2020

 05/2020

Naziv: Duševne smetnje nakon pandemije COVID-19 populacije koja se obraća Institutu za mentalno zdravlje
Nosilac projekta:Prof. dr Nađa P. Marić
Organizaciona podrška: Prof. dr Milica Pejović Milovančević i Doc. dr Čedo Miljević
Savetnici na projektu:Doc. dr Olivera Vuković i Prim. dr Olga Čolović, dr sci, supspecijalista psihoterapije (tele-intervencija)

Učesnici u istraživanju: Doc. dr Bojana Pejušković, dr Biljana Lukić, dr sci med Maja Milosavljević, klin. asist., dr sci med Milutin Kostić, klin. asist., dr sci med Vanja Mandić Maravić, klin. asist., dr sci med. Ana Munjiza, klin. asist., mr sci Aleksandra Parojčić, klin. psiholog i Tijana Vraneš, klinički psiholog, dr Ana Podgorac, dr Milica Vezmar, dr Mihailo Ilić,  dr Jovana Maslak, Dr Miloš Lazarević, Dr Roberto Grujičić i dr Neda Ognjanović

03/2020

Naziv: Razvoj nove skale za procenu neželjenih efekata lekova (Scale of Adverse Effects of Psychopharmacotherapy) – WPA/CINP NEW MULTINATIONAL RESEARCH PROJECT

Nosilac istraživanja na IMZ:Doc. dr Olivera Vuković

Glavni istraživač: Kostas N. Fountoulakis

02/2020

Naziv: Studija praćenja efikasnosti sertralina i escitaloprama: optimizacija doziranja na osnovu jetrinih izoenzima

Glavni istraživač – Doc. Dr Marin Jukić, Farmaceutski fakultet UB (nosilac projekta „UTILITY OF PLASMA DRUG LEVEL MONITORING AND CYP2C19/CYP2D6 GENOTYPING IN DOSE PERSONALIZATION OF ANTIDEPRESSANTS AND ANTIPSYCHOTICS“)

Učesnici u istraživanju sa IMZ: Doc. Dr Čedo Miljević, Doc. Dr Olivera Vuković, Asist. Dr Milutin Kostić, Asist. Dr Maja Milosavljević i Dr Dunja Ranđelović

Saradnik na projektu: Prof. dr Nađa P. Marić

01/2020

Naziv:  Trauma i socijalna kognicija – analiza povezanosti kod mladih sa poremećajima iz anksiozno-depresivnog spektra

Doktorant: Dr Miloš Lazarević

Mentor: Prof. dr Nađa P. Marić

 

2019

01/2019

Naziv: Istraživanje koncentracije neuroaktivnih amina, metabolita kinureninskog puta i citokina i zastupljenost genetskih varijanti kod pacijenata sa poremećajem iz spektra autizma.

Istraživači: Prof. dr Miroslav Savić, glavni istraživač (Farmaceutrski fakultet); Van. prof. dr Milica Pejović Milovančević, glavni istraživač; mast. biol Anja Santrač; dr Aleksandar Obradović; doc. dr Ivan Jančić; Vanja Mandić Maravić; dr Roberto Grujičić; dr Ana Munjiza; dr Jovana Maslak; doc. dr Jelena Radosavljev Kirćanski

Više o istraživanju 01/2019

 

02/ 2019

Naziv: Istraživanje o disciplinovanju dece u kućnim uslovima u Srbiji. 

Istraživači:

Institut za psihologiju: Prof. dr Oliver Tošković; Ljiljana Lazarević, dr sci; Marina Videnović; Ana Stojković;

Institut za mentalno zdravlje: Van. Prof. dr Milica Pejović Milovnčević; dr Marija Mitković Vončina; dr Vanja Mandić Maravić, dr Roberto Grujičić; doc. Jelena Radosavljem Kirćanski

Više o istraživanju 02/2019

 

04/2019

Naziv: Neiskreno ponašanje adolescenata na društvenim mrežama i mentalno zdravlje.

Istraživači: Dr Ana Munjiza, dr Željka Košutić, dr Milutin Kostić, dr Danilo Pešić, dr Dejan Todorović, dr Marija Mitković Vončina

Više o istraživanju 04/2019

 

05/2019

Naziv: Oprezno praćenje depresivne epizode

Istraživači: dr Milutin Kostić, glavni istraživač; dr Ana Munjiza; dr Danilo Pešić; dr Vanja Mandić Maravić; dr Ana Podgorac; dr Milica Vezmar; dr Marija Spasić; dr Jelena Drakulić

Više o istraživanju 05/2019

 

06/2019

Naziv: Stavovi prema seksualnosti

Istraživači: dr sci. Svetlana Zdravković, glavni istraživač; prim. dr Ivica Mladenović; dr sci. Ivana Peruničić Mladenović; Jovana Baćigalupo, dipl. Psiholog

Više o istraživanju 06/2019

 

07/ 2019

Naziv: Povezanost depresivnosti, anksioznosti i stila emocionalne privrženosti na populaciji patoloških kockara

Istraživač: Marija Zekonja, dipl. psiholog, student master studija Fakulteta za medije i komunikacije, smer Klinička psihologija i psihoterapija; mentor: prof. dr Saveta Draganić Gajić (za potrebe izrade master rada)

Više o istraživanju 07/2019

 

2018

05 / 2018

Naziv: Glavobolja koja se pripisuje psihijatrijskom poremećaju

Istraživači: dr Ana Podgorac, glavni istraživač, dr Milutin Kostić, dr Ana Munjiza

Više o istraživanju 05/2018

 

06/ 2018

Naziv: Pregled interakcija lekova kod pacijenta sa afektivnim bipolarnim poremećajem

