Републичка стручна комисија за ментално здрављеМинистар здравља Републике Србије је 08.12.2010. године донео решење о образовању Републичке стручне комисије за ментално здравље и именовао је за председника проф. др Душицу Лечић-Тошевски као и четрнаест чланова. На првом састанку држаном 20.12.2010 одређени су потпредседник и секретар комисије.

Председник комисије:
Проф. др Душица Лечић-Тошевски

Потпредседник:
Проф. др Горан Михајловић

Секретар:
Асист. др Милица Пејовић-Милованчевић

Чланови комисије:
Проф. др Никола Вучковић,
Др. Татјана Воскресенски, мр. сц. мед
Проф. др Грозданко Грбеша,
Проф. Др Александар Јовановић,
Прим. др Александра Милићевић-Калашић,
Проф. др Милутин Ненадовић,
Проф. Др Александар Јовановић,
Прим. др Александра Милићевић-Калашић,
Др Јованка Петровић,
Прим. др Жељко Родић,
Др Албина Станојевић, мр. сц. мед
Проф. др Бранко Ћорић,
Прим. др Војислав Ћурчић

 
Академик Душица Лечић Тошевски је обављала дужност председника комисије у периоду од 2003.-2014.године. Доцент др Милица Пејовић Милованчевић је обављала дужност секретара у периоду од 2011.-2012.године. За информације о актуелним члановима комисије погледати на сајту Министарства здравља.
 
 
ЗАДАЦИ РЕПУБЛИЧКЕ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ СУ ДА:
 
– анализира постојећа и предлаже нова решења у области превенције менталних поремећаја и унапређења менталног здравља
– утврђује и прати развој постојећег законског оквира и процедура за заштиту права особа са менталним поремећајима,
– координира и прати пројекте у области менталног здравља на националном нивоу,
– предлаже реорганизацију и рационализацију постојећих служби,
– учествује у планирању едукације стручњака у области менталног здравља и њиховом прилагођавању захтевима заштите менталног здравља у заједници,
– предлаже развој стандардизованих процедура – смерница за добру клиничку праксу у области дијагностике и лечења менталних поремећаја,
– учествује у формирању међусекторских одбора ради успостављања свеобухватне заштите и лечења особа са менталним поремећајима,
– успоставља и оснажује удружења корисника и породичних група,
– обавља друге послове у области менталног здравља.