ОРГАНИЗАЦИЈА

ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ

1. КЛИНИКА ЗА ОДРАСЛЕ
2. КЛИНИКА ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ
3. КЛИНИКА ЗА БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ
4. ОДСЕК ЗА ЕПИЛЕПСИЈЕ И КЛИНИЧКУ НЕУРОФИЗИОЛОГИЈУ
5. ОДСЕК ЗА МЕДИЦИНСКУ ГЕНЕТИКУ
…детаљније…

СТРУЧНА ТЕЛА

– Стручни савет
– Стручни колегијум
– Комисија за унапређење квалитета рада
– Систем интерне контроле
– Комисија за јавне набавке
– Комисија за безбедност имовине и лица
– Комисија за утврђивање критеријума за одобравање солидарне помоћи запосленима и бившим запосленима који имају здравствене проблеме
– Комисија за израду и праћење програма рационализације
детаљније

ЕТИЧКИ ОДБОР

На основу члана 35. став 2. Статута Института за ментално здравље и предлог Стручног савета, директор Института за ментално здравље именовао је Етички одбор Института за ментално здравље у Београду у следећем саставу:

Председник
Чланови
Представници грађана

детаљније

НОРМАТИВНА АКТА

1. Статут
2. Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова
3. Правилник о безбедности и здрављу на раду
4. Правилник о болничким инфекцијама
5. Правилник о стручном усавршавању запослених у току рада
6. Правилник о организацији буџетског рачуноводства
7. Правилник о унутрашњој провери квалитета стручног рада
детаљније