Стручни савет
Стручни савет је саветодавно тело директора и Управног одбора.
Стручни савет има пет чланова.
Чланови стручног савета су здравствени радници са високом школском спремом, које на предлог организационих јединица Института именује директор.
У раду стручног савета учествује и главна сестра Института.
Директор Института не може бити члан Стручног савета.
Стручни савет састаје се најмање једанпут у 30 дана.

 

Надлежност стручног савета је да:

разматра и одлучује о питањима стручног рада Института;
предлаже програм стручног рада, као и стручног развоја Института;
предлаже план стручног усавршавања здравствених радника и здравствених сарадника;
предлаже план за унапређење квалитета стручног рада у Институту;
прати и организује спровођење унутрашње провере квалитета стручног рада у Институту;
предлаже оснивачу чланове Управног и Надзорног одбора из реда запослених у Институту;
предлаже директору чланове Етичког одбора;
доноси пословник о свом раду;
обавља и друге послове утврђене законом.

Стручни савет Института именован је одлуком директора Института и ради у складу са Пословником о раду стручног савета.

 

Чланови Стручног савета су:
Мр др Ивица Младеновић, спец. психијатрије – ПРЕДСЕДНИК

Др сци. мед. Жељка Кошутић, спец. психијарије – ЗАМЕНИНК председника

Доц. др сци мед. Маја Миловановић, прим., спец. неурологије
Доц. др сци. мед. Оливера Вуковић, специјалиста психијатрије, члан

Доц. др сци мед. Чедо Миљевић, спец. психијатрије

 

Стручни колегијум
Стручни колегијум Института је стручно тело које разматра и усваја стручне и доктринарне ставове.
Ставови, мишљења и предлози Стручног колегијума достављају се директору у писменој форми.
Стручни колегијум чине помоћник директора, руководиоци организационих јединица и главна сестра Института.
Стручни колегијум Института састаје се најмање два пута месечно.
Седнице стручног колегијума сазива и њима руководи директор Института и ради у складу са Пословником о раду стручног колегијума.

 

Стручни Колегијум, у складу са чланом 34. Статута Института, чине помоћник директора, руководиоци организационих јединица и главн сестра Института. Стручним колегијумом руководи директор Института

 

Комисија за унапређење квалитета здравствене заштите

Комисија за унапређење квалитета рада је стручно тело које се стара о сталном унапређењу квалитета здравствене заштите која се спроводи у Институту.
Комисија доноси годишњи Интегрисани план унапређења квалитета рада Института.
Комисију именује директор Института на предлог Стручног савета.
Комисија има пет чланова.

 

Чланови комисије су:
1. Др сци. мед. Олга Чоловић, спец. психијатрије, психотерапеут – председник

 1. Др сци. мед. Милутин Костић, спец. психијатрије
 2. Прим. др Роза Паноски, спец. психијатрије
 3. Др. Емина Гарибовић, спец. дечје психијатрије, психотерапеут
 4. Жељка Љубојевић, дипл. правник

  5. ВМС Марина Лучић, главна сестра Института

Систем интерне контроле
У Институту се успоставља систем интерне контроле, за све трансакције рачуна прихода и расхода, рачуна финансијских средстава и обавеза и рачуна финансирања, као и управљања државном имовином.
Систем интерне контроле има за циљ да обезбеди примену закона, прописа, правила и процедуре, успешно пословање, економично, ефикасно и наменско коришћење средстава, чување средстава и улагања од губитака, укључујући и од превара, неправилности или корупције, интегритет и поузданост информација, рачуна и података.
Интерни контролор је директно одговоран директору Института, а извештај о обављању послова интерне контроле подноси Управном одбору најмање два пута годишње.
На поступак и вршење интерне контроле у Институту примењују се одредбе закона којим се уређује буџетски систем, као и прописа донетих за спровођење тог закона.
Одлуком директора Института именован је интерни контролор у Институту – Љиљана Дупор, вшс.

 

 

Посебне комисије именоване одлуком директора

 

Комисија за јавне набавке
Задатак Комисије је да спроводи поступак јавних набавки, у складу са Законом о јавним набавкама.
Одлуком директора Института, именовани су чланови и заменици чланова Комисије за јавне набавке.

