Dr Ana Podgorac
19.4.2017. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu odbranila doktorsku disertaciju „ Korelacija nalaza transkranijalnog ultrazvučnog pregleda cerebralnih arterija i kliničke slike kod osoba sa epizodičnim primarnim glavoboljama“, Mentor je bila Doc. Dr Jasna Zidverc-Trajković, a komentor Prof. Dr Dušica Lečić-Toševski.
Dr Maja Milosavljević, spec. psihijatrije
27.12.2016. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu odbranila doktorsku disertaciju „Prevalenca posttraumatskog stresnog poremećaja (PTSP) u postpartalnom periodu i njegova veza sa nivoom kortizola u krvi“. Mentor je bila Prof. Dr Dušica Lečić-Toševski.
Dr Milutin Kostić, spec. psihijatrije
13.6.2016. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu odbranio doktorsku disertaciju „ Utvrđivanje povezanosti relevantnih genetskih polimorfizama i nalaza nuklearne magnetne rezonance mozga kod pacijenata sa depresivnim poremećajem“.Mentor je bila Prof. Dr Dušica Lečić-Toševski.
Dr Marija Mitković Vončina, spec. psihijatrije
09.11.2015. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu odbranila doktorsku disertaciju „Psihosocijalni i psihopatološki činioci sklonosti ka ponavljanju zlostavljanja dece u sledećoj generaciji“. Mentor je bila Prof dr Dušica Lečić Toševski.
Dr Amir Peljto, spec. psihijatrije
24.10.2014. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu odbranio doktorsku disertaciju “Značaj intenziteta simptoma depresije kod pacijenata obolelih od shizofrenije u odnosu na fazu bolesti”. Mentor je bila Prof dr Dušica Lečić Toševski.
Ass. dr Olivera Vuković, spec psihijatrije
03.04.2014 godine je Dr Olivera Vuković odbranila doktorsku disertaciju na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu pod nazivom “Uticaj dimenzija ličnosti na kardiovaskularnu reaktivnost kod pacijenata sa dijagnozom koronarne bolesti”. Mentor je bila Prof dr Dušica Lečić Toševski, a komentor Prof dr Miroslava Jašović- Gašić.
Kl. Ass. Dr Bojana Pejušković, spec. psihijatrije
04.04.2014 je klinički Ass Dr Bojana Pejušković imala odbranu doktorske teze na Medicinskom Fakultetu Univerziteta u Beogradu, pod nazivom “Posttraumatski stresni poremećaj – prediktori razvoja i oporavka”, pod mentorstvom Prof dr Dušice Lečić Toševski.
Dr Vesna Dukanac, spec. psihijatrije
15.11.2013 odbranila doktorsku tezu na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju (FASPER), Univerziteta u Beogradu, pod nazivom “Povezanost sociopatoloskih pojava i psihopatologije adolescenata sa strukturom licnosti roditelja i porodicnim funkcionisanjem” . Mentor je bio Prof dr Branko Ćorić.
Prof.dr Branko Ćorić, spec.neuropsihijatrije
15.11.1996. godine na Medicinskom fakultetu odbranio doktorsku disertaciju ‘’Uporedna analiza ishoda pojedinih oblika kućnog lečenja kao metoda u tretmanu i praćenju psihotičnih bolesnika’’.
Doc.dr Saveta Draganić – Gajić, spec.psihijatrije
12.03.2009. godine na Med.fakultetu odbranila doktorsku disertaciju: ‘’Disfunkcionalnost bračnog odnosa I karakteristike ličnosti partnera’’
Dr Bogdan Drakulić, spec.neuropsihijatrije
16.12.2004. godine na Med.fakultetu odbranio doktorsku disertaciju : ‘’Vremenske karakteristike traumatskog iskustva I subjektivni doživljaj vremena u posttraumatskom stresnom poremećaju’’
Dr Lelica Kostić, spec.neuropsihijatrije
28.12.2005. godine na Med.fakultetu odbranila doktorsku disertaciju: ‘’Neverbalna komunikacija u individualnoj i grupnoj psihoterapiji analitičke orijentacije’’
Prof.dr Andreja Krajger – Guzina, spec.neuropsihijatrije
01.04.1988. godine na Med.fakultetu8 odbranila doktorsku disertaciju: ‘’Strah od razdvajanja I neuroze kod dece’’
Prof.dr Dušica Lečić – Toševski, spec.neuropsihijatrije
04.12.1992. godine na Med.fakultetu odbranila doktorsku disertaciju: ‘’Distimični poremećaj – tipologija i veza sa poremećajima ličnosti’’, mentor prof. dr Milan Ignjatović
Dr Čedo Miljević, spec.psihijatrije, klinički asistent, naučni saradnik
26.06.2001. godine na Med.fakultetu odbranio doktorsku disertaciju: ‘’Istraživanje uloge autokatalitičke autooksidacije dipamina i reaktivnih kiseoničnih vrsta u shizofreniji’’.
Dr Maja Milovanović, spec.neurologije
21.06.2002. godine na Med.fakultetu odbranila doktorsku disertaciju: ‘’Kvalitet života pacijenata sa epilepsijom’’
Dr Snežana Nikšić, spec.neuropsihijatrije, naučni saradnik 25.04.2002. godine na Med.fakultetu odbranila doktorsku disertaciju: ‘’Genetički savet i prenatalna dijagnostika u prevenciji hromozomskih sindroma’’
Asist. dr Milice Pejović – Milovančević, spec.dečje psihijatrije
03.12.1998. godine na Med.fakultetu odbranila doktorsku disertaciju ‘’Kognitivni aspekt moralnog mišljenja kod dece sa poremećajem ponašnja’’
Doc.dr Smiljka Popović – Deušić, spec.neuropsihijatrije
06.07.1994. godine na Med.fakultetu odbranila doktorsku disertaciju: ‘’Kliničko-epidemiološka istraživanja psihičkih poremećaja dece i omladine u urbanoj sredini’’.
Snežana Filipović,
19.07.2007. godine odbranila doktorsku disertaciju na Filozofskom fakultetu: ‘’Evaluacija grupne terapije adolescenata iz porodice alkoholičara’’
Vojislav Majkić, dipl.specijalni pedagog
15.05.2003.godine odbranio doktorsku disertaciju na Med.fakultetu: ‘’ Procesi rezilijentnosti adolescentnih porodica u uslovima naše krize’’
Svetlana Zdravković, spec. klinicke psihologije
19.4.2012. godine na Filozofskom fakultetu odbranila doktorsku disertaciju ” Razvojne perspektive psihoterapijskog procesa u analitičkoj psihologiji”