Updated 18.01.2018.

2017.
1. DE-ENIGMA: Multimodalna ljudska-robot interakcija za učenje i proširenje društvene imaginacije kod autistične dece, Sunčica Petrović, Savez udruženja Srbije za pomoć osobama sa autizmom, datum odobrenja: 28.02.2017.
2. Molba za odobrenje istraživanja u okviru master rada „Anksioznost roditelja adolescenata koji se leče od alkoholizma“, Jelena Lazarević, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, datum odobrenja: 28.02.2017.
3. Molba za odobrenje istraživanja u okviru master rada „Provera psihoaktivnih karakteristika Upitnika bezuslovnog prihvatanja“, Mia Kešelj, Filozofski fakultet, Katedra za psihologiju, datum odobrenja: 28.03.2017.
4. Molba za odobrenje istraživanja u okviru diplomskog rada „Validacione studije testa Iracionalnih uverenja“, Ana Avramović, Anđelija Dimović, Jana Ković, Aleksandra Stanojević, Tina Tošić, Odeljenje za psihologiju, Filozofski fakultet Univerzitet u Beogradu, datum odobrenja: 30.05.2017.
5. Molba za odobrenje istraživanja u okviru master rada „Zloupotreba psihoaktivnih supstanci kod adolescenata sa graničnim poremećajem ličnosti“, Nina Konstantinović, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, datum odobrenja: 27.06.2017.
6. Molba za odobrenje istraživanja u okviru master rada „Zloupotreba psihoaktivnih supstanci kod adolescenata sa depresijom“, Sanja Ugrinović, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, datum odobrenja: 27.06.2017.
7. Genetička osnova metaboličkog sindroma kod pacijenata na terapiji olanzapinom i klozapinom, kao i uticaj adjuvantne terapije aripiprazola kod osoba sa razvijenim metaboličkim sindromom, dr Vanja Mandić Maravić i dr Milutin Kostić, datum odobrenja: 28.11.2017.
8. Istraživanje nepovoljnih životnih iskustava u detinjstvu u Srbiji, istraživanje sprovode: Institut za psihologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu; Institut za mentalno zdravlje, Beograd i UNICEF, kancelarija za Srbiju; glavni istraživači: Prof. dr Oliver Tošković, Doc. dr Milica Pejović Milovančević, datum odobrenja: 26.12.2017.
9. Prediktori ishoda bolničkog lečenja mladih odraslih patoloških kockara sistemskom terapijom, istraživač: dr Ivica Mladenović, datum odobrenja: 26.12.2017.
10. Stabilnost MKB-10 dijagnoza kod pacijenata koji imaju psihotične simptome, istraživač: Teodora Jovanović, student 5. godine studija Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, datum odobrenja: 26.12.2017.
11. Subjektivni doživljaj uzroka depresivne epizode kod pacijenata koji se leče od depresivnog poremećaja, istraživač: Maja Macura, student 5. godine studija Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, datum odobrenja: 26.12.2017.
12. Pregled interakcija lekova kod pacijenta sa afektivnim bipolarnim poremećajem, istraživač: Nina Jovanović, student 5. godine, smer magistar farmacije, Farmaceutski fakultet Univerzitet u Beogradu, datum odobrenja: 26.12.2017.

2016.
1. Komorbiditet depresije i dijabetesa – međunarodno ispitivanje kliničkih manifestacija i kliničkih puteva / D. Lečić-Toševski / produžetak odobrenog istraživanja, datum odobrenja: 20.12.2016.
2. Kapacitet za mentalizaciju i kvalitet afektivne vezanosti kod roditelja dece sa dijagnozom poremećaja aktivnosti i pažnje / Aleksandra Mikić, datum odobrenja: 29.11.2016.
3. Karakteristike žena lečenih od alkoholizma / Kristina Zarić, datum odobrenja: 29.11.2016.
4. Genotipizacija izoenzima jetre citohrom P450 2D6 / Dr Čedo Miljević, 30.08.2016.
5. Kognitivna vulnerabilnost i psihosocijalni faktori rizika za nastanak depresije u adolescenciji / Zorica Mihailović, psiholog, datum odobrenja: 30.08.2016.
6. Povezanost polimorfizma u genima oksitocinskog puta i oboljevanja od shizofrenije / Dr Ljubica Zamurović-Dunđerović, datum odobrenja: 28.06.2016.
7. Ispitivanja odnosa adaptivnog funkcionisanja dece sa pervazivnim razvojnim poremećajima i stresa, depresivnosti i prevladavanja stresa roditelja, Aleksandar Rangelov, Filozofski fakultet, datum odobrenja: 28.06.2016.
8. ZESUI i PID 5: Konvergencija instrumenata i njihova primena u kliničkoj praksi, Ana Andonov, datum odobrenja: 27.04.2016.
9. Karakteristike posla kao prediktori sindroma izgaranja kod zaposlenih u psihijatrijskim ustanovama, Nevena Dačić, datum odobrenja: 27.04.2016.
10. DE-ENIGMA: Multimodalna ljudska-robot interakcija za učenje i proširenje društvene imaginacije kod autistične dece, Sunčica Petrović, Autizam, datum odobrenja: 01.03.2016.
11. Depresivnost roditelja dece sa poremećajem iz autističnog spektra i psihoterapijske intervencije, Dr Emina Garibović, datum odobrenja: 01.03.2016.
12. Mapiranje fizioloških signala u ekspresiji bazičnih emocija dece s poremećajima autističnog spektra, Rukovodilac istraživanja: Doc. Dr Milica Pejović-Milovančević, datum odobrenja: 01.03.2016.
13. Povezanost neefektivnog roditeljstva i zavisnosti od psihoaktivnih supstanci kod adolescenata, Jovana Miljković, FASPER, datum odobrenja: 01.03.2016.
14. Slobodno vreme adolescenata zavisnih od psihoaktivnih supstanci, Jovana Veljanović, FASPER, datum odobrenja: 01.03.2016.
15. Okupaciona terapija – dodatna edukacija, Branka Ćirić, datum odobrenja: 01.03.2016.