specijalni pedagog
31.03.1993. godina na Med.fakultetu odbranio megistarsku tezu: ‘’Psihopatologija primernih porodica beogradskih adolescenata korisnika droga’’
Ana Radojković, dipl.defektolog
08.10.2010. godine na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju odbranila magistarsku tezu: ‘’Karakteristike govora i jezika dece sa socio-emocionalnim smetnjama’’
Gordana Radivojević – Pilić, dipl.biolog
12.06.1987. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu, Odsek za biološke nauke odbranila magistarski rad: ‘’Citogenetska studija mutagenog efekta alkilirajućeg agensa na ćelijama osoba sa disbalansom hromozoma 21’’