Istraživač: Nina Jovanović, student V godine, smer magistar farmacije, Farmaceutski fakultet Univerzitet u Beogradu (mentor: dr Sandra Vezmar Kovačević, vanredni profesor)

Više o istraživanju 06/2018

 

07/ 2018

Naziv: Transgeneracijski prenos obrazaca zlostavljanja

Istraživači: Van. Prof. doc. dr Milica Pejović Milovančević,  prof. dr Saveta Draganić Gajić, Kl. asist. dr Marija Mitković Vončina, doc. Jelana Raosavljev Kirćanski, Desanka Nagulić, kl. psiholog, Snežana Stojanović, dipl. soc. radnik, dr Ana Munjiza, dr Vanja Mandić Maravić

Više o istraživanju 07/2018

 

08/ 2018

Naziv: Ređe ispitivani humoralni faktori rizika kod dece sa poremećajem pažnje i hiperaktivnošću i njihov biološki i klnički značaj

Istraživač: Tanja I. Lukovac, Biološđki fakultet, Univerzitet u Beogradu (mentori: prof. dr Nadežda Nedeljković i prof. dr Dragan Pavlović)

Više o istraživanju 08/2018

 

10/ 2018

Naziv: Povezanost genetskih mutacija i fenotipskih karakteristika u sklopu psihoza i autizma

Istraživači:

Klinika za psihijatriju KCS asist. dr Marina Mihaljević, asist. dr Slobodanka Pejović Nikolic, asist dr Zorana Pavlović;

Univerzitetska dečja klinika: doc. dr Goran Čuturilo;

Institut za molekularnu genetiku i genetičko inžinjerstvo: Akademik prof. dr Milena Stevanović, dr Danijela Drakulić;

Institut za mentalno zdravlje: doc. dr Milica Pejović Milovančević, dr Vanja Mandić Maravić, dr Roberto Grujičić, doc. Jelena Radosavlje Kirćanski i dr Marko Jelisavčić

Više o istraživanju 10/2018

 

11/ 2018

Naziv: Karakteristike tranzicije mladih sa problemima u mentalnom zdravlju u odraslo doba

Istraživač: Prof. dr Milana Ljubičić, vanredni profesor Odeljenja za sociologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Više o istraživanju 11/2018

 

12/ 2018

Naziv: Validacija kratke i duge verzije skale samosaosećanja,

Istraživač:  Doris Rafajlovksi, student master studije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu,  mentor, prof. dr Tatjana Vukosavljević-Gvozden (Istraživanje u okviru master rada)

Više o istraživanju 12/2018

 

2017.

08/2018

Naziv: Genetička osnova metaboličkog sindroma kod pacijenata na terapiji olanzapinom i klozapinom, kao i uticaj adjuvantne terapije aripiprazola kod osoba sa razvijenim metaboličkim sindromom.

Istraživači:  dr Vanja Mandić Maravić i dr Milutin Kostić.

 

1. DE-ENIGMA: Multimodalna ljudska-robot interakcija za učenje i proširenje društvene imaginacije kod autistične dece, Sunčica Petrović, Savez udruženja Srbije za pomoć osobama sa autizmom, datum odobrenja: 28.02.2017.
2. Molba za odobrenje istraživanja u okviru master rada „Anksioznost roditelja adolescenata koji se leče od alkoholizma“, Jelena Lazarević, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, datum odobrenja: 28.02.2017.
3. Molba za odobrenje istraživanja u okviru master rada „Provera psihoaktivnih karakteristika Upitnika bezuslovnog prihvatanja“, Mia Kešelj, Filozofski fakultet, Katedra za psihologiju, datum odobrenja: 28.03.2017.
4. Molba za odobrenje istraživanja u okviru diplomskog rada „Validacione studije testa Iracionalnih uverenja“, Ana Avramović, Anđelija Dimović, Jana Ković, Aleksandra Stanojević, Tina Tošić, Odeljenje za psihologiju, Filozofski fakultet Univerzitet u Beogradu, datum odobrenja: 30.05.2017.
5. Molba za odobrenje istraživanja u okviru master rada „Zloupotreba psihoaktivnih supstanci kod adolescenata sa graničnim poremećajem ličnosti“, Nina Konstantinović, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, datum odobrenja: 27.06.2017.
6. Molba za odobrenje istraživanja u okviru master rada „Zloupotreba psihoaktivnih supstanci kod adolescenata sa depresijom“, Sanja Ugrinović, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, datum odobrenja: 27.06.2017.
8. Istraživanje nepovoljnih životnih iskustava u detinjstvu u Srbiji, istraživanje sprovode: Institut za psihologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu; Institut za mentalno zdravlje, Beograd i UNICEF, kancelarija za Srbiju; glavni istraživači: Prof. dr Oliver Tošković, Doc. dr Milica Pejović Milovančević, datum odobrenja: 26.12.2017.
9. Prediktori ishoda bolničkog lečenja mladih odraslih patoloških kockara sistemskom terapijom, istraživač: dr Ivica Mladenović, datum odobrenja: 26.12.2017.
10. Stabilnost MKB-10 dijagnoza kod pacijenata koji imaju psihotične simptome, istraživač: Teodora Jovanović, student 5. godine studija Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, datum odobrenja: 26.12.2017.
11. Subjektivni doživljaj uzroka depresivne epizode kod pacijenata koji se leče od depresivnog poremećaja, istraživač: Maja Macura, student 5. godine studija Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, datum odobrenja: 26.12.2017.
12. Pregled interakcija lekova kod pacijenta sa afektivnim bipolarnim poremećajem, istraživač: Nina Jovanović, student 5. godine, smer magistar farmacije, Farmaceutski fakultet Univerzitet u Beogradu, datum odobrenja: 26.12.2017.OVDE