 

Чланови комисије за јавне набавке су:
1. Доц. др Маја Миловановић, прим., спец. неурологије, председник
2. Жељка Љубојевић, дипломирани правник, члан
3. Мирјана Лазаревић, дипл. економиста, члан
4. Раденко Божић, референт за заштиту и безбедност и против пожарну заштиту, члан
5. ВМС Марина Лучић, главна сестра Института, члан

 

 

Комисија за безбедност имовине и лица
Задатак Комисије је да се стара о безбедности имовине и лица, да прати и указује на евентуалне појаве које угрожавају безбедност имовине и лица и предлаже мере које ће условити потпуну безбедност имовине и лица.
Одлуком директора Института именована је Комисија за безбедност имовине и лица у Институту.

 

Чланови комисије за безбедност имовине и лица су:
1. Раденко Божић, референт за заштиту и безбедност и против пожарну заштиту, председник
2. Златко Вујин, вмт, заменик главне сестра Инстита, члан
3. Синиша Милошевић, техничар инвестиционог/тничко одржавања уређаја и опреме, члан

 

Комисија за израду и праћење програма рационализације
Задатак Комисије је да прати спровођење Програма рационализације пословања Института, спровођење мера за смањење трошкова пружања здравствених услуга и рационално пословање Института у целини, као и да израђује тромесечну анализу извршења програма рационализације.
Одлуком директора Института именована је Комисија за израду и праћење програма рационализације.

 

Чланови комисије су:
1. Др Владан Југовић, спец. психијатрије, председник
2. Др Светислав Митровић, спец. психијатрије, члан
3. Златко Вујин, вмт, заменик главне сестра Института, члан
5. Жељка Љубојевић, дипл. правник

 1. Александра Тодоровић, дипл. фармацеут, члан

  6. Мирјана Лазаревић, дипл. економиста, члан

 

Одбор за безбедност и здравље на раду

 1. Златко Вујин, вмт, заменик главне сестра Инстита, председник
 2. Синиша Милошевић, техничар инвестиционог/тничко одржавања уређаја и опреме, члан
 3. Раденко Божић, референт за заштиту и безбедност и против пожарну заштиту, члан

 

Комисија за заштиту од болничких инфекција

 1. Проф. др Милица Пејовић – Милованчевић, председник
 2. Др Славица Марис, спец. епидемиологије из ГЗ, заменик
 3. Др Александар Дамјановић, спец. микробиологије из ГЗ
 4. Др Горан Гајић
 5. Мр др Ивица Младеновић
 6. ВМС Марина Лучић, главана сестра Института
 7. ВМС Виљана Милићевић
 8. ВМС Милица Богојевић
 9. ВМС Милка Јавор

 

Комисија за културни круг средом

 1. Др Светлана Здравковић, председник
 2. Др Ана Муњиза
 3. Др Ана Подгора
 4. Цветанка Бајкин, радни терапеут

 

Руководећи тим за управљање медицинксим отпадом

 1. Др Марко Јелисавчић, председник
 2. Др Александра Тодоровић, члан
 3. Златко Вујин, члан
 4. Љиљана Луковић, члан
 5. Раденко Божић, члан
 6. Рената Крчмар, члан
 7. Иван Сврзе, члан
 8. Иван Машић, виши лаб. техничар

 

 

 

 

Стручни тим за примену Пособног протокола Министарства здравља Републике Србије за заштиту и поступање са женама које су изложене насиљу:

 1. Мр др Сања Николић, спец. психијатрије, председник
 2. Прим. др Роза Паноски
 3. Др сци. мед. Милутин Костић
 4. Јелена Ристић, спец. мед. психологије
 5. Снежана Стојановић, дипл. социјални радник
 6. Јелена Јанковић, дипл. социјални радник
 7. Златко Вујин, вмт

 

Стручни тим за заштиту деце од злостављања и занмеривања:

 1. Доц. др Јелена Радосављевић, спец. медицинске психологије, шеф Кабинета до повратка др Марије Митковић Вончина
 2. Кл. Асист. др Марија Митковић Вончина, спец. психијатрије
 3. Др сци. мед. Жељка Кошутић, спец. психијатрије
 4. Др Роберто Грујичић, др медицине
 5. Теодора Минчић, спец. мед. Психологије
 6. Снежана Стојановић, дипл. соц. радник
 7. Јасмина Богдановић, дипл. соц. радник
 8. Мина Ђурић, социјални радник
 9. Томислав Чумић, медицински техничар

 

 

Лица именована за обављање одређених послова

 

Лице за пријем захтева за покретање поступка протих злостављања радника – мобинг – Жељка Љубојевић, дипл. правник