Lekcije Instituta za mentalno zdravlje


Ažurirano 17. Novembra 2017.
Lekcije Instituta za mentalno zdravlje –I semestar 2017/2018.

13. oktobar 2017.
Savremeni aspekti dijagnostike i lečenja pacijenata sa anksioznim i depresivnim poremećajima
Kl. asist. dr Bojana Pejušković, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu,
Institut za mentalno zdravlje, Beograd
Dr Goran Gajić, Institut za mentalno zdravlje, Beograd
27. oktobar 2017.
Savremeno viđenje anksioznih poremećaja
Doc. dr Milan Latas, Klinika za psihijatriju KCS, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
10. novembar 2017.
Najnovija naučna istraživanja u oblasti terapije depresivnog poremećaja,
uspesi i izazovi

Prof. Vesna Pešić, Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu
24. novembar 2017.
Zakon o nasilju u porodici i obaveze zaposlenih u zdravstvenim ustanovama
Gorjana Mirčić Čaluković, zamenik javnog tužioca upućenog u Ministarstvo pravde
22. decembar 2017.
Iskustva i saznanja sa studijskih putovanja iz Izraela i Japana
Doc. Jelena Radosavljev – Kirćanski, Institut za mentalno zdravlje, Singidunum, Odsek za psihologiju Beograd
Dr Vanja Mandić Maravić, Institut za mentalno zdravlje BeogradLekcije Instituta za mentalno zdravlje – II semestar 2016/2017.24. februar 2017.
Psihijatrijski poremećaji u trudnoći i puerperijumu

Dr Maja Milosavljević, Institut za mentalno zdravlje,
Doc. dr Olivera Vuković, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Institut za mentalno zdravlje, Beograd
Dr Sanja Nikolić, Institut za mentalno zdravlje, Odsek za perinatalnu i reproduktivnu psihijatriju


10. mart 2017.
Utvrđivanje povezanosti relevantnih genetskih polimorfizama i nalaza nuklearne rezonance mozga kod pacijenata sa depresivnim poremećajem

Dr Milutin Kostić, Institut za mentalno zdravlje


24. mart 2017.
Žene u psihoanalizi

Prim dr Vojislav Ćurčić, dr med sci
Vesna Brzev Ćurčić, klinički psiholog, psihoanalitičar
Dr Oliver Vidojević


14. april 2017.
(Neradni dan)28. april 2017.
„Psihologija dobrote“, Salman Akhtar, prikaz knjige

Akademik Dušica Lečić Toševski, SANU, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Institut za mentalno zdravlje
Dr Jasmina Pavlov Sofronijević, Institut za mentalno zdravlje


12. maj 2017.
Bioetički aspekti

Prof. Vojin Rakić, Research Professor of the Institute for Social Sciences, Director Center for the Study of Bioethics and Head European Division of the UNESCO Chair in BioethicsUniversity of Belgrade


26. maj 2017.
Savremeni aspekti dijagnostike i lečenja pacijenata sa anksioznim i depresivnim poremećajem

Dr Goran Gajić, Institut za mentalno zdravlje
Kl. asist. dr Bojana Pejušković, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Institut za mentalno zdravlje