Klinika za bolesti zavisnostiNačelnik Klinike za bolesti zavisnosti:  Prim. dr Ivica Mladenović, spec. psihijatrije, mr.sci
Glavna medicinska sestra Klinike za bolesti zavisnosti: Milka Javor, vms

Klinika za bolesti zavisnosti bavi se dijagnostikom, lečenjem prevencijom sledećih bolesti zavisnosti:
– alkoholizam,
– zloupotreba i zavisnost od tableta,
– marihuane,
– amfetamina,
– zloupotreba i zavisnost od kompjutera,
– kockanje.

U okviru Klinike sprovode se vanbolničke i bolničke aktivnosti. Prvi kontakt zavisnika sa Klinikom uspostavlja se preko Odeljenja za specijalističko-konsultativne preglede Klinike za odrasle, gde se bolesti zavisnosti i prateći socijalno psihijatrijski poremećaji dijagnostikuju i uspostavlja se baza podataka o pacijentima. Struktura Klinike za bolesti zavisnosti je takva da se najvećem broju prijavljenih pacijenata, uključujući i adolescente – zavisnike (osim opijatskih zavisnika), može pružiti adekvatna dijagnostika i lečenje. Za sva odeljenja Klinike zajedničko je što se uvažava činjenica da su mentalni poremećaji bio-psiho-socijalne prirode, tako da je pristup lečenju integrativan, individualizovan i orijentisan na osobu a ne na dijagnostičku kategoriju.

U okviru Klinike primenjuje se sistemska porodična terapija bolesti zavisnosti, što podrazumeva neki vid obaveznog uključivanja porodice i socijalnog okruženja (radna sredina, škola, centar za socijalni rad, pravosudni organi). Viši nivo pružanja usluga (porodična terapija, individualna, grupna terapija, socioterapija, farmakoterapija, okupaciono-radna terapija), pruža se u okviru sledećih organizacionih jedinica:

Kliničko odeljenje za bolesti zavisnosti, kapacitet 28 postelja
Dnevna bolnica za bolesti zavisnosti (u Palmotićevoj broj 37), broj mesta 25
Dnevna bolnica za bolesti zavisnosti (u Paunovoj broj 2), broj mesta 25
Dnevna bolnica za bolesti zavisnosti u adolescenciji (u Paunovoj broj 2), sa brojem mesta 20