Služba za farmaceutsku delatnost (apoteka) i laboratorijsku dijagnostiku

Updated 28.11.2017. Delatnost službe za farmaceutsku delatnost i laboratorijsku dijagnostiku odvija se kroz rad Kabineta za kliničke studije, apoteke i laboratorije.
 
Kabinet se bavi lečenjem, edukacijom i istraživanjem, praćenjem pacijenata i posle otpusta, formiranjem i održavanjem baze podataka organizacionih jedinica.
 
Apotekarska služba je angažovana na snabdevanju i distribuciji lekova unutar Instituta. Nadležnost ove službe je i analiza potrošnje po principima farmakoepidemiologije i farmakoekonomike, prikazivanje rezultata i unapređenje farmakoterapije.
 
Služba za laboratorijsku dijagnostiku opremljena je savremenim biohemijskim i hematološkim aparatima i ostalim sredstvima i materijalima neophodnim za kvalitetnu laboratorijsku dijagnostiku. U okviru Službe za laboratorijsku dijagnostiku radi se preko 20 različitih analiza iz oblasti medicinske biohemije ( analize urina, testovi detekcije narkotika iz urina, hematološke analize, koncentracija lekova, glikemija, urea, kreatinin, transaminaze, holesterol i lipidni status i dr. ). Godišnje se uradi oko 40000 analiza za oko 4000 pacijenata Instituta za mentalno zdravlje.
 
Kontrola rada se vrši svakodnevno standardizovanim kontrolnim serumima i krvlju, te dva puta godišnje i kontrolama iz nacionalnog programa spoljašnje kontrole kvaliteta SNEQAS – MEDICINSKA BIOHEMIJA, Društva medicinskih biohemičara.
 
U Službi se vrši i praćenje promene nekih laboratorijskih parametara vezanih za uzimanje određenih lekova. Sistem kvaliteta Služba ostvaruje poštujući princip usmerenosti na korisnike – lekare i pacijente – pružanjem kvalitetne i pravovremene usluge, informisanjem i usavršavanjem, praćenjem razvoja kliničko-biohemijske dijagnostike, uvođenjem savremenih i efikasnih metoda ispitivanja, tačnim i pravovremenim nalazima. Sve to postiže se odgovarajućom organizacijom i tehnologijom rada, efikasnim protokom biološkog materijala, dobrim analitičkim radom i protokom podataka. Centar je navedeni sistem uspostavio upravljanjem resursima (kadrovima, opremom, potrošnim materijalima, obezbeđenjem uslova radne sredine) i upravljanjem procesima rada (podržavanjem definisane tehnologije rada, uvođenjem novih metoda ispitivanja). Sve navedeno ostvaruje se izuzetnim angažovanjem svih zaposlenih u Službi za laboratorijsku dijagnostiku, kao i podrškom Uprave Instituta za mentalno zdravlje.
 
Šef službe: Klinički asistent Dr Sci Čedo Miljević, spec. psihijatrije, naučni saradnik
Glavna sestra službe: Ljiljana Luković, vms
Apoteka: Dipl. farmaceut Aleksandra Todorović