Institut je nastavna baza nekoliko fakulteta Univerziteta u Beogradu Medicinskog fakulteta, Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Fakulteta političkih nauka, Filozofskog fakulteta, škola drugih univerziteta: Departmana za psihologiju i Departmana za socijalni rad Univerziteta Singidunum, kao i drugih škola: Visoke strukovne škole za socijalni rad, Srednje, Više i Visoke medicinske škole strukovnih studija.

Institut saraćuje sa drugim srodnim institucijama u zemlji i u svetu i učestvuje u nacionalnim i internacionalnim  međunarodnim istraživačkim poduhvatima.

Služba „Prof. dr Predrag Kaličanin“ nosi ime po neuropsihijatru i redovnom profesoru Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, konsultantu Svetske zdravstvene organizacije – SZO za mentalno zdravlje i  redovnom članu Akademije medicinskih nauka Srpskog lekarskog društva. Dugo godina bio je načelnik Naučnoistraživačkog odeljenja Instituta. Bavio se epidemiologijom u psihijatriji, genetikom, socijalnom psihijatrijom. Bio je glavni istraživač i koistraživač osam naučnoistraživačkih projekata, od kojih pet sa međunarodnim učešćem i u saradnji sa Nacionalnim institutom za mentalno zdravlje iz Vašingtona i SZO.

U inostranstvu je naročito bio poznat i cenjen po radovima iz socijalne psihijatrije i psihijatrijske epidemiologije. U našoj zemlji dao je značajan doprinos razvoju modela zaštite mentalnog zdravlja u društvenoj zajednici, razvoju psihijatrije velikih nesreća i katastrofa, zbrinjavanju i mentalnohigijenskom postupanju sa izbeglicama i prognanima.

Bio je izuzetno plodan i nadaren pisac. Objavio je 48 monografija, udžbenika i priručnika, preko 180 naučnih radova i svoj izdavački opus ukrasio trotomnim delom Psihijatrija. Bio je urednik nekoliko časopisa, urednik edicije „Stresovi rata“, jedan od redaktora prevoda MKB-10 klasifikacije.

Zadatak SLUŽBE ZA NAUČNO – ISTRAŽIVAČKU  I OBRAZOVNU DELATNOST je da koncipira i izvodi naučno-istraživačke projekte za čiju realizaciju se sredstva obezbeđuju bilo u zemlji ili u inostranstvu.  Osim toga, jedinica se stara o obezbeđivanju registra istraživanja koja se odvijaju na Institutu i izrađuje godišnji izveštaj u vezi sa realizacijom započetih/okončanih istraživanja. Po potrebi, Služba organizuje edukaciju u cilju sticanja veština dobre naučne prakse.

Više o  istraživanjima https://imh.org.rs/istrazivanja-2/istrazivanja/ – projektima https://imh.org.rs/istrazivanja-2/istrazivanja/projekti/

 

U okviru ove organizacione jedinice realizuje se i izdavačka delatnost (časopis «Psihijatrija danas», «Bilten IMZ-a», monografije i knjige, prevodi stručne literature). https://imh.org.rs/publikacije-2/psihijatrija-danas-2/

U okviru ove Službe nalazi se dobro opremljena biblioteka, koja omogućava praćenje savremenih dostignuća u oblasti psihijatrije i u srodnim disciplinama, za zaposlene u Institutu i za spoljne saradnike.

Izdavačka delatnost i međunarodna saradnja

Institut za mentalno zdravlje je izdavač časopisa “Psihijatrija danas”, kao i velikog broja monografija, priručnika i udžbenika. Pored toga, u okviru izdavačke delatnosti Instituta za mentalno zdravlje preveden je veliki broj knjiga Svetske zdravstvene organizacije. Od svog osnivanja, Institut za mentalno zdravlje intenzivno sarađuje sa velikim brojem psihijatrijskih institucija u Beogradu, Srbiji i u inostranstvu. Posebno neguje odnose sa školama, centrima za socijalni rad, domovima zdravlja, drugim socijalnim ustanovama i organizacijama za edukaciju.

Šef službe: Prof. dr Nađa Marić Bojović, spec. psihijatarije

Biblioteka

Biblioteka je 1964. godine započela rad sa fondom od oko 500 knjiga. Sistematskim izdvajanjem sredstava povećan je i obogaćen fond stručne literature. Biblioteka danas raspolaže sa preko 6000 izdanja, 80 domaćih i stranih časopisa iz oblasti psihijatrije, neuronauka i srodnih disciplina. Rad biblioteke je unapređen izradom elektronskog kataloga koji omogućava brzo pretraživanje bibliotečkog fonda po oblastima, autoru, naslovu, ključnim rečima kao i vezom sa Internetom. Ovako specijalizovana biblioteka jedinstvena je u psihijatrijskim ustanovama u Srbiji. Bibiloteka sarađuje sa drugim bibliotekama u zemlji i inostranstvu i razmenjuje stručne časopise.

Bibliotekar: Marko Jakovljević, marko.jakovljevic@imh.org.rs tel. 3307535

Kabinet za obrazovnu delatnost

Šef kabineta: Docent dr sci Bojana Pejušković, spec. psihijatrije

Tehnički sektretar kabinet: Jelena Mirić Odžić, jelena.odzic@imh.org.rs, tel. 3307565