Odsek za medicinsku genetiku “Prof. dr Slavka Morić-Petrović” sastoji se od genetičkog savetovališta i genetičke laboratorije. U okviru genetičkog savetovališta pruža se genetički savet vezan za tačno definisanje rizika za prenošenje, oboljevanje i prevenciju naslednih oboljenja. Pacijenti se takođe javljaju i zbog planiranja prenatalnog ili postnatalnog ispitivanja. U okviru prenatalnog ispitivanja u genetičko savetovalište se javljaju:

  • trudnice starije od 35 godina,
  • trudnice sa patološkim UZ nalazom ploda
  • trudnice sa suspektnim biohemijskim skriningom prvog ili drugog trimestra
  • trudnice sa opterećenom reproduktivnom anamnezom (prethodne trudnoće ili rođenje deteta sa genetičkim poremećajem)
  • trudnice sa opterećenom porodičnom anamnezom (genetička oboljenja u porodicama supružnika)
  • u slučaju korišćenja lekova ili izlaganja jonizujućem zračenju tokom trudnoće

Materijal za prenatalnu dijagnostiku se uzorkuje u okviru ginekoloških klinika i prosleđuje u genetičku laboratoriju Odseka, gde se vrši ispitivanje na citogenetičkom nivou, analizom kariotipa. Ispitivanje se vrši na ćelijama dobijenim iz uzorka plodove vode (putem amniocenteze), limfocitima fetalne krvi (kordocenteza), ćelijama dobijenim biopsijom horionskih čupica (horiocenteza – CVS), i ćelijama iz abortnog materijala. Vreme za izdavanje nalaza zavisi od vrste uzorka i ono iznosi 2-3 nedelje za uzorak amniocenteze i nedelju dana za ostale prenatalne uzorke.

U okviru postnatalne dijagnostike u genetičko savetovalište se javljaju:

  • bračni parovi ili pojedinci sa problemima steriliteta
  • bračni parovi sa ponavljanim gubicima trudnoća (više od tri)
  • deca sa razvojnim poremećajima
  • članovi porodice osobe sa dijagnostikovanim genetičkim poremećajem

Materijal za postnatalnu analizu kariotipa se uzima u laboratoriji Odseka uzorkovanjem krvi pacijentima. Vreme izdavanja nalaza iznosi dve nedelje od dana uzorkovanja krvi.
Tim Odseka bavi se i edukacijom iz oblasti medicinske genetike i rada u citogenetičkoj laboratoriji, istraživanjima i održavanjem baze podataka.

Šef odseka: Dr Marko Jelisavčić, specijalista pedijatrije

Članovi tima Odseka za medicinsku genetiku “Prof. Dr Slavka Morić-Petrović”:
Gordana Radivojević-Pilić, Mr sci. molekularni biolog
Petromila Subota, laboratorijski tehničar
Ivana Bakočević, medicinska sestra

Radno vreme Odseka za medicinsku genetiku “Prof. dr Slavka Morić-Petrović”:
Svakog radnog dana od 8 do 15 časova, osim utorka od 8 do 16 časova.

Radno vreme genetičkog savetovališta:
Ponedeljak, utorak od 9 do 13 časova
Kontakt telefon: 011 3307 587
E-mail: genetika.imz@imh.org.rs