Стручни савет
Стручни савет је саветодавно тело директора и Управног одбора.
Стручни савет има пет чланова.
Чланови стручног савета су здравствени радници са високом школском спремом, које на предлог организационих јединица Института именује директор.
У раду стручног савета учествује и главна сестра Института.
Директор Института не може бити члан Стручног савета.
Стручни савет састаје се најмање једанпут у 30 дана.

Надлежност стручног савета је да:

разматра и одлучује о питањима стручног рада Института;
предлаже програм стручног рада, као и стручног развоја Института;
предлаже план стручног усавршавања здравствених радника и здравствених сарадника;
предлаже план за унапређење квалитета стручног рада у Институту;
прати и организује спровођење унутрашње провере квалитета стручног рада у Институту;
предлаже оснивачу чланове Управног и Надзорног одбора из реда запослених у Институту;
предлаже директору чланове Етичког одбора;
доноси пословник о свом раду;
обавља и друге послове утврђене законом.

Стручни савет Института именован је одлуком директора Института и ради у складу са Пословником о раду стручног савета.

Чланови Стручног савета су:
Доц. др сци мед. Маја Миловановић, прим., спец. неурологије, научни сарадник, председник
Доц. др сци мед. Милица Пејовић-Милованчевић, спец. дечје психијатрије, члан
Др сци. мед. Чедо Миљевић, спец психијатрије, научни сарадник, члан
Доц. др сци. мед. Оливера Вуковић, специјалиста психијатрије, члан

Стручни колегијум
Стручни колегијум Института је стручно тело које разматра и усваја стручне и доктринарне ставове.
Ставови, мишљења и предлози Стручног колегијума достављају се директору у писменој форми.
Стручни колегијум чине помоћник директора, руководиоци организационих јединица и главна сестра Института.
Стручни колегијум Института састаје се најмање два пута месечно.
Седнице стручног колегијума сазива и њима руководи директор Института и ради у складу са Пословником о раду стручног колегијума.

Комисија за унапређење квалитета рада
Комисија за унапређење квалитета рада је стручно тело које се стара о сталном унапређењу квалитета здравствене заштите која се спроводи у Институту.
Комисија доноси годишњи Интегрисани план унапређења квалитета рада Института.
Комисију именује директор Института на предлог Стручног савета.
Комисија има пет чланова.

Чланови комисије су:
1. Прим. др Ивица Младеновић, спец. психијатрије, председник
2. Зора Поповић, дипломирани правник, члан
3. Др сци Весна Дуканац, спец. психијатрије, члан
4. Др сци Бојана Пејушковић, спец. психијатрије, члан
5. Марина Лучић, главна сестра Института, члан
6. Др. Емина Гарибовић, спец. психијатрије, психотерапеут

Систем интерне контроле
У Институту се успоставља систем интерне контроле, за све трансакције рачуна прихода и расхода, рачуна финансијских средстава и обавеза и рачуна финансирања, као и управљања државном имовином.
Систем интерне контроле има за циљ да обезбеди примену закона, прописа, правила и процедуре, успешно пословање, економично, ефикасно и наменско коришћење средстава, чување средстава и улагања од губитака, укључујући и од превара, неправилности или корупције, интегритет и поузданост информација, рачуна и података.
Интерни контролор је директно одговоран директору Института, а извештај о обављању послова интерне контроле подноси Управном одбору најмање два пута годишње.
На поступак и вршење интерне контроле у Институту примењују се одредбе закона којим се уређује буџетски систем, као и прописа донетих за спровођење тог закона.
Одлуком директора Института именован је интерни контролор у Институту – Љиљана Дупор, вшс.

Комисија за јавне набавке
Задатак Комисије је да спроводи поступак јавних набавки, у складу са Законом о јавним набавкама.
Одлуком директора Института, именовани су чланови и заменици чланова Комисије за јавне набавке.

Чланови комисије за јавне набавке су:
1. Доц. др Маја Миловановић, прим., спец. неурологије, председник
2. Зора Поповић, дипломирани правник, члан
3. Мирјана Лазаревић, дипл. економиста, члан
4. Бошко Раковић, референт за техничке послове, члан
5. Марина Лучић, главна сестра Института, члан

Комисија за безбедност имовине и лица
Задатак Комисије је да се стара о безбедности имовине и лица, да прати и указује на евентуалне појаве које угрожавају безбедност имовине и лица и предлаже мере које ће условити потпуну безбедност имовине и лица.
Одлуком директора Института именована је Комисија за безбедност имовине и лица у Институту.

Чланови комисије за безбедност имовине и лица су:
1. Раденко Божић, референт за текуће послове и протовпожарну заштиту, председник
2. Златко Вујин, вмт, заменик главне сестра Инстита, члан
3. Бошко Раковић, референт за техничке послове, члан

Комисија за израду и праћење програма рационализације
Задатак Комисије је да прати спровођење Програма рационализације пословања Института, спровођење мера за смањење трошкова пружања здравствених услуга и рационално пословање Института у целини, као и да израђује тромесечну анализу извршења програма рационализације.
Одлуком директора Института именована је Комисија за израду и праћење програма рационализације.

Чланови комисије су:
1. Др Владан Југовић, спец. психијатрије, председник
2. Др Светислав Митровић, спец. психијатрије, члан
3. Златко Вујин, вмт, заменик главне сестра Инстита, члан
4. Зора Поповић, дипломирани правник, члан
5. Александра Тодоровић, дипл. фармацеут, члан
6. Мирјана Лазаревић, дипл. економиста, члан