1. Статут ИМЗ
2. Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова
3. Правилник о безбедности и здрављу на раду
4. Правилник о болничким инфекцијама
5. Правилник о стручном усавршавању запослених
6. Правилник о организацији буџетског рачуноводства
7. Правилник о унутрашњој провери квалитета стручног рада
8. Правилник о управљању инфективним медицинским отпадом
9. Правилник о начину и поступку вештачења
10. Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке
11. План о заштити од елементарних непогода и других ванредних стања
12. Правила заштите од пожара
13. Пословни кодекс Института
14. Пословник о раду Управног одбора
15. Пословног о раду Надзорног одбора
16. Пословник о раду Стручног колегијума
17. Пословник о раду Стручног савета
18. Пословник о раду Етичког одбора
19. Кућни ред Института

Стратешки план 2020-2024