Klinika za decu i omladinuNačelnik Klinike za decu i omladinu: Doc. dr Milica Pejović-Milovančević, spec. dečje psihijatrije
Glavna medicinska sestra Klinike za decu i omladinu: Marina Lučić, vms, specijalista za negu u psihijatriji

Klinika za decu i omladinu Instituta bavi se lečenjem i prevencijom mentalnih poremećaja, zaštitom i unapređenjem mentalnog zdravlja dece i omladine sprovodeći vanbolničke i bolničke aktivnosti. Prvi kontakti sa Klinikom uspostavljaju se preko Odeljenja za specijalističko-konsultativne preglede (dispanzer) za decu do 15 godina, odnosno Dnevne bolnice za adolescente za mlade uzrasta od 15-25 godina. U okviru Klinike sprovodi se individualna i grupna psihoterapija, porodična terapija, farmakoterapija, defektološki tretman, specijalno-pedagoški tretman i uspostavljanje se po potrebi kontakta sa školama, centrima za socijalni rad i dr..

Za sva odeljenja Klinike zajedničko je što se uvažava princip najboljeg interesa deteta, a pristup lečenju je timski, integrativan, i orijentisan na osobu.

Klinika za decu i omladinu obuhvata četiri organizacione jedinice i jedan kabinet:
Dnevna bolnica za decu, 15 mesta
Dnevna bolnica za adolescente, 30 mesta
Kliničko odeljenje za decu i adolescente, broj postelja 20
Odeljenje za specijalističko konsultativne preglede
Kabinet za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja

Rukovodioci organizacionih jedinica Klinike za decu i omladinu:

Kliničko odeljenje za decu i adolescente
Šef Odeljenja: Doc. dr Milica Pejović-Milovančević, spec. dečje psihijatrije, dr. sc.

Dnevna bolnica za decu
Šef Dnevne bolnice za decu: dr Nenad Rudić, spec. psihijatarije

Dnevna bolnica za adolescente;
Šef Dnevne bolnice za adolescente: dr Zagorka Bradić, spec. psihijatarije, psihoterapeut

Odeljenje za specijalističko-konsultativne preglede
Šef Odeljenja: dr Olivera Aleksić Hil, spec. dečje psihijatrije, mr. sc

Kabinet za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja;
Šef Kabineta: Dr Oliver Vidojević, spec. psihijatrije